Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Presscom
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
 • 188,00 zł

ISBN: 978-83-64512-99-5

Oprawa: twarda, Format:  cm, Stron: 629, 2016 r.

Publikacja stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

W opracowaniu autorzy kompleksowo omówili zmiany dotyczące czynności związanych z przygotowaniem postępowania, tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia oraz otwarciem, badaniem i oceną ofert. Czytelnik pozna nowe zasady zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach, tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także dowie się, jakie są najnowsze regulacje dotyczące umów i środków ochrony prawnej. Książka prezentuje także nowy tryb postępowania, jakim jest partnerstwo innowacyjne, oraz zmiany w dotychczasowych trybach i sposobach prowadzenia postępowań: przetargu nieograniczonym i ograniczonym, aukcjach elektronicznych czy umowach ramowych. 

W książce omówione zostały m.in.:

 • nowe zasady formułowania kryteriów oceny ofert oraz prowadzenia badania i oceny ofert,
 • dokumenty, jakich zamawiający może żądać od wykonawców,
 • przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy z postępowania o zielenie zamówienia publicznego,
 • warunki ziału wykonawców w postępowaniu o zielenie zamówienia publicznego,
 • znowelizowane zasady zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego,
 • zmienione regulacje w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej.Spis treści
  Wykaz skrótów

  Spis treści:
  Rozdział 1.

  Nowe definicje oraz zmiany w dotychczasowych określeniach przedmiotu regulacji pzp

  Rozdział 2.
  Zwolnienia ze stosowania ustawy – zmiany

  Rozdział 3.
  Zamówienia mieszane, zakaz łączenia i dzielenia zamówień

  Rozdział 4.
  Zmiany w zasadach zamówień publicznych

  Rozdział 5.
  Komunikacja w postępowaniach prowadzonych od 18 października 2018 r.

  Rozdział 6.
  Ogólne przepisy o ogłoszeniach i plan zamówień publicznych

  Rozdział 7.
  Zmiana dotycząca stosowania przepisów kodeksu cywilnego w zakresie terminów

  Rozdział 8.
  Organizacja prowadzenia zamówień – centralni zamawiający i pomocnicze działania zakupowe

  Rozdział 9.
  Komisja przetargowa, zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia

  Rozdział 10.
  Warunki ziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu. Badanie podmiotowe

  Rozdział 11.
  Opis przedmiotu zamówienia – zmiany

  Rozdział 12.
  Szacowanie wartości zamówienia – zmiany

  Rozdział 13.
  SIWZ, podwykonawcy, modyfikacje SIWZ

  Rozdział 14.
  Przetarg nieograniczony – zmiany

  Rozdział 15.
  Zmiany w przetargu ograniczonym

  Rozdział 16.
  Zmiany w negocjacjach z ogłoszeniem

  Rozdział 17.
  Zmiany w dialogu konkurencyjnym

  Rozdział 18.
  Zmiany w negocjacjach bez ogłoszenia

  Rozdział 19.
  Zamówienie z wolnej ręki – zmiany

  Rozdział 20.
  Zmiany w zapytaniu o cenę

  Rozdział 21.
  Partnerstwo innowacyjne – nowy tryb

  Rozdział 22.
  Zmiany w licytacji elektronicznej

  Rozdział 23.
  Zmiany dotyczące odrzucenia ofert

  Rozdział 24.
  Kryteria oceny ofert – zmiany

  Rozdział 25.
  Aukcja elektroniczna – zmiany

  Rozdział 26.
  Zmiany dotyczące wyników postępowania

  Rozdział 27.
  Umowa ramowa – zmiany

  Rozdział 28.
  Dynamiczny system zakupów – zmiany

  Rozdział 29.
  Zmiany dotyczące konkursu

  Rozdział 30.
  Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – zmiany

  Rozdział 31.
  Zamówienia sektorowe – zmiany

  Rozdział 32.
  Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

  Rozdział 33.
  Zmiany w umowach

  Rozdział 34.
  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, organizacja – zmiany

  Rozdział 35.
  Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej

  Wykaz cytowanych i przywoływanych aktów prawnych
  Orzecznictwo
  Bibliografia

Autorzy

Grzegorz Mazurek - adwokat i specjalista ds. zamówień publicznych, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wykładowca stiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza zamawiającym i wykonawcom.

 

Sebastian Zaręba - adwokat z bogatym doświadczeniem praktycznym w zamówieniach publicznych, zdobytym przy organizacji postępowań u zamawiających. Pełnił funkcje w komisjach przetargowych, reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada również duże doświadczenie w zakresie reprezentowania zamawiających w procesach cywilnych związanych z wykonaniem umów o zielenie zamówienia publicznego.