Nakład wyczerpany

Atrakcyjnośc łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów

Atrakcyjnośc łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów

Nowo powstałe centra handlowe często wpływają też na zmianę roli historycznego centrum miasta, oraz przyczyniają się do rewitalizacji terenów, w tym głownie poprzemysłowych....

Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej

Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej

Tereny polskich metropolii, szczególnie zaś strefy podmiejskie leżące poza granicami administracyjnymi miasta, są miejscem niezwykle dynamicznych procesów urbanizacji...

Infrastruktura techniczna a rozwój miasta

Infrastruktura techniczna a rozwój miasta

Niniejsze opracowanie jest rezultatem prac podjętych przez pracowników Katedry Zrządzania Miastem i Regionem UŁ w ramach tematu Miejskie inwestycje infrastrukturalne jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy łódzkiej aglomeracji, realizowanego w latach 2003-2004.  Prezentowana publikacja składa się z trzech części: teoretycznej, empirycznej i postulatywnej.      ...

Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki

Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki

Kolejny tom "Konwersatorium Wiedzy o Mieście" poświęcony został problematyce  procesów urbanizacji. Szczególne zainteresowanie tymi procesami związane było zarówno na świecie, jak i w Polsce w okresach intensywnej industrializacji, która prowadziła do koncentracji ludności na niewielkich obszarach, zmian ekonomicznych podstaw życia, a w konsekwencji kształtowania się nowych zachowań indywidualnych i społecznych.  Tom zawiera 37 prac autorów reprezentujących wszystkie ośrodki geograficzne w Polsce.  ...