Książki polskie

Architektura historyzmu na ziemiach polskich

Architektura historyzmu na ziemiach polskich

Historyzm to w dziejach architektury epoka, która fascynuje, ale wciąż pozostaje słabo rozpoznana. Niniejsza książka jest próbą syntetycznego naszkocowania architektury tego czasu na ziemiach polskich, ukazując ich barwność i różnorodność, znaczenie poszczególnych twórców i rangę głównych ośrodków, Przeznaczona jest dla wszystkich miłośników sztuki, a zwłaszcza studentów architektury i historii sztuki....

Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej

Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej

Tereny polskich metropolii, szczególnie zaś strefy podmiejskie leżące poza granicami administracyjnymi miasta, są miejscem niezwykle dynamicznych procesów urbanizacji...

Człowiek w przestrzeni publicznej miasta

Człowiek w przestrzeni publicznej miasta

Tom składa się z 20 artykułów, w których przedstawiono wyniki badań reprezentantów różnych dyscyplin naukowych - geografów, socjologów, urbanistów.

Infrastruktura techniczna a rozwój miasta

Infrastruktura techniczna a rozwój miasta

Niniejsze opracowanie jest rezultatem prac podjętych przez pracowników Katedry Zrządzania Miastem i Regionem UŁ w ramach tematu Miejskie inwestycje infrastrukturalne jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy łódzkiej aglomeracji, realizowanego w latach 2003-2004.  Prezentowana publikacja składa się z trzech części: teoretycznej, empirycznej i postulatywnej.      ...

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast.

Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki
44,90 zł
Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem nie tylko socjologów, lecz także antropologów, urbanistów, geografów miasta oraz współdecydujących o jakości życia w miejskich strukturach....

39,90 zł
Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u

Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u

 Publikacja dotyczy wzajemnych relacji architektów i polityki w latach 1944-1989.

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach

Celem głównym książki jest identyfikacja metod i narzędzi tej polityki, pozwalających na prowadzenie badań i wykorzystanie ich w planowaniu przestrzennym

44,90 zł
Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Mechanizmy rewitalizacji wdrażanej w sposób zintegrowany i zorientowany na problemy oraz zjawiska społeczne, z którymi mierzą się współczesne miasta

Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej

Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej

Autor dokonał analizy porównawczej dwóch centrów handlowych z województwa łódzkiego. Jedno z nich funkcjonuje w przestrzeni miejskiej (Manufaktura), a drugiej w podmiejskiej (C.H. Ptak w Rzgowie)....

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

W książce poddano analizie genezę, rozwój, przemiany oraz percepcję tej formy zabudowy w wybranych miastach postsocjalistycznych.

52,50 zł
Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast

Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast

Tematem przewodnim monografii jest miasto w relacji globalizacja – gospodarka - społeczeństwo - system władzy i zarządzania.

Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki

Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki

Kolejny tom "Konwersatorium Wiedzy o Mieście" poświęcony został problematyce  procesów urbanizacji. Szczególne zainteresowanie tymi procesami związane było zarówno na świecie, jak i w Polsce w okresach intensywnej industrializacji, która prowadziła do koncentracji ludności na niewielkich obszarach, zmian ekonomicznych podstaw życia, a w konsekwencji kształtowania się nowych zachowań indywidualnych i społecznych.  Tom zawiera 37 prac autorów reprezentujących wszystkie ośrodki geograficzne w Polsce.  ...

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

W publikacji zostały przedstawione typy przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego.