Książki polskie

Infrastruktura techniczna a rozwój miasta

Infrastruktura techniczna a rozwój miasta

Niniejsze opracowanie jest rezultatem prac podjętych przez pracowników Katedry Zrządzania Miastem i Regionem UŁ w ramach tematu Miejskie inwestycje infrastrukturalne jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy łódzkiej aglomeracji, realizowanego w latach 2003-2004.  Prezentowana publikacja składa się z trzech części: teoretycznej, empirycznej i postulatywnej.      ...

Architektura historyzmu na ziemiach polskich

Architektura historyzmu na ziemiach polskich

Historyzm to w dziejach architektury epoka, która fascynuje, ale wciąż pozostaje słabo rozpoznana. Niniejsza książka jest próbą syntetycznego naszkocowania architektury tego czasu na ziemiach polskich, ukazując ich barwność i różnorodność, znaczenie poszczególnych twórców i rangę głównych ośrodków, Przeznaczona jest dla wszystkich miłośników sztuki, a zwłaszcza studentów architektury i historii sztuki....

Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej

Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej

Tereny polskich metropolii, szczególnie zaś strefy podmiejskie leżące poza granicami administracyjnymi miasta, są miejscem niezwykle dynamicznych procesów urbanizacji...

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

W publikacji zostały przedstawione typy przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego.

Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej

Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej

Autor dokonał analizy porównawczej dwóch centrów handlowych z województwa łódzkiego. Jedno z nich funkcjonuje w przestrzeni miejskiej (Manufaktura), a drugiej w podmiejskiej (C.H. Ptak w Rzgowie)....

Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki

Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki

Kolejny tom "Konwersatorium Wiedzy o Mieście" poświęcony został problematyce  procesów urbanizacji. Szczególne zainteresowanie tymi procesami związane było zarówno na świecie, jak i w Polsce w okresach intensywnej industrializacji, która prowadziła do koncentracji ludności na niewielkich obszarach, zmian ekonomicznych podstaw życia, a w konsekwencji kształtowania się nowych zachowań indywidualnych i społecznych.  Tom zawiera 37 prac autorów reprezentujących wszystkie ośrodki geograficzne w Polsce.  ...

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast.

Człowiek w przestrzeni publicznej miasta

Człowiek w przestrzeni publicznej miasta

Tom składa się z 20 artykułów, w których przedstawiono wyniki badań reprezentantów różnych dyscyplin naukowych - geografów, socjologów, urbanistów.

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem nie tylko socjologów, lecz także antropologów, urbanistów, geografów miasta oraz współdecydujących o jakości życia w miejskich strukturach....

39,90 zł
Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u

Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u

 Publikacja dotyczy wzajemnych relacji architektów i polityki w latach 1944-1989.

Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki
44,90 zł
Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach

Celem głównym książki jest identyfikacja metod i narzędzi tej polityki, pozwalających na prowadzenie badań i wykorzystanie ich w planowaniu przestrzennym

44,90 zł
Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Mechanizmy rewitalizacji wdrażanej w sposób zintegrowany i zorientowany na problemy oraz zjawiska społeczne, z którymi mierzą się współczesne miasta

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja

W książce poddano analizie genezę, rozwój, przemiany oraz percepcję tej formy zabudowy w wybranych miastach postsocjalistycznych.

52,50 zł
Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast

Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast

Tematem przewodnim monografii jest miasto w relacji globalizacja – gospodarka - społeczeństwo - system władzy i zarządzania.

54,90 zł