Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

ISBN 978-83-8088-586-8

Oprawa: miękka, Format:  16,7 x 23,9 cm, Stron: 204, 2016 r.

Przekazujemy w ręce Czytelników pierwszą w Polsce książkę wyjaśniającą procesy i mechanizmy rewitalizacji wdrażanej w sposób zintegrowany i zorientowany na problemy oraz zjawiska społeczne, z którymi mierzą się współczesne miasta. Książka ta stanowi równocześnie odpowiedź na nowe regulacje prawne, zmieniające sposób planowania i wdrażania rewitalizacji w polskich gminach.

 

Spis treści:

Od Autorki 7

Rozdział 1. Rozwój i rewitalizacja miast 9

    1. Rozwój i degradacja miast 9
    2. Rewitalizacja jako odpowiedź na kryzys miast 12
    3. Formalno-prawne otoczenie rewitalizacji w Polsce 18
    4. Rozwój lokalny jako kontekst procesu rewitalizacji 19
    5. Społeczne aspekty współczesnych koncepcji rozwoju miast 22
     1. Miasta prężne 22
     2. Miasta inteligentne 27
     3. Przykłady miejskiej inteligencji na rzecz społecznej inkluzji 30
    6. Crowdsourcing i gospodarka dzielenia się jako mechanizmy wsparcia procesów rewitalizacji miast 32
     1. Idea crowdsourcingu 32
     2. Gospodarka dzielenia się 38

Podsumowanie 40

 

Rozdział 2. Rewitalizacja jako nowy model zintegrowanego działania w lokalnej polityce społecznej 41

    1. Zmiana paradygmatu: od „rozwiązywania problemów” do „wyzwalania potencjałów” – aktywna polityka społeczna 41
    2. Decentralizacja polityki społecznej 47
    3. Istota i zakres lokalnej polityki społecznej 49
    4. Aktorzy lokalnej polityki społecznej 51
    5. Rozwój i inkluzja społeczna jako priorytet rewitalizacji miast 54
     1. Wykluczenie społeczne: próba definicji 54
     2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako wyzwanie dla procesów rewitalizacji 57
     3. Ekonomia społeczna w procesie rewitalizacji 63
    6. Starość i młodość w procesach rewitalizacji 67
     1. Problem starości 67
     2. Problem młodzieży 72
     3. Budownictwo wielopokoleniowe w rewitalizacji 78

Podsumowanie 79

 

Rozdział 3. Miejskie governance, czyli współpraca w rewitalizacji 81

    1. Ewolucja zarządzania publicznego: od weberowskiej biurokracji poprzez New Public Management do koncepcji governance 82
     1. Biurokracja idealna według Maxa Webera 83
     2. Przedsiębiorczy nurt zarządzania – koncepcja New Public Management 85
     3. Governance – odpowiedź na dysfunkcje New Public Management 87
     4. Podsumowanie koncepcji zarządzania publicznego 90
    2. Koprodukcja i ko-kreacja usług publicznych jako mechanizm wsparcia rewitalizacji 92
     1. „Dialog na rzecz oszczędności” jako przykład zaangażowania obywateli w życie miasta. Przypadek miasta Zeist 96
    3. Partnerstwa w rewitalizacji 99

Podsumowanie 102

 

Rozdział 4. Partycypacja w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji 103

    1. Znaczenie partycypacji w polityce lokalnej 103
    2. Interesariusze rewitalizacji i komitet rewitalizacji 106
    3. Konsultacje społeczne w rewitalizacji w świetle przepisów ustawy o rewitalizacji 108
    4. Nowoczesne metody angażowania interesariuszy w rewitalizację – w kierunku deliberacji i inkluzji 110
    5. Przegląd narzędzi i metod narzędzi partycypacyjnych w zarządzaniu miastem 112

Podsumowanie 127

 

Rozdział 5. Diagnozowanie w rewitalizacji – kontekst społeczny 129

    1. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 130
     1. Delimitacja obszarów w diagnozach rewitalizacyjnych 131
     2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego 137
     3. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji 140
    2. Szczegółowa diagnoza, będąca częścią programu rewitalizacji 143
     1. Szczegółowa diagnoza jako ewaluacja ex ante stanu społecznego na obszarze rewitalizacji 144
     2. Szczegółowa diagnoza jako pogłębione spojrzenie na lokalny kryzys 146
     3. Podejście badawcze na etapie diagnozy szczegółowej 146
     4. Pomiar ubóstwa 148
     5. Pomiar kapitału społecznego 153
     6. Obserwacyjne metody pomiaru stanu lokalnej gospodarki 158
    3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako źródło wiedzy o problemach i potencjałach społeczności lokalnej 163
    4. Gminny program rewitalizacji (GPR) 165

Podsumowanie: zasady dobrej rewitalizacji 168

 

Rozdział 6. Praktyki rewitalizacji w obszarze społecznym 171

    1. Modelowy Standard Aktywnej Integracji – projekt systemowy Centrum Rozwoju Zasobów Lzkich: „Rewitalizacja Społeczna” 171
    2. Rewitalizacja społeczna Zgierza – przykład działań w ramach MSAI 178
    3. Rewitalizacja gdyńskiej Chyloni 187

Podsumowanie 192

Zakończenie 195

Bibliografia 197