Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki

Oprawa: miękka, Format: 16,8x24 cm, Stron: 409, 2005 r.

Kolejny tom "Konwersatorium Wiedzy o Mieście" poświęcony został problematyce już od wielu lat nurtującej badaczy różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, którą jest proces (procesy) urbanizacji. Szczególne zainteresowanie tymi procesami związane było zarówno na świecie, jak i w Polsce w okresach intensywnej industrializacji, która prowadziła do koncentracji lności na niewielkich obszarach, zmian ekonomicznych podstaw życia, a w konsekwencji kształtowania się nowych zachowań indywidualnych i społecznych. Ten etap procesów urbanizacji został gruntownie zbadany oraz opisany i dzisiaj może służyć badaczom jako punkt odniesienia do stiów nowych procesów, jakie ksztaltująnasząprzestrzeń życia w olcresie poindustrialnym.

Tom zawiera 37 prac autorów reprezentujących wszystkie ośrodki geograficzne w Polsce. Układ treści, choć nie podzielony formalnie na części, obejmuje trzy duże bloki. W pierwszym zgrupowano prace o charakterze ogólnym teoretyczno-metodologicznym, drugi dotyczy procesów urbanizacji analizowanych na podstawie badań pojedynczych miast i ich najbliższych zapleczy. Zaprezentowano tu zarówno miasta duże (Poznań, Łódź, Wrocław, Trójmiasto), jak i mniejsze (Olsztyn, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz). Trzecia grupa prac dotyczy procesów urbanizacji badanych w ujęciu regionalnym (Wielkopolska, Pomorze Środkowe, region katowicki, zachodnia Ukraina, Izrael). (ze wstępu)

Spis treści:
Wstęp     
JOLANTA JAKóBCZYK-GRYSZKIEWICZ - Procesy urbanizacji we współczesnym świecie   
WIESŁAW MAIK - Procesy urbanizacji w dobie globalizacji i społeczeństwa informacyjnego   
ADAM JELONEK - Rozwój urbanizacji i jej etapy w Polsce w latach 1946-2002
JERZY J. PARYSEK, LIDIA MIERZEJEWSKA - Między dezurbanizacją a reurbanizacją: nowe oblicze urbanizacji w Polsce
ANDRZEJ ZBOROWSKI - Jak daleko polskiej urbanizacji do Europy?
DARIUSZ SOKOŁOWSKI - Wybrane metody weryfikacji wskaźników urbanizacji i kryteriów miejskości     
ANDRZEJ LISOWSKI - Janusowe oblicze suburbanizacji
ANDRZEJ PILICHOWSKI - Presja miejska na obszary wiejskie Perspektywa socjologiczna 
JOANNA WIĘCLAw-MICHNIEWSKA - Identyfikacja subregionów w regionie miejskim Krakowa w świetle przyjętych definicji
SZYMON MARCIŃCZAK - Procesy urbanizacji w nowo włączonych jednostkach osiedlowych Łodzi w świetle wyników NSP 1988 i 2002
AGNIESZKA OGRODOWCZYK - Procesy urbanizacji na terenach włączonych do Łodzi w 1988 roku - przykład Andrzejowa i Mileszek
SYLWIA DUDEK-MAŃKOWSKA - Infrastruktura kultury w strefie podmiejskiej Warszawy
ROMAN MATYKOWSKI, BARBARA KONECKA-SZYDŁOWSKA - Procesy urbanizacji w Wielkopolsce oraz w strefie podmiejskiej Poznania
MONIKA KOZŁOWSKA - Przekształcenia strefy podmiejskiej Bydgoszczy w świetle analiz funkcjonalno-przestrzennych gminy Białe Błota w XX w
IWONA JAŻDŻEWSKA - Zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Europie
MIROSŁAW MULARCZYK - Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Izraelu w latach 1992-2002
JERZY RUNGE - Urbanizacja i jej konsekwencje w regionie katowickim - mity a rzeczywistość 
GRZEGORZ MASIK, STANISŁAW RzYSKI - Procesy urbanizacji na obszarze metropolitalnym Trójmiasta
EUGENIUSZ RYDZ, IWONA JAŻEWICZ - Współczesne procesy urbanizacji na przykładzie wybranych miast Pomorza Środkowego
ARKADIUSZ BIŃCZVK, TINA DARULEWSKA - Przemiany rangi małych miast w sieci miast Polski w latach 1950-2002 w świetle metody Zipfa
MARIN BACHVAROV - Osiedla zamknięte - "getta" z wyboru
JACEK KOTUS - Społeczności izolujące się przestrzennie - teoretyczny i empiryczny wymiar zjawiska    
MONIKA PŁAZIAK - Wybrane aspekty sytuacji demograficzno-społecznej średnich miast Polski w porównaniach regionalnych
STANISŁAWA GÓRECKA - Demograficzne aspekty urbanizacji w województwie dolnośląskim na przełomie XX i XXI w
AGNIESZKA CZERWIŃSKA - Imigracja do miast Polski w latach 1989-2002 w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002
MAŁGORZA TA FLAGA - W spółczesne zmiany w zalnieniu miast zachodniej Ukrainy - na przykładzie obwodów: wołyńskiego, lwowskiego i zakarpackiego   
MAGDALENA WDOWICKA - Wpływ inwestycji zagranicznych na przekształcenia przestrzenno-strukturalne aglomeracji poznańskiej
BEATA NAMVŚLAK - Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w fizjonomii miasta Przykład Wrocławia
MARIUSZ KULESZA, MICHAŁ JASNOSZ - Przeobrażenia przestrzenno-funkcjonalne osady sukienniczej Nowe Miasto w Zgierzu jako wyraz procesu urbanizacji
WALDEMAR CUDNY - Przemiany fizjonomii Tomaszowa Mazowieckiego w okresie transformacji     
STANISŁAW KOZŁOWSKI - Pozytywne przykłady modernizacji osiedli mieszkaniowych
AGNIESZKA BRZOSKO-SERMAK - Nowe funkcje byłych terenów koszarowych w Olsztynie
JACEK PETRVSZVN, ELŻBIETA ZUZAŃSKA-ŻVŚKO - Rozmieszczenie nowych inwestycji mieszkaniowych w aglomeracji katowickiej
ARKADIUSZ KOŁOŚ - Konflikty transportowe jako skutek współczesnych procesów urbanizacj i
ROBERT SZMVTKIE - Dezintegracja miast-zlepieńców
KRVSTYNA REMBOWSKA - Kulturowy aspekt przemian współczesnych miastpolskich
BARBARA MISZEWSKA - Nazwy ulic w rozwoju przestrzennym miasta