Uniwersytet Przyrodniczy

10 lat kierunku studiów architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

10 lat kierunku studiów architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Od 10 lat, czyli od początku swojego istnienia architektura krajobrazu jako kierunek studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu cieszy się ogromnym zainteresowaniem...

Analizy przestrzenne w badaniach warunków gospodarowania na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

Analizy przestrzenne w badaniach warunków gospodarowania na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

Prezentowane w monografii badania zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W opracowaniu tym oceniana jest przestrzenna struktura warunków gospodarowania na obszarach gmin wiejskich i częściowo wiejskich gmin miejsko-wiejskich w województwie dolnośląskim....

Budynki i budowle dolnośląskich folwarków

Budynki i budowle dolnośląskich folwarków

Niniejsza publikacja jest wynikiem wieloletnich obserwacji, jakie autorka prowadziła nad zabudowaniami wchodzącymi w skład dawnych założeń dworsko- oraz pałacowo-folwarcznych. ...

45,15 zł
Gospodarowanie wodą w krajobrazie

Gospodarowanie wodą w krajobrazie

W pracy scharakteryzowano cel gospodarowania wodą w krajobrazie, czynniki wpływające na zasoby środowiska przyrodniczego

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku budownictwo do nauki przedmiotu o tej samej nazwie. 

Infrastruktura terenów wiejskich

Infrastruktura terenów wiejskich

Skrypt przeznaczony jest dla studentów na kierunku ochrona środowiska. Mogą z niego korzystać również studenci budownictwa i architektury krajobrazu. Opracowanie zawiera w ogólnym zarysie zagadnienia dotyczące infrastruktury osiedli wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej. Jest tu mowa o wiejskich drogach, kolejach, elektroenergetyce i telekomunikacji. Przytoczone w skrypcie szczegółowe przepisy prawne, dotyczące wymogów stref ochronnych i lokalizacji obiektów lub urządzeń stanowią pomocne źródło wiedzy zarówno na studiach, jak i w późniejszej praktyce zawodowej....

Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji

Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji

Monografia stanowi liczący się wkład do rozwoju wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ma ona jednocześnie znaczenie utylitarne. W pracy zajęto się bowiem kompleksowymi badaniami typowej, standardowej instalacji słonecznej, która służyła jako alternatywne, niekonwencjonalne źródło czystej energii wykorzystywanej do podgrzewania wody użytkowej. Została dokładnie określona efektywność instalacji, przebieg jej pracy, opłacalność....

30,45 zł
Mechanika budowli

Mechanika budowli

Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Kierunku Inżynieria Środowiska. Składa się z dwóch zasadniczych części: Statyka Budowli (cz. I) i Wytrzymałość Materiałów (cz. II). Część I omawia zagadnienia przekształcania oraz warunki równowagi płaskich układów sił, podstawowe sposoby przeprowadzania statycznych obliczeń ustrojów prętowych na przykładzie rozwiązywania belek, ram i kratownic statycznie wyznaczalnych....

Niekonwencjonalne źródła energii

Niekonwencjonalne źródła energii

W skrypcie zawarto podstawowe informacje o możliwości zwiększenia udziału poszczególnych odnawialnych nośników energii, których udział zwłaszcza w rolnictwie może być znaczący. Teoretycznie zasoby odnawialnych (niekonwencjonalnych) źródeł energii w Polsce są bardzo duże i przekraczają zużycie wszystkich paliw kopalnych. Istnieje jednak szereg uwarunkowań, które ograniczają wykorzystanie tego potencjału. Do najważniejszych należy zaliczyć opłacalność ich stosowania przy danym poziomie cen tradycyjnych nośników energii, ale ważne jest także stworzenie właściwego lobby w społeczeństwie , które promować będzie paliwa odnawialne jako proekologiczne....

Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu

Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu

Książka przeznaczona jest zwłaszcza dla architektów krajobrazu, ekologów, a także dla wszystkich zainteresowanych gospodarką wodną. Wyczerpująco opisane zostały tutaj dotychczasowe sposoby gospodarowania wodami opadowymi, zaburzenia naturalnego obiegu wody spowodowane zabudową miejską oraz metody ZSD. Autorka uzupełnia swoje wywody kilkunastoma przykładami kształtowania krajobrazu poprzez projekty zintegrowane, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Publikacja zawiera wiele fotografii, które współgrają z tekstem głównym. Należy ona do serii Współczesne problemy architektury krajobrazu....

Przemijające krajobrazy – przykościelne cmentarze gminy Międzylesie

Przemijające krajobrazy – przykościelne cmentarze gminy Międzylesie

Książka przeznaczona zarówno dla badaczy historii i kultury – etnologów, kulturoznawców, historyków, jak i dla wszystkich, którzy z zamiłowania zaczytują się w publikacjach dotyczących historii kultury. Stanowi ona inwentaryzację elementów architektury krajobrazu. Autorki charakteryzują krajobraz kulturowy czterech cmentarzy gminy Międzylesie: w Boboszowie, Gniewoszowie, Kamieńczyku i Lesicy....

60,00 zł
Struktura podłoża motywacyjnego zachowań użytkowników parków miejskich

Struktura podłoża motywacyjnego zachowań użytkowników parków miejskich

W monografii poruszona jest problematyka zależności pomiędzy charakterem potrzeb związanych z zachowaniami rekreacyjnymi użytkowników parków w dużych miastach Polski a określonymi wymaganiami związanymi z przestrzenią parkową, jej formą, wyposażeniem i dostępnością dla ludzi. W części pierwszej opracowania przedstawiono modelowe zależności, które ułatwią projektantom terenów zielonych ocenę możliwości i stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z użytkowaniem przestrzeni parkowych. Część druga zawiera analizę infrastruktury 5 wybranych parków wrocławskich oraz ocenę potrzeb wymienianych przez użytkowników tych parków....

Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych z lat 70.-80 ubiegłago stulecia

Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych z lat 70.-80 ubiegłago stulecia

Przeprowadzone przez Autorkę badania otwartych przestrzeni rekreacyjnych wielkomiejskich zespołów mieszkaniowych lat 70. i 80. Wrocławia mogą zostać wykorzystane do modernizacji i humanizacji tego typu osiedli wielorodzinnych na terenie całej Polski....

Tradycyjne więźby dachowe

Tradycyjne więźby dachowe

Do grona grupy docelowej książki należą przede wszystkim studenci budownictwa, choć jej walory doceniają również praktycy – producenci więźb, projektanci domów, wykonawcy, a także inwestorzy....

62,00 zł
Wpływ detalu architektonicznego na krajobraz małego miasta dolnośląskiego

Wpływ detalu architektonicznego na krajobraz małego miasta dolnośląskiego

W monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak detal architektoniczny wpływa na krajobraz, klimat i ogólną estetykę małych miast dolnośląskich.

Wybrane zagadnienia z ekologii krajobrazu

Wybrane zagadnienia z ekologii krajobrazu

W opracowanym skrypcie omówiono problemy dotyczące struktury, funkcjonowania oraz zmian zachodzących w krajobrazie. Opisane zostały również zagadnienia związane z roślinnością  seminaturalną. Przedstawiono metody fitosocjologiczne jako bazę do działalności osób zajmujących się kształtowaniem krajobrazu. Poruszono również tematykę dotyczącą stabilności układów przyrodniczych oraz oddziaływania człowieka na krajobraz. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony waloryzacji, w którym przedstawiono badania nad atrakcyjnością wizualną, podstawy oceny oraz zastosowanie modeli i technik GIS-owych w opisie krajobrazu....

Wybrane zagadnienia z zastosowania geosyntetyków w budownictwie wodno-melioracyjnym

Wybrane zagadnienia z zastosowania geosyntetyków w budownictwie wodno-melioracyjnym

Stosowanie geosyntetyków w budownictwie drogowym, ziemnym, a w szczególności w budownictwie hydrotechnicznym, w krajach dobrze rozwiniętych ma długoletnią tradycję. Od kilkunastu lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie tymi materiałami na terenie Polski. Coraz trudniej spotkać budowę, na której geosyntetyki nie zyskują pozycji pełnoprawnego materiału budowlanego. Ich różnorodność i wielofunkcyjność jest we współczesnym procesie inwestycyjnym na tyle atrakcyjna, że niektóre rozwiązania z ich zastosowaniem funkcjonują jako rodzaj standardu....

Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej

Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej

Książka dotyczy niezwykle istotnego zagadnienia ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego przy uwzględnieniu jego wartości materialnych i niematerialnych, zachowania harmonii dawnej i współczesnej zabudowy w celu uniknięcia chaosu przestrzennego....

75,60 zł
Założenia rezydencjonalno-folwarczne na Dolnym Śląsku. możliwości adaptacji do nowej funkcji

Założenia rezydencjonalno-folwarczne na Dolnym Śląsku. możliwości adaptacji do nowej funkcji

Dolny Śląsk jest regionem wyróżniającym się korzystnymi warunkami zarówno glebowymi, jak i klimatycznymi.

89,00 zł
Zarys dziejów budowy miast i wsi. Część 1-2

Zarys dziejów budowy miast i wsi. Część 1-2

Skrypt adresowany jest do przyszłych architektów krajobrazu. Wykład dotyczący historii urbanistyki i ruralistyki zostaje zredukowany do, koniecznego minimum. Przedstawione dalej przykłady zwrócą uwagę w większym stopniu na struktury przestrzenne - krajobrazowe kreowane rozwiązaniami planistycznymi. Rozszerzone będą informacje dotyczące rozwoju struktur osadniczych na Śląsku i to ze zwróceniem uwagi również na formy osadnictwa z okresów tzw. prehistorycznych i wczesnohistorycznych. Zdaniem autora relikty i tradycje tych form dają się czasem odczytać w późniejszych formacjach urbanistycznych. W wielu miastach i wsiach widoczne są i dzisiaj....

Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych

Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych

Rozwój obszarów zurbanizowanych zaliczyć należy do jednych z najważniejszych czynników wpływających na lokalne zmiany w środowisku naturalnym

58,00 zł
Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych

Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych

Niniejsze opra­cowanie zawiera wiele interesujących informacji dotyczących tematyki zielonych dachów oraz wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnych zielonych dachach....

58,00 zł