Mechanika budowli

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 142, 2001rok

Skrypt przeznaczony jest dla stentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Kierunku Inżynieria Środowiska. Składa się z dwóch zasadniczych części: Statyka Budowli (cz. I) i Wytrzymałość Materiałów (cz. II). Część I omawia zagadnienia przekształcania oraz warunki równowagi płaskich układów sił, podstawowe sposoby przeprowadzania statycznych obliczeń ustrojów prętowych na przykładzie rozwiązywania belek, ram i kratownic statycznie wyznaczalnych. Część II podaje podstawowe wiadomości dotyczące płaskiego stanu naprężeń i odkształceń oraz omawia wymiarowanie ustrojów prętowych dla występujących prostych i złożonych przypadków wytrzymałościowych (ściskanie osiowe, skręcanie, zginanie proste i ukośne, ściskanie i rozciąganie mimośrodowe, wyboczenie). Omówiono również wiadomości dotyczące obliczania przemieszczeń statycznie wyznaczalnych ustrojów prętowych metodami energetycznymi.

Przedstawiony zakres tematyczny skryptu odpowiada obowiązującemu standardowi i realizowanemu programowi na kierunku Inżynieria Środowiska. Wiadomości zawarte w skrypcie nie obejmują wszystkich zagadnień mechaniki budowli, jedynie te, które są niezbędne w zakresie przygotowania inżyniera o tej specjalności.

Spis treści:
Przedmowa
Wstęp

Część I - Statyka budowli
1. Przekształcanie układów sił
1.1. Moment statyczny siły względem bieguna i względem osi
1.2. Umowa statyczna znakowania momentów
1.3. Para sił i jej moment statyczny
2. Przykłady przekształcania układów sił
2.1. Pojęcie wstępne
2.2. Rozkład sił na dwie siły składowe P = S1 + S2
2.3. Zrównoważenie siły dwoma siłami P + S1 + S2 = 0
2.4. Rozkład sił na trzy siły składowe P = S1 + S2 + S3
2.5. Zrównoważenie siły trzema siłami o zadanych prostych działaniach P + S1 + S2 + S3 = 0
2.6. Równoległe przesunięcie sił
2.7. Wielobok sznurowy i jego zastosowanie
2.8. Redukcja płaskiego zbieżnego układu sił
2.9. Redukcja płaskiego niezbieżnego układu sił do wypadkowej W = 0
2.10. Rozkład sił na dwie siły do niej równoległe
2.10.1. Prosta działania siły P leży między prostymi 11, 12
2.10.2. Prosta działania siły P leży na zewnątrz prostymi 11, 12
3. Warunki równowagi
3.1. Warunki i równania równowagi płaskich zbieżnych układów sił
3.2. Warunki i równania równowagi płaskiego niezbieżnego układu sił
4. Oblicze statyczne ustrojów prętowych
4.1. Wiadomości ogólne
4.2. Połączenie prętów (elementów konstrukcyjnych) oraz ich podparcia
4.3. Wyznaczenie sił w więziach podporowych (wyznaczenie oddziaływań)
5. Rozwiązywanie kratownic statycznie wyznaczalnych
5.1. Metody rozwiązywania kratownic
6. Siły wewnętrzne w płaskich układach prętowych
7. Rozwiązywanie belek wieloprzęsłowych - przegubudowych

Część II - Wytrzymałość materiałów
1. Uwagi ogólne
1.1. Pojęcie o odkształceniach i naprężeniach
1.2. Schemat rozwiązania podstawowego zadania z wytrzymałości materiałów
2. Ściskanie i rozciąganie osiowe
2.1. Prawo Hooke'a
2.2. Zmiany wymiarów poprzecznych, liczba Poissona
2.3. Naprężenia przy jednokierunkowym stanie napięcia
2.4. Naprężenia przy dwukierunkowym stanie napięcia
3. Ścinanie
3.1. Czyste ścinanie
3.2. Ścinanie techniczne
4. Skręcanie
4.1. Naprężenia tnące przy skręceniu
4.2. Kąt skręcenia przy skręceniu
5. Zginanie proste
5.1. Naprężenia normalne
5.2. Naprężenia ścinające przy zginaniu
5.3. Zależności różniczkowe przy zginaniu
5.4. Projektowanie przekrojów poprzecznych przy zginaniu
6. Zginanie ukośne
7. Jednoczesne działanie zginania z rozciąganiem lub ściskaniem
7.1. Naprężenie normalne bez uwzględnienia odkształcenia belki
7.2. Naprężenie normalne z uwzględnieniem wpływu odkształcenia belki
8. Mimośrodowe ściskanie lub rozciąganie
9. Równanie różniczkowe linii ugięcia
10. Wyboczenie
10.1. Praktyczna metoda projektowania prętów ściskanych
11. Obliczanie przemieszczeń w ustrojach statycznych metodą energetyczną
11.1. Obliczanie energii sprężystej odkształcenia
11.2. Twierdzenie Castigliano
11.3. Twierdzenie Maxwella-Mohra
12. Geometria pól
12.1. Środek ciężkości (środek ciężkości pola)
12.2. Moment bezwładności pola względem osi
12.3. Moment bezwładności pola względem bieguna
12.4. Moment ośrodkowy pola (moment dewiacji)
12.5. Zależność pomiędzy momentami bezwładności pola i pomiędzy momentami ośrodkowymi pola względem osi równoległych
12.6. Zależność pomiędzy momentami bezwładności oraz momentami ośrodkowymi pola względem dwóch prostokątnych układów osi obróconych względem siebie o kąt a
12.7. Wyznaczenie położenia głównych centralnych osi bezwładności oraz głównych centralnych momentów bezwładności
12.8 Wyznaczenie ekstremalnych wartości momentów bezwładności
12.9. Elipsa bezwładności
Piśmiennictwo