Niekonwencjonalne źródła energii

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 162, 1999 rok
 
W skrypcie zawarto podstawowe informacje o możliwości zwiększenia ziału poszczególnych odnawialnych nośników energii, których ział zwłaszcza w rolnictwie może być znaczący. Teoretycznie zasoby odnawialnych (niekonwencjonalnych) źródeł energii w Polsce są bardzo duże i przekraczają zużycie wszystkich paliw kopalnych. Istnieje jednak szereg uwarunkowań, które ograniczają wykorzystanie tego potencjału. Do najważniejszych należy zaliczyć opłacalność ich stosowania przy danym poziomie cen tradycyjnych nośników energii, ale ważne jest także stworzenie właściwego lobby w społeczeństwie , które promować będzie paliwa odnawialne jako proekologiczne.

Szacuje się, że do 2030r. przy sprzyjających warunkach i zachętach ze strony państwa (działania proekologiczne, ekonomiczne wspomaganie inwestycji opartych na wykorzystaniu źródeł odnawialnych, obniżenie kosztów inwestycyjnych zespołów w skład linii technologicznych itp.) możliwy będzie 5-10% ział energii odnawialnej w ogólnokrajowym bilansie energetycznym. W ogólnym pojęciu niekonwencjonalne źródła energii mieszczą się także odnawialne źródła energii, dlatego często w poszczególnych rozdziałach będą one utożsamiane.

Zasoby energii odnawialnych w poszczególnych krajach są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, głównie są to: położenie geograficzne, warunki klimatyczne i wodne, ukształtowanie terenu. W niektórych rejonach Polski istnieją sprzyjające warunki do wykorzystania niektórych rodzajów niekonwencjonalnych źródeł energii. Przedstawiony w skrypcie materiał został podzielony do 10 rozdziałów a jego zakres uwzględnia podstawowe źródła energii niekonwencjonalnych, których stosowanie w polskich warunkach jest wysoce możliwe. W poszczególnych rozdziałach omówiono ogólnie dany rodzaj energii, scharakteryzowano podstawowe parametry oraz omówiono możliwość wykorzystania w rolnictwie i energetyce. Poszczególne rozdziały zawierają także schematy linii technologicznych co wskazuje na praktyczne wykorzystanie poszczególnych rozwiązań. W miarę możliwości, Autorzy starali się także wskazać na proekologiczne znaczenie stosowania poszczególnych nośników w energii.

Spis treści:   
WPROWADZENIE Józef Szlachta
Niekonwencjonalne źródła energii a ochrona środowiska
Podstawowe przesłanki przemawiające za stosowaniem niekonwencjonalnych źródeł energii

WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ Stanisław Peroń
Zasoby energii słonecznej w Polsce
Budowa i zasada działania płaskiego kolektora słonecznego
Kolektory słoneczne do podgrzewania wody
Kolektory słoneczne do podgrzewania powńetrza
Wybrane instalacje użytkowe z kolekt oram i słonecznym i powietrznymi

ENERGIA WIATRU Leszek Romański
Warunki wiatrowe
Uwarunkowania terenowe
Budowa i zasada działania silników wiatrowych
Wydajność energetyczna silnika wiatrowego
Sterowanie silnikami wietrznymi
Wieże

MIKROELEKTROWNIE WODNE Deta Łuczycka
Kryteria budowy mikro elektrowni wodnych dla potrzeb rolnictwa
Postępowanie przy bowie mikroelektrowni wodnej
Określenie parametrów ujęcia wodnego
Wyznaczanie mocy zapotrzebudowanej
Rodzaje elektrowni wodnych
Główne elementy elektrowni
Rodzaje turbin wodnych
Generatory
Elektrownie wodne a ochrona środowiska

ENERGIA ZIEMI Leszek Romański
Wymienniki przeponowe
Wymienniki bezprzeponowe
Określenie zysków ciepła z wymiennika bezprzeponowego
Obliczenie spadków ciśnienia w instalacji
Ciepło wód geotermalnych

POMPY CIEPŁA Eugeniusz Kamiński
Wstęp
Obieg sprężarkowy
Obieg absorpcyjny
Podstawy cieplne pomp ciepła
Przykład obliczeń
Rozwiązania pomp cieplnych

MAGAZYNOWANIE ENERGII Leszek Romański
Magazynowanie energii cieplnej
Magazynowanie w warstwie wodonośnej
Magazynowanie w podłożu skalnym
Magazynowanie w gruncie
Magazynowanie w stawach słonecznych
Obliczenie ilości ciepła zgromadzonego w zbiorniku podziemnym

BIOGAZ JAKO PALIWO POZYSKIWANE W PROCESIE UTYLIZACJI ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH Józef Szlachta
Fermentacja metanowa jako biotechnologia
Fizyczne i chemiczne czynniki decydujące o przebiegu fermentacji metanowej
Czynniki fizyczne
Czynniki chemiczne
Surowce przydatne do fermentacji metanowej
Technologie fermentacji metanowej
Biogazownie rolnicze do przerobu gnojowicy
Instalacja zasilająca
Komora fermentacyjna
Instalacja grzewcza
Instalacja gazowa ze zbiornikiem gazu
Biogaz jako paliwo

OLEJ RZEPAKOWY JAKO BIOPALIWO DO NAPĘDU MASZYN ROLNICZYCH Józes Szlachta
Możliwości uprawy rzepaku z przeznaczeniem na biopaliwo
Biopaliwo z rzepaku a ochrona środowiska
Produkcja biopaliwa z oleju rzepakowego
Opłacalność produkcji biopaliwa z rzepaku

ENERGIA BIOMASY Józef Szlachta
Wytwarzanie i zasoby biomasy
Biomasa jako odnawialne źródło energii w Polsce
Przetwarzanie biomasy drzewnej - spalanie a ochrona środowiska
Technologia spalania fluidalnego biomasy drzewnej
Słom a jako podstawowy surowiec energetyczny
Właściwości słomy jako nośnika energii a ochrona środowiska
Przygotowanie słomy do spalania
Ogólne zasady spalania słomy

ODZYSK CIEPŁA ODPADOWEGO W PRODUKCJI ROLNICZEJ Marian Wierciech
Odzysk ciepła z mleka
Metody odzysku ciepła z mleka
Zasady doboru i obliczania urządzeń do odzysku ciepła z mleka
Odzysk ciepła wylotowego z budynków inwentarskich
Odzysk ciepła z procesów suszarniczych