Wybrane zagadnienia z ekologii krajobrazu

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 124, 2005 r.

W opracowanym skrypcie omówiono problemy dotyczące struktury, funkcjonowania oraz zmian zachodzących w krajobrazie. Opisane zostały również zagadnienia związane z roślinnością  seminaturalną. Przedstawiono metody fitosocjologiczne jako bazę do działalności osób zajmujących się kształtowaniem krajobrazu. Poruszono również tematykę dotyczącą stabilności układów przyrodniczych oraz oddziaływania człowieka na krajobraz. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony waloryzacji, w którym przedstawiono badania nad atrakcyjnością wizualną, podstawy oceny oraz zastosowanie modeli i technik GIS-owych w opisie krajobrazu.

Zasadniczym celem  opracowania jest zapoznanie czytelnika z procesami zachodzącymi w różnych typach krajobrazu pod wpływem antropopresji; a także pokazanie krajobrazu jako całości wizualnej, funkcjonalnej oraz strukturalnej, poprzez wykorzystanie najnowszej metodyki dotyczącej analizy krajobrazu.

Ekologia krajobrazu jest nauką stale rozwijającą się i wymagającą od badaczy odpowiedzi na coraz to nowe pytania i zagadnienia, które powinny być uwzględnione w kolejnych opracowaniach z zakresu architektury krajobrazu. W urządzeniu krajobrazu należy w dużym stopniu opierać się na naturalnej roślinności potencjalnej danego terenu, gdyż powstałe w ten sposób tereny kształtowane (parki, pola golfowe) charakteryzują się większą stabilnością i niższymi kosztami eksploatacji.

We współczesnej architekturze krajobrazu istnieje potrzeba zastosowania nowych metod urządzania, pielęgnacji i konserwacji, nie tylko tych, które stosowane są w ogrodnictwie. Duża spójność metod opracowanych przez specjalistów architektury krajobrazu, kształtowania terenów zieleni, ogrodników, leśników, pratotechników w przyszłości przyniesie pożądane efekty.


Spis treści:

Przedmowa
1. Przedmiot badań
1.1. Definicje krajobrazu
1.2. Ekologia krajobrazu
1.3. Krajobraz jako przedmiot badań różnych dyscyplin
1.3.1. Geografia fizyczna
1.3.2. Geochemia krajobrazu
1.3.3. Geobotanika
1.3.4. Architektura

2. Teorie naukowe stosowane w opisywaniu krajobrazu
2.1. Teoria systemów
2.2. Teoria informacji
2.3. Teoria pola
2.4. Teoria „Gestalt"

3. Struktura układów przyrodniczych
3.1. Rodzaje podziałów środowiska przyrodniczego
3.1.1. Podział według geosfer:
3.1.2. Podział według komponentów przyrody (geokomponentów):
3.1.3. Przestrzenne jednostki przyrodnicze
3.2. Związki występujące w środowisku przyrodniczym

4. Funkcjonowanie układów przyrodniczych
4.1. Dynamika roślinności
4.2. Proces sukcesji
4.3. Stadia rozwojowe drzewostanu
4.4. Strategie życiowe roślin
4.5. Biogeograficzna teoria wysp i model „piatów i korytarzy"
4.5.1. Teoria wysp
4.5.2. Model „płatów i korytarzy"
4.5.3. Zadrzewienia śródpolne
4.5.4. Strefy ekotonowe

5. Fitosocjologia w badaniach krajobrazu
5.1. Zbiorowiska roślinne i podstawy ich klasyfikacji
5.2. Hierarchiczny system zbiorowisk
5.3. Roślinność rzeczywista a roślinność potencjalna
5.3.1. Naturalna roślinność potencjalna a siedliskowy typ lasu
5.4. Dynamiczny krąg zbiorowisk
5.5. Regionalizacja szaty roślinnej
5.6. Dobory roślin na tereny zieleni
5.6.1. Dobory roślin rodzimych
5.6.2. Określenie specjalnych wymagań roślin
5.6.3. Dobory roślin obcego pochodzenia
5.6.4. Rośliny inwazyjne

6. Stabilność krajobrazu
6.1. Pojecie stabilności w układach przyrodniczych
6.2.  Czynniki wpływające na stabilność krajobrazu
Zakłócenia zewnętrzne a stabilność
Dojrzałość a stabilność
Różnorodność a stabilność
Liczba i moc powiązań a stabilność
6.3. Miary i oceny stabilności

7. Zmiany antropogeniczne w układach przyrodniczych
7.1. Podział oddziaływań antropogenicznych
7.2. Fazy ekologicznych efektów oddziaływania lzkiego
7.3. Charakter zmian antropogenicznych
7.3.1. Zmiany we florze
7.3.2. Zmiany w fitocenozach
7.3.3. Zmiany w siedlisku
7.4. Klasyfikacja naturalnych jednostek przyrodniczych poddanych wpływom człowieka
7.5. Klasy naturalności krajobrazów

8. Waloryzacja krajobrazu
8.1. Badania atrakcyjności wizualnej krajobrazu
8.1.1.Teorie dotyczące preferencji człowieka w ocenie krajobrazu
8.1.2. Badania atrakcyjności widoku
8.2. Podstawy oceny krajobrazu
8.2.1. Koncepcja potencjałów układów przyrodniczych
8.2.2. Klasyfikacja ocen relacji „człowiek-środowisko"
8.2.3. Oceny instrumentalne stanu i przydatności środowiska
8.2.4. Oceny indykacyjne
8.2.5. Fitosocjologiczne podstawy waloryzacji przyrodniczej
8.3. Terenowe badania krajobrazowe
8.4. Modele i GIS w ekologii krajobrazu

9. Metody optymalizacji planowania krajobrazu
9.1. Planowanie krajobrazu
9.2. Przykłady zintegrowanych metod optymalizacji krajobrazu
9.2.1. LANDEP (landscape ecologicalplanning)
9.2.2. Metoda ABC (Abioric, Biotic, Cultural)
9.2.3. Analiza wykorzystania krajobrazu
9.2.4. Metoda GEM (General Ecological Model)
9.2.5. Metoda MENTS (Mann-Economy-Nature-Territorial-System)

10. Gospodarowanie przestrzenią w różnych typach krajobrazu
10.1. Krajobrazy miejskie
10.2. Krajobrazy podmiejskie
10.3. Krajobrazy wiejskie
11. Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej w myśl zasad ekorozwoju
11.1. Myślenie systemowe
Literatura