Wybrane zagadnienia z zastosowania geosyntetyków w budownictwie wodno-melioracyjnym

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 90, 2008 rok

Stosowanie geosyntetyków w budownictwie drogowym, ziemnym, a w szczególności w budownictwie hydrotechnicznym, w krajach dobrze rozwiniętych ma długoletnią tradycję. Od kilkunastu lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie tymi materiałami na terenie Polski. Coraz trniej spotkać bowę, na której geosyntetyki nie zyskują pozycji pełnoprawnego materiału budowlanego. Ich różnorodność i wielofunkcyjność jest we współczesnym procesie inwestycyjnym na tyle atrakcyjna, że niektóre rozwiązania z ich zastosowaniem funkcjonują jako rodzaj standardu. Autorzy tej publikacji są głęboko przekonani o walorach użytkowych tych materiałów. Dają temu wyraz, propagując je w swojej działalności akademickiej, jak również stosując w prowadzonej przez siebie praktyce inżynierskiej. W publikacji przedstawiono wybrane elementy z dorobku naukowego i inżynierskiego autorów, które mogą okazać się użyteczne dla innych przy rozwiązywaniu podobnych zagadnień. 
Postęp w dziedzinie syntetycznych polimerów zaowocował w latach sześćdziesiątych dynamicznym rozwojem całej gamy produktów oznaczanych wspólnym mianem geosyntetyków, wśród których znajdowały się stosowane już wcześniej w budownictwie ziemnym i wodnym geotekstylia. Początkowo były wytwarzane z surowców naturalnych, natomiast później rynek został szybko zdominowany przez tworzywa sztuczne, zapewniające większe możliwości kształtowania właściwości produktu. Bogata oferta geosyntetyków pozwalała na wprowadzenie nowych rozwiązań prostszych technologicznie, tańszych, przyjaznych dla środowiska, a niekiedy bardziej efektywnych niż dotychczasowe rozwiązania wykorzystujące konwencjonalne materiały. Geosyntetyki to materiały stosunkowo młode, ale z uwagi na ich techniczne i ekonomiczne zalety stosowane z każdym rokiem coraz szerzej w wielu dziedzinach inżynierii – jako ochrona wybrzeży, w bowie dróg wodnych, kolei i dróg kołowych, tuneli, w składowiskach odpadów, przy bowie zapór i obwałowań.

Spis treści:
Wstęp
1. Podstawowe funkcje i charakterystyka geosyntetyków 
1.1. Filtracja
1.2. Drenaż
1.3. Separacja
1.4. Zbrojenie/wzmocnienie gruntów 
1.5. Ochrona przed erozją 
1.6. Uszczelnienie 
1.7. Ochrona innych powłok
1.8. Opakowanie konstrukcyjne
2. ZASTOSOWANIA GEOSYNTETYKÓW DO ODBUDOWY WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
2.1. Konstrukcja korpusu wałów
2.2. Sposoby naprawy i odbudowy wałów
3. ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W ZAPOBIEGANIU AWARIOM WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
3.1. Doraźne zabezpieczenia wałów przed uszkodzeniami fi ltracyjnymi
3.2. Zabezpieczenie odkształceń wywołanych wyporem
3.3. Zabezpieczenia uszkodzeń sufozyjnych
3.4. Awaryjne podwyższenia korony wału
3.5. Zabezpieczenia wyrobisk i oczek wodnych na zawalu
4. DOŚWIADCZENIA Z ZASTOSOWAŃ GEOWŁÓKNIN W BUDOWIE OBIEKTÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
4.1. Geowłókniny separujące w ubezpieczeniach urządzeń zbiornika wodnego w Mściwojowie
4.2. Dobór geowłókniny pod narzutami kamiennymi na przelewach
4.3. Dobór geowłókniny pod narzutami kamiennymi na skarpie odwodnej zapory
4.4. Wykorzystanie geowłóknin w robotach modernizacyjnych wałów przeciwpowodziowych
4.5. Geowłókniny separujące nasyp dociążający i drenaż prawostronnego wału przeciwpowodziowego Starej Odry wzdłuż osiedla Zacisze we Wrocławiu
4.6. Geowłókniny separujące drenaż prawostronnego wału przeciwpowodziowego Odry wzdłuż osiedla Karłowice we Wrocławiu
4.7. Geowłókniny separujące drenaż i rowy odpływowe wzdłuż wału przeciwpowodziowego Odry w miejscowości Rybojedzko w gminie Cybinka
4.8. Geowłókniny wzmacniające nawierzchnię tłuczniową drogi przywałowej
5. WYBRANE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ FOLII PCV I GEOMEMBRAN
5.1. Budownictwo hydrotechniczne 
5.2. Składowiska odpadów
5.3. Ochrona środowiska
6. WYBRANE PROBLEMY PROJEKTOWANIA
6.1. Parametry geomebran
6.2. Obliczanie stateczności warstwy ochronnej gruntu
6.3. Obliczanie zakotwienia
7. PODSUMOWANIE
PIŚMIENNICTWO