Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych

  • 58,00 zł

ISBN 978-83-7717-118-9

Okładka: miękka , Format: 17x24 cm, Stron: 181, 2013 r., bardzo liczne fotografie i rysunki barwne

 
Jeszcze kilka lat temu zazielenianie powierzchni dachu było dla przeciętnego Polaka przedsięwzięciem nieosiągalnym i abstrakcyjnym. Powodem tego była niewiedza inwe­storów i projektantów, wynikająca z braku fachowej literatury polskojęzycznej i badań prowadzonych w warunkach polskich, a także wysokie nakłady finansowe towarzyszące założeniu zielonego dachu. Wielu próbom poczynionym w tym kierunku w latach 90., sprowadzających się przede wszystkim do zazieleniania osiedlowych garaży podziemnych, towarzyszyły błędy wykonawcze oraz problemy w późniejszej ich eksploatacji, co również nie przyczyniło się do popularyzacji zielonych dachów.
 
Aktualnie zainteresowanie tematyką zielonych dachów wzrasta. Szczególnie w dużych miastach coraz częściej można spotkać reprezentacyjną budowlę pokrytą zielenią. Rów­nież w budownictwie mieszkaniowym czy publicznym niejednokrotnie zazieleniane są dachy, tarasy czy podziemne garaże. Głównymi argumentami przemawiającymi za bo­wą zielonego dachu jest rosnąca cena działek budowlanych w miastach oraz konieczność odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej. Innymi czynnikami decydującymi o wy­borze technologii zielonego dachu są niekorzystne lokalne warunki hydrogeologiczne czy topografia terenu, powodujące różnego rodzaju ograniczenia w odprowadzaniu wód opa­dowych do systemu kanalizacji miejskiej.

Funkcjonalność i efektywność zielonych dachów w warunkach polskich nie była do­tąd wystarczająco badana, dlatego też aktualnie przy ich projektowaniu i wykonywaniu korzysta się z gotowych wzorców i technologii napływających z Zachodu. Niniejsze opra­cowanie zawiera wiele interesujących informacji dotyczących tematyki zielonych dachów oraz wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnych zielonych dachach na terenie Wrocławia. Mamy nadzieję, że publikacja w sposób ciekawy i rzeczowy przybliży tę tema­tykę i zainspiruje do zazielenienia własnego dachu - co z pewnością polepszy nie tylko standard mieszkania, ale i jakość życia.

 

Spis treści:

Od Autorów 

Wprowadzenie  

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Historia zielonych dachów

Korzyści wynikające z zakładania zielonych dachów 

Odzyskanie zabudowanych powierzchni 

Cenne siedlisko dla flory i fauny           

Walory estetyczne 

Poprawa warunków klimatycznych w przestrzeni zurbanizowanej 

Ochrona izolacji dachu 

Izolacja dźwiękowa 

Izolacja cieplna 

Retencjonowanie wody opadowej

3. Typy zielonych dachów 

Typ ekstensywny 

Typ prosty intensywny 

Typ intensywny (ogród na dachu) 

4. Podstawy projektowania zielonego dachu 

Statyka 

Nachylenie dachu 

Budowa warstwowa 

Warstwa wegetacyjna 

Warstwa filtracyjna 

Warstwa drenująca 

Warstwa zapobiegająca przerastaniu korzeni (ochronna) 

Uszczelnienie 

Wystawa 

Roślinność 

4.6.1. Metody zazielenienia 

Pielęgnacja 

Materiał roślinny 

4.7. Koszty 

Wykonanie zielonego dachu od A do Z [DDV 2009] 

Lista kontrolna do projektowania i zakładania zielonych dachów (według DDV [2009]) 

 

CZĘŚĆ DRUGA

Wprowadzenie  

Stium przypadków 

Cel, zakres i metodyka badań 

Warunki klimatyczne 

Opady atmosferyczne 

Temperatury powietrza  

3. Wyniki badań 

3.1. Kształtowanie się stosunków wodnych w systemie zielonego dachu na garażu podziemnym 

Charakterystyka obiektu 

Właściwości fizyczne i wodne warstwy wegetacyjnej zielonego dachu  

3.1.3. Uwilgotnienie i zapasy wody w warstwie wegetacyjnej zielonego dachu 

3.1.4. Stan roślinności 

3.2. Kształtowanie się stosunków wodnych w systemach doświadczalnych modeli zielonych dachów 

Charakterystyka modeli doświadczalnych 

Właściwości fizyczne i wodne substratu glebowego zastosowanego w modelu dachu ekstensywnego (I), ekstensywnego (II) i modelu ekstensywnego z geokompozytem SAP (III) 

Uwilgotnienie i zapasy wody w warstwie wegetacyjnej modeli (I-IV)  

Odpływ wody z modeli doświadczalnych (I-IV) 

Bilans wodny i zużycie wody na modelach zielonych dachów (I-IV) 

Rozwój roślinności na modelach doświadczalnych zielonych dachów (I-IV) 

4. Podsumowanie i wnioski 

Piśmiennictwo 

Spis tabel 

Tableindex 

Spis rysunków 

Listoffigures 

Spis fotografii 

List of photographs 

Autorzy fotografii – Credits 

Streszczenie