Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski
Autor: Anna Runge
Dostępność:

Okładka: broszurowa, klejona, folia błyszczącaFormat: 25,1x17,6 cm, Stron: 296, 2013 r.

Wśród licznych prac dotyczących miast dużych i małych rzadko podejmowana jest problematyka miast średniej wielkości. Tymczasem miasta średnie pełnią ważną funkcję regionotwórczą oraz stabilizują system osadniczy, zapobiegając narastaniu dysproporcji przestrzennych w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. Niniejsza praca stanowi próbę identyfikacji klasy miast średnich oraz określenia jej znaczenia w systemie osadniczym Polski z uwzględnieniem zmian w czasie jak i ich różnicowania regionalnego. Rolę miast średnich w systemie osadniczym kraju i jego regionów badano w ujęciu:

  • strukturalnym (rola względem pozostałych składowych systemu osadniczego, jak i rola względem jego otoczenia);
  • dynamicznym (analiza zmienności czasowo-przestrzennej);
  • klasyfikacyjnym (analiza zróżnicowania miast średnich pod względem osiągniętego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego).

O ile pierwsza część pracy obejmuje identyfikację, dynamikę i klasyfikację miast średnich to w drugiej części skupiono się na czynnikach ich zmian w zakresie rynku pracy, oddziaływaniu poprzez rynek pracy na ich zaplecze a także na identyfikacji własności zewnętrznego otoczenia badanego podsystemu (systemów osadniczych krajów Europy Środkowej). Doprowadziło to w konkluzji do próby teoretycznego ujęcia problematyki miast średnich.  

Praca jest adresowana zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego (geografów, socjologów,  planistów) oraz osób i instytucji zajmujących się gospodarką przestrzenną, zarządzaniem miastami czy polityką społeczną.

 

O Autorce:

Anna Runge, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Do 2001 roku Anna Kozak była pracownikiem Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Od 2001r. Anna Runge jest adiunktem w Katedrze Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze problematyką geografii osadnictwa, w tym głównie rolą miast średnich w systemie osadniczym, a także geografii ludności oraz geografii społecznej, w tym problemami przemian demograficznych i społecznych, zwłaszcza w kontekście rynku pracy i starzenia się ludności.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu (ok. 50) artykułów naukowych oraz książek:

Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, wyd. Videograf Katowice;

Runge J., Żurek I., 2010, Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008, wyd. Urząd Statystyczny w Katowicach.

Współredaktorka opracowania dotyczącego miast średnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej:Kuczabski A., 2011, Medium-sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes, Publishing House “ADNDU” Kharkiv, Ukraine.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych, krajowych, jak i zagranicznych;

Współwykonawca projektu badawczego „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego” SGP WSL realizowanego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie problemów demograficznych, zwłaszcza starzenia się ludności.[20.03.2013]