Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Budowa krajowej infrastruktry danych przestrzennych w Polsce

Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 124, 2006 rok, fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Podstawowym celem budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych (ang. NSDI - National Spatial Data Infrastructure) jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych obywatelom danego kraju, jednostkom administracji publicznej, firmom komercyjnym, wyższym uczelniom itp. Rozpatrując budowę SDI na poziomie kraju, należy pamiętać że jednym z głównych powodów jej budowy jest dążenie do ograniczenia wielokrotnego pozyskiwania tych samych danych geograficznych. W ostatnich latach w Polsce w ramach budowy infrastruktury danych przestrzennych opracowane zostały bazy danych przestrzennych pokrywające znaczne obszary całego kraju, które mogą posłużyć jako systemy referencyjne dla opracowań tematycznych. Należą do nich: Baza Danych Ogólnogeograficznych (poziom skalowy 1: 250 000), VMap L2 (poziom skalowy 1:50 000) oraz Baza Danych Topograficznych (poziom skalowy 1:10 000). Ze względu na to, iż Baza Danych Topograficznych oraz baza VMap L2 stanowić mają z założenia podstawowe źródła danych topograficznych zarówno do zasilania urzędowych systemów informacji przestrzennej, systemów produkcji map topograficznych i opracowań tematycznych, szczególne znaczenie ma harmonizacja właśnie tych dwóch baz. W chwili obecnej są to oddzielne bazy opracowane dla różnych poziomów skalowych, niepowiązane ze sobą w żaden sposów, opracowane na podstawie innych źródeł danych, pod kątem nieco innych zastosowań i powstające w innych uwarunkowaniach organizacyjno-technologicznych.

Przedstawione w opracowaniu propozycje są wynikiem prowadzonych prac w zakresie harmonizacji baz danych VMap L2 i Bazy Danych Topograficznych przez zespół ekspertów współpracujący z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.
 
Spis treści:
1. Wprowadzenie (Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski)
1.1. Budowa SDI na poziomie globalnym i regionalnym
1.2. Krajowa Infrastruktura Danych Przestrzennych
1.3. Dane referencyjne
2. Infrastruktura Danych Przestrzennych (Adam Iwaniak)
2.1. Wstęp
2.2. Aktorzy SDI
2.3. Metadane
2.4. Usługi dostępu do danych przestrzennych
2.5. Standardy
2.6. Budowa SDI na poziomie globalnym i regionalnym
2.7. Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych
2.8. Problemy i zagrożenia
3. Baza Danych referencyjnych w Polsce (Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski, Michał Stankiewicz, Tomasz Wilczyński)
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowa charakterystyka TBD
3.2.1. Zasób podstawowy i zasób kartograficzny TBD
3.2.2. Źródła danych
3.2.3. Zakres informacyjny TBD
3.2.4. Organizacja produkcji
3.2.5. Standary wymiany danych
3.2.6. Metadane
3.3. Podstawowa charakterystyka VMap L2
3.4. Planowany rozwój baz danych TBD i VMap
3.4.1. Rozwój bazy danych TBD
3.4.2. Rozwój bazy danych VMap
3.4.3. Podstawowe założenia aktualizacji bazy VMap L2
3.4.4. Podstawowe założenia aktualizacji bazy SMW
3.5. Analiza różnic pomiędzy VMap L2 i TBD
3.5.1. Model pojęciowy
3.5.2. Poziom generalizacyjny danych
3.5.3. Standardy wymiany danych
3.6. Porównanie zakresu treści VMap L2 z zakresem treści mapy topograficznej 1:50 000 w wersji cywilnej
3.7. Porównanie wizualizacji mapy opracowanej na podstawie VMap L2 z mapą topograficzną 1:50 000 w wersji cywilnej
4. Uspójnienie modelu pojęciowego baz TBD i VMap L2 (Tomasz Czekalski, Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski, Wiesław Ostrowski, Tobiasz Wieczorek, Tomasz Wilczyński)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Zadania związane z harmonizacją VMap L2 i TBD
4.3. Wykonalność procesu harmonizacji
4.4. Znaczenie harmonizacji bez referencyjnych dla opracowań tematycznych
4.5. Propozycje zmian w modelu TBD i VMap L2
4.5.1. Podstawowe założenia
4.5.2. Proponowane zmiany w zakresie przedstawiania informacji o terenach zabudowanych
4.5.3. Propozycje uspójnienia VMap L2 i TBD w zakresie przedstawienia informacji o drogach
4.5.4. Propozycje uspójnienia VMap L2 i TBD w zakresie przedstawienia informacji o sieci hydrograficznej
4.5.5. Propozycje uspójnienia VMap L2 i TBD w zakresie wybranych wykazów obiektów
4.6. Proponowane zmiany Wytycznych Technicznych ,,Baza Danych Topograficznych"
6.7. Proponowane zmiany instrukcji operatorskiej VMap 4.8. Ryzyko zmian
4.9. Wykorzystanie istniejących baz danych do tworzenia VMap L2
5. Uspójnienie metadanych baz TBD i VMap L2 (Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Tomasz Wilczyński)
5.1. Wprowadzenie
5.2. Rodzaje metadanych
5.3. Standardy metadanych
5.3.1. Norma ISO 19115
5.4. Polski standard metadanych
5.5. Metadane pozyskiwane w ramach opracowania bazy VMap L2
5.5.1. Poziom bazy danych
5.5.2. Poziom biblioteki
5.6. Metadane pozyskiwane w ramach opracowania bazy TBD
5.7. Różnice zawartości metadanych pomiędzy TBD i VMap L2
5.8. Metadane w globalnej infrastrukturze danych przestrzennych
5.9. Implementacja baz metadanych w strukturze administracji geodezyjnej w Polsce
5.10. Rola i miejsce metadanych TBD i VMap L2 w projekcie systemu metadanych dla Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
6. Uspójnienie numerycznego modelu terenu (Dariusz Gotlib, Robert Jaruszuj, Mariusz Morańda, Robert Olszewski, Michał Stankiewicz)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Podstawowe pojęcia związane z NMT
6.3. Analiza istniejących modeli rzeźby terenu
6.3.1. Archiwalne materiały kartograficzne
6.3.2. NMT w Bazie Danych Topograficznych
6.3.3. NMT opracowany przez Służbę Geograficzną Wojska Polskiego
6.3.4. Numeryczny model terenu opracowany w ramach misji SRTM
6.3.5. Numeryczny model terenu opracowany w ramach projektu LPIS
6.4. Analiza możliwości wykorzystania NMT do aktualizacji bazy VMap L2 drugiej edycji oraz opracowanie komponentu KARTO bazy TBD
6.5. Analiza możliwości wykorzystania modelu SRTM
6.6. Koncepcja opracowania wielorozdzielczego NMT w Bazie Danych Topograficznych
6.7. Wnioski
7. Podsumowanie (Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski)
Literatura