Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Infrastruktura wodno - ściekowa w planowaniu miast

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: Bohdan Łup
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format: 14x21 cm, Stron: 192, 2008 r., liczne fotografie barwne i rysunki  i czarno-białe

 
Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast. Opisano zasady zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych, lokalizowania ujęć wody i ich stref ochronnych, usuwania ścieków miejskich, lokalizowania oczyszczalni ścieków i ich stref uciążliwości, odprowadzania wód deszczowych, prognozowania potrzeb wodnych, planowania wyposażenia terenów zabudowy ekstensywnej, uzbrajania ulic, zmian poziomu wód gruntowych oraz zagospodarowania terenów nadwodnych.

Książka przeznaczona dla pracowników służb komunalnych miast i gmin, inżynierów projektujących otoczenie ujęć wody lub oczyszczalni ścieków, samorządowców związanych z infrastrukturą miejską, urbanistów i planistów pracujących nad rozwojem miast i gmin oraz ekologów zajmujących się środowiskiem zurbanizowanym.


Spis treści:
1. Infrastruktura techniczna i inżynieria miejska w planowaniu miast
1.1. Wprowadzenie
1.2. Hierarchia i nurty planów
1.3. Polityka społeczno-gospodarcza czynnikiem kształtującym rozmiary urządzeń infrastruktury
1.4. Standardy inżynieryjnej obsługi mieszkańców
1.5. Prawo wodne a planowanie zagospodarowania przestrzennego
2. Wody powierzchniowe
2.1. Zagrożenia powodziowe i wały przeciwpowodziowe
2.2. Spiętrzenia wody i wyrobiska nawodnione
2.3. Dostęp do wód
2.4. Uwarunkowania dla otoczenia wód stojących
2.5. Stan czystości wód powierzchniowych w Polsce i ich klasy czystości
2.6. Rzeka jako odbiornik ścieków
2.7. Ujmowanie wody z rzek i zbiorników zaporowych
2.8. Strefy ochronne dla ujęć wód powierzchniowych
3. Wody podziemne
3.1. Stan czystości wód podziemnych
3.2. Główne zbiorniki wód podziemnych i stopnie rozpoznania zasobów
3.3. Ujmowanie wód podziemnych
3.4. Strefy ochronne dla ujęć wód podziemnych
4. Uzdatnianie wody
4.1. Wymagania jakościowe stawiane wodzie
4.2. Stacje uzdatniania wody (SUW)
4.3. Chlorownie
5. Dostawa wody
5.1. Sieci wodociągowe
5.2. Pompownie i zbiorniki wodociągowe
5.3. Zaopatrzenie lności w wodę spożywczą w warunkach silnego skażenia
6. Wody geotermalne w gospodarce miejskiej
7. Kanalizacja ściekowa
7.1. Rodzaje i cechy kanalizacji
7.2. Kanalizacja grawitacyjna i pompownie ścieków
7.3. Strefy uciążliwości pompowni
7.4. Kanalizacja pompowa
7.5. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa
7.6. Tereny nieskanalizowane w mieście
7.7. Stacje zlewne ścieków
8. Kanalizacja deszczowa
8.1. Miejska kanalizacja deszczowa
8.2. Kanalizacja deszczowa małych jednostek osadniczych
9. Oczyszczanie ścieków
9.1. Klasyczny proces oczyszczania ścieków
9.2. Przyrodnicze sposoby oczyszczania ścieków
9.2.1. Oczyszczanie w środowisku wodnym
9.2.2. Oczyszczanie w środowisku gruntowym
9.3. Gospodarka osadowa oczyszczalni
9.4. Wymagania terenowe dla oczyszczalni ścieków
10. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków na terenach nieuzbrojonych budownictwa jednorodzinnego
11. Zasady planowania obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej
11.1. Siedem zasad podstawowych
11.2. Podstawowe modele gospodarki wodno-ściekowej
12. Perspektywiczne planowanie obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej
12.1. Horyzonty czasowe w planowaniu i trwałość lokalizacyjna  obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych
12.2. Prognozy potrzeb wodnych
12.3. Progi rozwoju miast
13. Zasady sytuowania uzbrojenia
13.1. Sytuowanie uzbrojenia w ulicach
13.2. Umieszczanie przewodów poza ulicą
13.3. Tunele zbiorcze
13.4. Pokonywanie przeszkód liniowych
13.5. Sytuowanie przewodów w pobliżu drzew
13.6. Sytuowanie przewodów wodociągowych w pobliżu gruntów zanieczyszczonych
14. Wpływ urbanizacji na poziom wód gruntowych
14.1. Obniżanie się poziomu wód gruntowych na terenach uzbrojonych
14.2. Zamierzone obniżanie poziomu wód gruntowych w miastach
14.3. Polepszanie nawodnienia gruntów miejskich
15. Obiekty inżynierii miejskiej jako elementy krajobrazu
16. Zakres problematyki inżynierii miejskiej w procesie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego 
16.1. Fazy opracowywania projektu planu zagospodarowania
16.2. Inżynieria miejska w trójfazowym procesie sporządzania planu zagospodarowywania przestrzennego
16.3. Dobór specjalistów
17. Graficzna prezentacja problematyki wodociągowej  i kanalizacyjnej w planach zagospodarowania przestrzennego
Bibliografia
Przepisy prawne
Skorowidz