Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Naturalne zjawiska termiczne w mostach

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: Henryk Zobel
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Okładka: twarda, Format: B5, Stron: 232, 2003 r., rysunki: 139

W październiku 2004 roku prof. nzw. dr hab. inż. Henryk Zobel (Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej) otrzymał z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej NAGRODĘ indywidualną stopnia I za osiągnięcia naukowe w 2003 roku.

W marcu 2005 roku Autor książki otrzymał NAGRODĘ Ministra Infrastruktury.Jest to nagroda za kompleksowe ujęcie problematyki zjawisk termicznych w obiektach mostowych, uwzględniające najnowsze osiągniecia światowe w tym zakresie.

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat oddziaływań termicznych w mostach i ich wpływu na konstrukcję. Przedstawiono propozycję map ekstremalnych temperatur otoczenia oraz map ekstremalnych temperatur mostów stalowych, zespolonych i betonowych. Omówiono zagadnienia związane z określaniem wielkości przemieszczeń termicznych w zależności od geometrii mostu oraz doborem i lokalizacją łożysk i urządzeń dylatacyjnych. Dużą część rozważań poświęcono analizie termiczno-wytrzymałościowej mostów stalowych, zespolonych i betonowych podzielonych na różne rodzaje konstrukcji. Z uwagi na pewną specyfikę rozwiązań konstrukcyjnych wyodrębniono w rozważaniach problem oddziaływań termicznych na mosty zintegrowane i podwieszone. Przedstawiono także problem powstawania odkształceń montażowych pod wpływem oddziaływań termicznych. Odbiorcy: inżynierowie projektanci i wykonawcy obiektów mostowych, a także stenci wyższych uczelni technicznych na wydziale inżynierii lądowej o specjalizacji budownictwa mostów.

 Spis treści:
Przedmowa

 1. Wstęp
 2. Sposoby wymiany ciepła
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Przewodzenie
  2.3. Unoszenie (przejmowanie, konwekcja)
  2.4. Promieniowanie
  2.5. Wyznaczanie rozkładu temperatury
 3. Źródła ciepła w mostach
  3.1. Wprowadzenie
  3.2. Promieniowanie słoneczne
  3.2.1. Informacje ogólne
  3.2.2. Promieniowanie słoneczne na dowolnie zorientowaną powierzchnię
  3.3. Promieniowanie cieplne mostu
  3.3.1. Promieniowanie cieplne między powierzchnią Ziemi a mostem
  3.3.2. Wymiana ciepła między wewnętrznymi powierzchniami przekroju skrzynkowego
  3.3.3. Wymiana ciepła między konstrukcją a atmosferą
  3.4. Konwekcyjna wymiana ciepła
 4. Temperatura powietrza
  4.1. Klimat
  4.2. Klimat Europy
  4.3. Położenie geograficzne i warunki klimatyczne Polski
  4.3.1. Przejściowość klimatu Polski
  4.3.2. Zmienność klimatu Polski
  4.3.3. Kontrastowość klimatu Polski
  4.4. Wpływ mikroklimatu i klimatu lokalnego
  4.5. Dane meteorologiczne
  4.6. Analiza statystyczna danych meteorologicznych
  4.6.1. Dobór okresu obserwacji
  4.6.2. Dobór zakresu obserwacji
  4.6.3. Założenia analizy statystycznej
  4.6.4. Dane do analizy statystycznej
  4.7. Wyniki analizy statystycznej temperatury powietrza
  4.8. Elementy załącznika krajowego dla normy europejskiej prEN 1991-1-5
 5. Temperatura konstrukcji mostowej
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Czynniki wpływające na rozkład temperatury w moście
  5.3. Właściwości cieplno-fizyczne i mechaniczne materiałów
  5.4. Sposoby określania temperatury konstrukcji mostowej
  5.5. Temperatura konstrukcji mostowej w ujęciu normowym
  5.5.1. Polskie normy
  5.5.2. Normy europejskie
  5.6. Propozycja modyfikacji polskiej normy w zakresie oddziaływań termicznych
 6. Opis efektów termicznych w konstrukcjach mostowych
 7. Efekty termiczne w normach
  7.1. Polskie normy
  7.2. Normy europejskie
  7.2.1. Eurocode 2 (prEN 1992-2)
  7.2.2. Eurocode 3 (prEN 1993-2)
  7.2.3. Eurocode 4 (prEN I994-2)
 8. Efekty termiczne a geometria mostu w planie
  8.1. Mosty proste
  8.2. Mosty w skosie
  8.3. Mosty zakrzywione w planie
 9. Efekty termiczne w łożyskach
  9.1. Wprowadzenie
  9.2. Kryteria doboru łożysk
  9.3. Wyznaczanie przemieszczeń termicznych i temperatury montażu
  9.4. Orientacja i lokalizacja łożysk
  9.5. Ustawianie łożysk na podporach
  9.6. Ustawianie przęseł na łożyskach
 10. Efekty termiczne w urządzeniach dylatacyjnych
  10.1. Wprowadzenie
  10.2. Kryteria doboru urządzeń dylatacyjnych
  10.3. Rodzaje urządzeń dylatacyjnych
  10.4. Wyznaczanie przemieszczeń termicznych i temperatury montażu
 11. Efekty termiczne w mostach zespolonych
  11.1. Wprowadzenie
  11.2. Obliczenia termo wytrzymałościowe belkowych mostów zespolonych
  11.3. Dokładność określania naprężeń termicznych w belkowych mostach zespolonych
  11.4. Wpływ zmian temperatury na wymiarowanie łączników
  11.5. Efekty termiczne w zespolonych mostach kratownicowych
 12. Efekty termiczne w mostach betonowych
  12.1. Wprowadzenie
  12.2. Obliczenia termowytrzymałościowe belkowych mostów betonowych
  12.3. Wpływ pełzania betonu na efekty termiczne
  12.4. Wpływ zarysowania konstrukcji betonowej na efekty termiczne
  12.5. Efekty termiczne w betonowych mostach łukowych
  12.5.1. Wprowadzenie
  12.5.2. Analiza wpływu temperatury na ustroje łukowe z jazdą dołem
  12.5.3. Analiza wpływu temperatury na ustroje łukowe z jazdą dołem z wieszakami ukośnymi
  12.5.4. Analiza wpływu temperatury na ustroje łukowe z jazdą górą
  12.5.5. Pełzanie a wpływy termiczne w betonowych mostach łukowych
  12.6. Betonowanie żelbetowych ustrojów niosących
  12.7. Wykonywanie sprężonych konstrukcji betonowych
 13. Efekty termiczne w mostach stalowych
  13.1. Wprowadzenie
  13.2. Obliczenia termowytrzymałościowe belkowych mostów stalowych
  13.3. Efekty termiczne w mostach kratownicowych
  13.4. Efekty termiczne w stalowych mostach łukowych
  13.4.1. Wprowadzenie
  13.4.2. Łuk trój przegubudowy
  13.4.3. Dwuprzegubudowy łuk pełnościenny
  13.4.4. Dwuprzegubudowy łuk pełnościenny ze ściągiem
  13.4.5. Dwuprzegubudowy łuk kratowy
  13.4.6. Dwuprzegubudowy łuk kratowy ze ściągiem
  13.4.7. Bezprzegubudowy łuk pełnościenny
  13.4.8. Dźwigar belkowy wzmocniony łukiem
  13.4.9. Ugięcie dźwigarów łukowych
  13.4.10. Wyniki analizy termowytrzymałościowej mostu łukowego z zastrzałem przez rzekę Saale w Beesedau
  13.4.11. Wyniki analizy termowytrzymałościowej projektowanego mostu łukowego z zastrzałem przez rzekę Wisłę w Puławach 
 14. Efekty termiczne w mostach zintegrowanych
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Obliczenia termowytrzymałościowe mostów zintegrowanych
  14.3. Wpływ zmian temperatury na zachowanie się zasypki gruntowej przyczółka (nasypu dojazdowego do mostu)
 15. Efekty termiczne w mostach podwieszonych
 16. Odkształcenia termiczne podczas montażu
 17. Podsumowanie
  Bibliografia