Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Nawierzchnie asfaltowe

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 16x24 cm, Stron: 544, 2010 r., liczne rysunki czarno-białe, wydanie 3, rozszerzone i uaktualnione

Podręcznik akademicki opisujący całość zagadnień związanych z nawierzchniami asfaltowymi. W książce omówiono materiały niezbędne do budowy nawierzchni, właściwości podłoża gruntowego, podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej. Opisano projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych, nawierzchnie specjalne, rodzaje uszkodzeń nawierzchni, a także sposoby odnowy i utrzymania nawierzchni asfaltowych. Przedstawiono również projektowanie konstrukcji nawierzchni oraz problemy związane z ochroną środowiska podczas wytwarzania mieszanki, budowy i eksploatacji nawierzchni asfaltowych. W książce uwzględniono obecnie obowiązujące normy zharmonizowane PN-EN. Niniejsze wydanie uaktualniono, uwzględniając zmiany norm i aktualne wytyczne dotyczące materiałów, projektowania i ochrony środowiska.


Spis treści:


1. Wprowadzenie
1.1. Historia nawierzchni asfaltowych
1.2. Konstrukcja nawierzchni 


2. Materiały
2.1. Kruszywa
2.1.1. Kruszywa skalne (kamienne)
2.1.1.1. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
2.1.1.2. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
2.1.2. Właściwości kruszywa stosowanego w budownictwie drogowym
2.1.2.1. Ocena właściwości i metodyka badań według PN
2.1.2.2. Właściwości i metodyka badań kruszyw według norm PN-EN
2.1.3. Mączka mineralna - wypełniacz
2.1.3.1. Rola mączki mineralnej w kompozycie MA
2.1.3.2. Właściwości mączki do MMA według norm PN i ,,Technicznych wymagań dla wypełniaczy
2.1.3.3. Właściwości mączek do MMA według PN-EN
2.1.4. Kruszywa sztuczne mineralne
2.1.5. Kruszywa z recyklingu
2.2. Lepiszcza
2.2.1. Asfalt naturalny
2.2.1.1. Asfalt naturalny Trynidad epuré
2.2.1.2. Asfalt naturalny Gilsonit
2.2.2. Asfalty ponaftowe
2.2.2.1. Ropa naftowa i jej rodzaje
2.2.2.2. Produkcja asfaltów
2.2.2.3. Skład chemiczny asfaltów - składniki grupowe
2.2.2.4. Budowa koloidalna
2.2.2.5. Klasyfikacja asfaltów drogowych
2.2.2.6. Właściwości i badania asfaltów
2.2.2.7. Właściwości funkcjonalne asfaltów. Procedury SHRP
2.2.3. Lepiszcza asfaltowe stosowane na zimno
2.2.3.1. Emulsje asfaltowe
2.2.3.2. Asfalty upłynnione
2.2.4. Asfalty modyfikowane polimerami
2.2.4.1. Uzasadnienie potrzeby modyfikacji
2.2.4.2. Rodzaje modyfikatorów
2.2.4.3. Asfalt idealny
2.2.4.4. Polimery stosowane do modyfikacji asfaltów
2.2.4.5. Zgodność asfaltu z polimerem
2.2.4.6. Klasyfikacja polimeroasfaltów według Tymczasowych Wytycznych Technicznych. Polimeroasfalty drogowe
2.2.4.7. Klasyfikacja polimeroasfaltów według PN-EN 14023 ,,Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami
2.2.5. Lepiszcza specjalne
2.2.5.1. Asfalty spienione
2.2.5.2. Asfalty wielorodzajowe
2.2.5.3. Lepiszcza gumowo-asfaltowe
2.2.5.4. Inne rodzaje modyfikacji asfaltów
2.2.5.5. Lepiszcze ekologiczne
2.2.5.6. Wpływ dodatków modyfikujących na właściwości lepiszczy i mieszanek MA
Literatura 


3. Podłoża gruntowe
3.1. Podłoża naturalne
3.1.1. Klasyfikacja gruntów
3.1.2. Ocena warunków gruntowo-wodnych oraz mrozoodpornoœci podłoża
3.2. Podłoża ulepszone
3.2.1. Podłoża słabe
3.2.2. Sposoby ulepszania podłoża
3.2.3. Zagęszczanie gruntów podłoży nawierzchni
3.2.4. Zastosowanie odpadów gumowych do wzmacniania podłoża gruntowego
3.2.5. Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania podłoża konstrukcji nawierzchni
3.3. Metody badań parametrów technicznych podłoża nawierzchni drogowej
3.3.1. Uziarnienie gruntu
3.3.2. Wskaźnik zagęszczenia
3.3.3. Moduł odkształcenia
3.3.4. Wskaźnik nośności
3.3.5. Pęcznienie liniowe
3.3.6. Moduł sprężystości
Literatura 


4. Podbudowy
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Podbudowa z betonu asfaltowego
4.3. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
4.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego
4.5. Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem
4.6. Podbudowy stabilizowane spoiwami
4.6.1. Stabilizacja gruntów cementem
4.6.2. Stabilizacja gruntów wapnem
4.6.3. Stabilizacja gruntów aktywnymi popiołami lotnymi
4.7. Podbudowa z chego betonu cementowego
4.8. Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (m-c-e)
4.9. Inne rodzaje podbów
4.9.1. Podbudowa z mieszanki betonu asfaltowo-cementowego (BAC)
4.9.2. Podbudowa z mieszanki typu ,,grave emulsion (GE)
4.9.3. Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej z asfaltem spienionym
Literatura 


5. Warstwy wiążące i ścieralne z tradycyjnych MMA
5.1. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych
5.2. Beton asfaltowy
5.3. Mastyks grysowy SMA
5.4. Asfalt lany
5.5. Asfalt piaskowy
5.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym uziarnieniu
Literatura 


6. Projektowanie składu mieszanek MA
6.1. Mieszanka mineralna
6.1.1. Typy mieszanek MA ze względu na uziarnienie
6.1.2. Metody projektowania składu MM
6.1.2.1. Metoda teoretyczna
6.1.2.2. Metoda ,,wolnej przestrzeni
6.1.2.3. Metoda doboru składu mieszanki mineralnej według krzywych najlepszego uziarnienia
6.1.2.4. Metoda według programu komputerowego
6.2. Określenie zawartości asfaltu w MMA
6.2.1. Metody obliczeniowe
6.2.2. Metody obliczeniowo-doświadczalne. Metoda Marshalla
6.3. Właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych
6.3.1. Wolna przestrzeń MM, MMA. Gęstość (maksymalna) objętościowa MMA
6.3.1.1. Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni (Vm) i gęstości MMA
6.3.1.2. Oznaczenie gęstości objętościowej MMA
6.3.1.3. Wolna przestrzeń w mieszance mineralnej (VMA) według PN-EN 12697-8
6.3.1.4. Wolna przestrzeń wypełniona asfaltem (VFB) według PN-EN 12697-8
6.3.1.5. Interpretacja wyników badań Marshalla
6.3.1.6. Metoda badania stabilności według Hubbarda-Fielda
6.3.2. Badanie pełzania
6.3.2.1. Badania modułu sztywności pełzania pod obciążeniem statycznym
6.3.2.2. Badanie pełzania dynamicznego
6.3.3. Badanie właœciwoœci MMA w rozciąganiu pośrednim
6.3.3.1. Badanie modułu sztywności (sprężystej) na próbce cylindrycznej (IT-CY)
6.3.3.2. Badanie wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITS
6.3.4. Badanie koleinowania
6.3.5. Badanie odporności na niską temperaturę
6.3.6. Badanie odporności na działanie wody
6.3.7. Badania odporności na zmęczenie
6.3.8. Moduł sztywności
6.3.8.1. Definicje. Rodzaje modułów sztywności
6.3.8.2. Warunki wykonywania badań modułu sztywności
6.3.8.3. Metodyka badań
6.3.8.4. Interpretacja wyników badań modułu sztywności
6.3.8.5. Określenie modułu sztywności MMA na podstawie nomogramów
6.3.9. Recepty laboratoryjne
6.4. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych
6.4.1. Materiały
6.4.2. Wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych
6.5. Przechowywanie i transport
6.5.1. Przechowywanie
6.5.2. Transport
6.6. Wbudowywanie
6.6.1. Przygotowanie podłoża
6.6.2. Połączenia międzywarstwowe
6.6.2.1. Metody badań wiązań międzywarstwowych
6.6.2.2. Ocena metod badawczych
6.6.3. Układanie (rozkładanie) MMA
6.6.4. Zagęszczenie. Badania warstw
6.6.5. Badanie materiałów, mieszanek MA, warstw asfaltowych
6.6.5.1. Badania materiałów
6.6.5.2. Badanie mieszanek MA
6.6.5.3. Badanie warstw asfaltowych
6.6.5.4. Badania laboratoryjne MMA
Literatura 


7. Nawierzchnie specjalne
7.1. Nawierzchnie na mostach stalowych i betonowych
7.1.1. Warunki obciążenia nawierzchni mostowych
7.1.2. Konstrukcja nawierzchni na mostach stalowych
7.1.3. Konstrukcja nawierzchni na mostach betonowych
7.1.4. Izolacje przeciwwodne obiektów mostowych
7.1.5. Asfaltowe nawierzchnie mostowe
7.2. Nawierzchnie z asfaltu porowatego
7.2.1. Zalety nawierzchni z asfaltu porowatego
7.2.2. Wady nawierzchni z asfaltu porowatego
7.3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych HRA
7.3.1. Materiały i skład mieszanki mineralno-asfaltowej HRA
7.3.2. Technologia produkcji i wbudowywania mieszanki HRA w nawierzchnię drogową
7.4. Nawierzchnie o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe i zmęczenie
7.4.1. Nawierzchnie odporne na odkształcenia trwałe
7.4.2. Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowych o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie
7.5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ,,Superpave
7.5.1. Projektowanie objętościowe mieszanek mineralno-asfaltowych
7.5.2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek ,,Superpave
7.6. Nawierzchnie długowieczne typu ,,Perpetual
7.6.1. Koncepcja nawierzchni ,,Perpetual
7.6.2. Wymagania materiałowe
Literatura 


8. Rodzaje uszkodzeń nawierzchni
8.1. Odkształcenia trwałe
8.2. Spękania zmęczeniowe
8.3. Spękania indukowane termicznie
8.4. Zniszczenia powierzchniowe
8.5. Klasyfikacja i ocena uszkodzeń nawierzchni drogowej
8.5.1. Stan spękań i stan powierzchni
8.5.2. Równość podłużna
8.5.3. Głębokość kolein
8.5.4. Właściwości przeciwpoślizgowe
8.5.5. Wyznaczenie zabiegów remontowych
8.5.6. Ocena globalna stanu nawierzchni
Literatura 


9. Odnowa i utrzymanie nawierzchni
9.1. Rodzaje uszkodzeń nawierzchni i zalecane techniki napraw
9.1.1. Naprawa zniszczeń powierzchniowych
9.1.1.1. Naprawa cząstkowa
9.1.1.2. Powierzchniowe utrwalanie
9.1.1.3. Cienkie warstwy na zimno typu ,,Slurry Seal
9.1.1.4. Cienkie warstwy na gorąco (MNU)
9.1.2. Naprawa deformacji lepkosprężystych (kolein)
9.1.3. Naprawa spękań
9.2. Recykling
9.2.1. Uzasadnienie stosowania recyklingu
9.2.2. Perspektywy stosowania technologii recyklingu
9.2.3. Technologia recyklingu nawierzchni asfaltowych
9.2.3.1. Recykling na zimno
9.2.3.2. Recykling na gorąco
Literatura 


10. Projektowanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych
10.1. Wymagania stawiane nawierzchni
10.2. Mechanistyczne metody projektowania nawierzchni asfaltowych
10.2.1. Trwałość zmęczeniowa nawierzchni
10.2.2. Procedura postępowania przy projektowaniu nawierzchni metodą mechanistyczną
10.2.3. Wybrane metody projektowania konstrukcji nawierzchni asfaltowych
10.2.3.1. Metoda Shella
10.2.3.2. Metoda Instytutu Asfaltowego (USA)
10.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni asfaltowych
10.4. Procedura projektowania konstrukcji według Katalogu
10.5. Projektowanie wzmocnienia nawierzchni asfaltowych
10.5.1. Projektowanie wzmocnienia nawierzchni metodą ugięć sprężystych
10.5.2. Projektowanie wzmocnienia nawierzchni metodą mechanistyczną
10.6. Projektowanie nawierzchni typu ,,Perpetual
Literatura 


11. Ochrona œrodowiska podczas wytwarzania MMA, budowy
i eksploatacji nawierzchni
11.1. Asfalty drogowe i MMA
11.2. Emulsje asfaltowe, asfalt upłynniony
11.3. Polimeroasfalty
11.4. Recykling nawierzchni zawierających smołę
11.5. Hałas komunikacyjny
Literatura
Wykaz norm