Materiały budowlane 2

Oprawa: broszurowa, Format: 16x23 cm, Stron: 244, 2008 r.,

Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum, zawód: technik budownictwa. Polecamy go również stentom wyższych uczelni o kierunkach budowlanych. Podręcznik zawiera wiadomości na temat wielu stosowanych obecnie materiałów budowlanych. Opisano w nim zarówno ich cechy techniczne, jak i zasady ich oznaczania zgodnie z Polskimi Normami. Pierwsze wydanie podręcznika - dopuszczone do użytku szkolnego w 2003 r. - było publikacją jednotomową. Obecne (już trzecie) wydanie- przygotowane do druku w 2007 r. - zostało podzielone na dwie części. W pierwszej z nich wyjaśniono pojęcia podstawowe dotyczące normalizacji, atestowania i certyfikacji wyrobów budowlanych oraz ich właściwości, a następnie omówiono wyroby ze skał, ceramikę i szkło budowlane, materiały drewniane i drewnopochodne, lepiszcza asfaltowe i wyroby, których są one składnikiem, wyroby ze stopów metali, wyroby z tworzyw sztucznych, materiały malarskie. Część druga zawiera informacje dotyczące: spoiw mineralnych, wody do celów budowlanych, kruszyw, zaczynów, zapraw, betonów (z uwzględnieniem metod projektowania składu mieszanki betonowej) oraz wyrobów z zaczynów, zapraw i betonów.

Spis treści
10. Mineralne spoiwa budowlane
10.1. Klasyfikacja
10.2. Spoiwa powietrzne
10.2.1. Wiadomości podstawowe
10.2.2. Wapienne spoiwa budowlane
10.2.3. Budowlane spoiwa gipsowe
10.2.4. Spoiwa magnezytowe
10.3. Spoiwa hydrauliczne
10.3.1. Wiadomości wstępne
10.3.2. Wapno hydrauliczne
10.3.3. Cementy portlandzkie
10.4. Zasady oznaczania cech technicznych budowlanych spoiw mineralnych
10.4.1. Zasady pobierania próbek spoiw mineralnych do badań
10.4.2. Zasady oznaczania cech technicznych budowlanych spoiw gipsowych
10.4.3. Zasady oznaczania cech technicznych cementów portlandzkich
10.4.4. Zasady badań wapna budowlanego
11. Woda do zaczynów, zapraw i betonów
11.1. Wymagania techniczne
11.2. Badania wody do zapraw i betonów
11.2.1. Pobieranie próbek do badań
11.2.2. Opis badań
12. Kruszywa budowlane 
12.1. Klasyfikacja techniczna i pojęcia podstawowe
12.2. Kruszywa naturalne 
12.2.1. Kruszywa naturalne do zapraw
12.2.2. Kruszywa naturalne do betonu
12.3. Kruszywa lekkie do betonu
12.3.1. Wiadomości wstępne
12.3.2. Kruszywa lekkie ze skał węglanowych
12.3.3. Kruszywa lekkie z pęczniejących surowców ilastych
12.3.4. Lekkie kruszywa odpadowe
12.4. Kruszywa do mieszanek asfaltowo-mineralnych
12.5. Kruszywa do robót hydrotechnicznych
12.6. Kruszywa z wielkopiecowego żużla kawałkowego
12.7. Kruszywa specjalne
12.7.1. Wiadomości ogólne 
12.7.2. Kruszywa ciężkie do betonów osłonowych
12.8. Transport, odbiór i składowanie kruszyw
12.9. Zasady oznaczania cech technicznych kruszyw budowlanych
13. Zaczyny i zaprawy budowlane
13.1. Klasyfikacja
13.2. Zaczyny budowlane
13.2.1. Zaczyny gipsowe
13.2.2. Zaczyny wapienne i gipsowo-wapienne
13.2.3 Zaczyny cementowe i cementowo-wapienne
13.3. Zaprawy budowlane
13.3.1. Wiadomości wstępne
13.3.2. Zaprawy do murów
13.3.3. Zaprawy do podkładów podłogowych
13.3.4. Zaprawy do spoinowania płytek okładzinowych ściennych i podłogowych
13.3.5. Zaprawy gipsowe
13.3.6. Zaprawy gipsowo-wapienne
13.3.7. Zaprawy ciepłochronne
13.3.8. Zaprawy ogniotrwałe
13.4. Zasady oznaczania cech technicznych zaczynów i zapraw budowlanych
13.4.1. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań
13.4.2. Oznaczanie plastyczności zaczynów i zapraw
13.4.3. Oznaczanie konsystencji świeżej zaprawy
13.4.4. Oznaczanie gęstości objętościowej świeżej zaprawy
13.4.5. Oznaczanie zawartości powietrza w świeżej zaprawie
13.4.6. Oznaczanie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy 
13.4.7. Oznaczanie gęstości objętościowej wysuszonej i stwardniałej zaprawy
13.4.8. Oznaczanie nasiąkliwości stwardniałej zaprawy
13.4.9. Oznaczanie wilgotności stwardniałej zaprawy
13.4.10. Oznaczanie kapilarnego podciągania wody w stwardniałej zaprawie
13.4.11. Oznaczanie skurczu lub pęcznienia twardniejącej zaprawy 
13.4.12. Oznaczanie cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych
13.4.13. Oznaczanie współczynnika rozmiękania zaprawy
13.4.14. Oznaczanie mrozoodporności stwardniałych zapraw
13.4.15. Oznaczanie przyczepności do podłoża zapraw na podkłady podłogowe
13.4.16. Oznaczanie przyczepności tynku gipsowego do podłoża
13.4.17. Oznaczanie twardości powierzchniowej materiałów na podkłady podłogowe 
14. Betony
14.1. Klasyfikacja betonów
14.2. Beton zwykły
14.2.1. Wiadomości wstępne
14.2.2. Składniki mieszanki betonu zwykłego .
14.2.3. Cechy mieszanki betonowej
14.2.4. Cechy betonu zwykłego
14.2.5. Główne zastosowania betonu zwykłego
14.2.6. Zalecenia dotyczące projektowania składu mieszanki betonowej
14.2.7. Przykład projektowania składu mieszanki betonowej metodą doświadczalną (metodą zaczynu)
14.2.8. Przykład ustalania recepty roboczej na podstawie recepty laboratoryjnej
14.2.9. Przykład ustalania recepty mieszanki betonowej metodą trzech równań
14.3. Oznaczanie cech technicznych mieszanki betonowej oraz betonu
14.3.1. Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej
14.3.2. Oznaczanie cech technicznych betonu
14.4. Betony cementowe z kruszywami lekkimi
14.4.1. Betony o otwartej strukturze z kuszywami lekkimi – wiadomości podstawowe
14.4.2. Betony z łupkoporytu
14.4.3. Betony z keramzytu
14.4.4. Zasady ustalania składu mieszanek betonowych z kruszywami lekkimi
14.5. Domieszki i dodatki do betonów
14.5.1. Domieszki 
14.5.2. Dodatki
14.6. Sporządzanie mieszanek betonowych i ich transport
14.7. Układanie mieszanki betonowej
14.8. Zagęszczanie mieszanki betonowej
14.9. Pielęgnowanie i dojrzewanie betonu
14.10. Wykonywanie betonów z kruszyw lekkich
14.11. Betony cementowe specjalne
14.11.1. Betony osłonowe
14.11.2. Betony hydrotechniczne
14.11.3. Betony odporne na ścieranie 
14.11.4. Betony samozagenszczalne
14.11.5. Betony architektoniczne
14.12. Betony żywiczne
14.13. Betony asfaltowe
15. Wyroby z zaczynów, zapraw i betonów
15.1. Klasyfikacja wyrobów
15.2. Wyroby z zapraw i betonów cementowych 
15.2.1. Elementy murowe z betonu kruszywowego
15.2.2. Wyroby stropowe
15.2.3. Betonowe kostki brukowe .
15.2.4. Płytki lastrykowe
15.2.5. Wyroby różne
15.3. Autoklawizowane wyroby wapienno piaskowe  
15.4. Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego
15.5. Wyroby z zaczynów gipsowych
15.5.1. Wyroby gipsowe do budowy ścian
15.5.2. Wyroby gipsowe do robót wykończeniowych
15.6. Ogólne zasady transportu i składowania  wyrobów z zapraw i betonów
15.7. Zasady oznaczania niektórych cech  technicznych wyrobów z zaczynów, zapraw ibetonów
15.7.1. Zasady pobierania próbek do badań będących podstawą oceny wyrobów murowych z betonów kruszywowych
15.7.2. Badania cech technicznych bloczków i pustaków ściennych ze spoiwem cementowym
15.7.3. Zasady badania cech technicznych bloczków i płytek z betonu komórkowego
15.7.4. Zasady badania cech technicznych  wyrobów wapienno-piaskowych
15.7.5. Zasady badania cech technicznych  prefabrykatów gipsowych
Wykaz literatury