Materiały i nawierzchnie drogowe

ISBN 978-83-7242-759-5

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 106, 2014 r.

Podręcznik Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

 
                 

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych 4 

2. Warunki stosowania wyrobów budowlanych (w tym drogowych) w świetle aktualnych przepisów 6 
2.1. Wprowadzenie 6 
2.2. Ustawa o wyrobach budowlanych 7 
2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury [2] 8 
2.4. Badanie typu 10 

3. Badania kruszyw 14 
3.1. Wprowadzenie 14 
3.2. Oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [9] 15 
3.3. Oznaczanie wskaźnika kształtu ziaren wg PN-EN 933-4 [12] 20 
3.4. Badanie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8 [13] 25 
3.5. Badanie odporności na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [15] 29 
3.6. Oznaczenie mrozoodporności wg PN-EN 1367-1 [16] 32 
3.7. Ocena przyczepności asfaltu do kruszywa WG PN-B-06714/22 [17] 36 

4. Badania lepiszczy asfaltowych 38 
4.1. Wprowadzenie 38 
4.2. Oznaczenie penetracji wg PN-EN 1426 [21] 41 
4.3. Oznaczenie temperatury mięknienia wg PN-EN 1427 [23] 44 
4.4. Oznaczenie temperatury łamliwości metodą Fraassa wg PN-EN 12593 [25] 45 
4.5. Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 13398 [26] 48 

5. Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) 50 
5.1. Wprowadzenie 51 
5.2. Projektowanie MMA 52 
5.2.1. Przygotowanie próbek laboratoryjnych przez ubijanie [28] 52 
5.2.2. Oznaczenie gęstości objętościowej próbek MMA wg PN-EN 12697-6 [30] (procedura dla próbek z zamkniętą powierzchnią - SSD) 54 
5.2.3. Oznaczenie gęstości MMA wg PN-EN 12697-5 [31] (procedura A - w piknometrze) 55
5.2.4. Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w zagęszczonej mieszance mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-8 [32] 55 
5.3. Ocena zagęszczalności i przygotowanie próbek MMA w prasie żyratorowej wg PN-EN 12697-31 [33] 56 
5.4. Badania połączenia między warstwowego metodą Leutnera wg instrukcji IBDiM [36] 59 
5.5. Badanie odporności MMA na wodę wg PN-EN 12697-12 [37] 63 
5.6. Badanie modułu sztywności MMA wg PN-EN 12697-26 [39] 66 
5.6.1. Wprowadzenie 66 
5.6.3. Oznaczenie modułu sztywności MMA w badaniu rozciągania pośredniego IT-CY [39] 72 
5.7. Badanie odporności na zmęczenie mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 126097-24 [41] 76 
5.7.1. Wprowadzenie 76 
5.7.2. Opis procedury 78 
5.8. Badanie koleinowania MMA wg PN-EN 12697-22 [43] 80 

6. Badania warstw nawierzchni i podłoża 84 
6.1. Badanie modułu odkształcenia przez obciążenie płytą VSS wg PN-S-02205 (załącznik B) [44] 84 
6.2. Badanie modułów odkształcenia płytą dynamiczną [45] 87 
6.3. Badanie nośności nawierzchni przy użyciu ugięciomierza Benkelmana wg BN-70/8931-06 [46] 89 
6.4. Ocena odporności na poślizg. Badanie wskaźnika szorstkości za pomocą wahadła angielskiego (TRRL) [48] 91 

Załącznik 1. Projektowanie wzmocnienia nawierzchni metodą ugięć wg Katalogu [47] 97 

Literatura 104