Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

MERITUM Inwestycje budowlane

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Autor: Filipowicz Tomasz, Plucińska-Filipowicz Alicja, Wierzbowski Marek
Dostępność:
Nakład wyczerpany
199,00 zł

ISBN 978-83-8160-273-0

Oprawa: zintegrowana, Format: B5, Stron: 600, 2019 r. 

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów.


Podzielona jest na następujące części:
- opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności poszczególnych podmiotów uczestniczących w tym procesie);
- opis procesu inwestycyjnego (od uzyskania pozwolenia na bowę, przez decyzję środowiskową, zmiany przedmiotowo-podmiotowe w procesie budowlanym, po kwestie związane z wyodrębnieniem lokali);
- opis użytkowania obiektu oraz czynności i rozstrzygnięć w toku użytkowania (obowiązek utrzymania obiektu budowlanego – właściciel a zarządca budynku, nieprawidłowości w obiekcie, - „co zrobić” z niewykończonym, nieużytkowanym obiektem, decyzja o opróżnieniu budynku, usuwanie niebezpieczeństw – jakie działania są możliwe do podjęcia, jaka procedura obowiązuje w razie zmiany koncepcji użytkowania obiektu budowlanego);
- wskazanie praktycznych aspektów właściwości organów administracji publicznej uczestniczących w procesie inwestycji budowlanych – podstawy prawne funkcjonowania, podejmowanych rozstrzygnięć (kompetencje, jak radzić sobie w sytuacji konfliktu, braku zgody na konkretne rozstrzygnięcia tych organów – opis procedur), szczegółowe zagadnienia, opis kompetencji nadzoru budowlanego;
- opis oraz praktyczne kwestie związane z uprawnieniami konserwatora zabytków w procesie inwestycji budowlanych (Prawo budowlane a ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m.in. procedury w sprawie zielenia pozwolenia na bowę w sytuacji ochrony wynikającej z rejestru zabytków);
- szczegółowe omówienie specregulacji w procesie inwestycyjnym: drogowej, megaustawy (dotyczącej usług i sieci telekomunikacyjnych), przesyłowej, w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, mieszkaniowej.

Ponadto:
- publikacja zawiera liczne tabele, schematy procedur, wzory pism administracyjnych, procesowych;
- ilustracją omawianych zagadnień, procedur są liczne przykłady (często w postaci wariantowej) wyraźnie wyodrębnione w tekście;
- dla każdego z omawianych zagadnień wskazana jest właściwa podstawa prawna;
- poszczególne tematy opatrzone są również wykazem odnośnego orzecznictwa (z przytoczeniem istotnych tez);
- każda z procedur zawiera wskazanie niezbędnych dokumentów;
- tekst podzielono na szczegółowe części i opatrzono na marginesie numerami bocznymi;
- istotne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę, zamieszczone są w ramkach z opisem „WAŻNE!”;
- publikacja zawiera szczegółowy indeks rzeczowy, którego hasła – dla szybkiego odnalezienia zagadnienia w tekście – odnoszą się do numerów bocznych;
- w książce zamieszczono wykaz aktów prawnych ważnych dla procesu inwestycji budowlanych.

 

Spis treści:

Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Wykaz aktów prawnych

Rozdział I. Przygotowanie procesu inwestycyjnego (zagospodarowanie terenu, projektowanie architektoniczno-budowlane)
1. Przygotowanie do procesu inwestycji budowlanych – zagadnienia ogólne
2. Projektowanie architektoniczno-budowlane (zagadnienia wprowadzające)
Rozdział II. Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego – rozstrzygnięcia i środki zaskarżenia
1. Pozwolenie na bowę, zgłoszenia, wejście na teren sąsiada
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako akt prawny wydawany dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanych
3. Problematyka strony w procesie inwestycyjnym
4. Przekształcenia (zmiany) przedmiotowe i podmiotowe w procesie budowlanym
5. Zaświadczenie o samodzielności lokali
Rozdział III. Użytkowanie obiektu, czynności i rozstrzygnięcia w toku użytkowania
1. Podmioty, na których spoczywają obowiązki utrzymania obiektu budowlanego
2. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
Rozdział IV. Praktyczne aspekty właściwości organów
1. Podstawowe przepisy prawa określające kompetencje organów administracji publicznej
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego
3. Organy właściwe z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
4. Organy właściwe z zakresu ostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
5. Organy właściwe z zakresu gospodarki nieruchomościami
Rozdział V. Problematyka ochrony dóbr kultury – rola i zadania konserwatora zabytków w procesie urbanistyczno-budowlanym
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu ochrony zabytków
2. Wnioski i opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków do stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
3. Wpływ wojewódzkiego konserwatora zabytków na treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Rola wojewódzkiego konserwatora zabytków w procedurze przyjmowania „Uchwały reklamowej”
5. Uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
6. Opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
7. Pozwolenia wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
8. Wzory wniosków
9. Wzajemne relacje między ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a Prawem budowlanym
10. Praktyczne wskazówki postępowania na etapie postępowania w sprawie zielenia pozwolenia na bowę, w przypadku istnienia ochrony wynikającej z rejestru zabytków i wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków
Rozdział VI. Przepisy szczególne
1. Problematyka inwestycji drogowych
2. Problematyka inwestycji w odnawialne źródła energii – wybrane aspekty prawnoadministracyjne
3. Specregulacje w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego

Aneks. Inwestycje budowlane – wybrane regulacje prawne
Indeks rzeczowy

AUTORZY:

Ewa Boguta

mgr. inż. Ewa Boguta – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin, a także stały biegły Sądu Okręgowego w Lublinie z zakresu budownictwa i odpowiedzialności w budownictwie. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianych przepisów budowlanych. Od 2007 prowadzi stałą rubrykę dotyczącą przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego w Lubelskim Poradniku Budowlanym.

 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz

Arkadiusz Despot-Mładanowicz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor publikacji z dziedziny procesowego oraz materialnego prawa administracyjnego, w szczególności Prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Tomasz Filipowicz

Tomasz Filipowicz – radca prawny, doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik zarządzający w Kancelarii Filipowicz, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących tzw. postępowania środowiskowego w zakresie przedsięwzięć energetycznych i infrastrukturalnych. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz powszechnymi. Specjalizuje się również w doradzaniu w projektach nowotechnologicznych z uwzględnieniem specyfiki ochrony własności intelektualnej i ochrony tajemnic.

 

Joanna Filipowicz

Joanna Filipowicz - radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym jako in-house w spółce giełdowej – międzynarodowym holdingu w branży IT, kancelariach prawnych, jak i w instytucjach krajowych oraz międzynarodowych. Dodatkowo współpracuje z Kancelarią Filipowicz.

 

Artur Kosicki

Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, członek Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Ministrze Rozwoju i Inwestycji; były doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Dariusza R. Kijowskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Mariusz Nahajewski

Mariusz Krzysztof Nahajewski – doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Prawa Administracyjnego, radny Rady Miasta Białystok kadencji 2010-2014, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Białystok kadencji 2010-2014, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku.

 

Bartłomiej Nowak

Bartłomiej Nowak - PhD in Law from the European University Institute; Assistant Professor, Department of International and European Union Law, Kozminski University in Warsaw; the author of many sties on energy law, energy policy, the EU law and economic law, published in renowned scientific journals in Poland, UK and in the United States; theformer advisor to the President of the Energy Regulatory Office and of Counsel to Domański Zakrzewski Palinka Law Firm; a participant of grant programs and scientific projects in the area of the EU energy policy, financed for example by the European Commission.
 

Alicja Plucińska-Filipowicz

Alicja Plucińska-Filipowicz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; wykładała m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka publikacji z dziedziny materialnego i procesowego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Mariusz Rypina

Mariusz Rypina - adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie), senior associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalizujący się w prawie gospodarczym i handlowym, autor wielu publikacji, w tym w zakresie prawa nieruchomości.

 

Mateusz Stawiarz

Mateusz Stawiarz - Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Związany na stałe z Kancelarią Filipowicz. Zdobył doświadczenie zawodowe zarówno w kancelariach prawnych, przy obsłze osób fizycznych, podmiotów biznesowych oraz jednostek samorządowych, jak również w spółce funkcjonującej na rynku finansowym. Codzienna praca zawodowa skupia się wokół obsługi podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w ujęciu procesowym, reprezentując klientów m.in. w sprawach z zakresu procesu inwestycyjnego.

 

Marek Wierzbowski

Marek Wierzbowski – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczący Rady Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych UW; visiting professor wielu uniwersytetów amerykańskich; członek Rady European Law Institute; przewodniczący Polskiego Centrum ELI; członek Komitetu Sterującego ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law); radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy; wcześniej partner kancelarii Weil, a następnie Linklaters. Autor, redaktor i współautor licznych publikacji prawniczych, w tym komentarzy do prawa budowlanego, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i prawa rynku kapitałowego, ustawy o obligacjach, a także podręczników do prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

 

Anna Żak-Stobiecka

Anna Żak-Stobiecka – magister inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej; magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; ma 6-letni staż pracy na stanowisku asystenta projektanta w Pracowniach Konserwacji Zabytków sp. z o.o. w Kielcach i 12-letnie doświadczenie w organie II instancji w zakresie orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej; obecnie pełni funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Kielcach.