Metoda ustalania kolejności przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego

Oprawa: miękka, Format: 17x24cm, Stron: 280, 2003 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

W książce zaproponowano zasady i metody wyboru przedsięwzięć polityki przestrzennej do wdrożenia w danym okresie rozwoju miasta. Zródłem kryteriów i ograniczeń takiego wyboru są: długoterminowa polityka lokalna na szczeblu gminy, dostępne zasoby służące rozwojowi, prognozowane uwarunkowania rynkowe w danym okresie rozwoju przestrzennego, polityka państwa i polityka lokalna na szczeblu regionalnym, odnosząca się do obszaru rozważanego miasta, a także polityka lokalna gmin sąsiednich i stosunek społeczeństwa do planowanych przedsięwzięć. Nie stanowią one jednak przedmiotu rozważań, lecz są traktowane jako otoczenie konstruowanego systemu, wpływające. na jego funkcjonowanie. W rozważaniach uwzględniono ponadto, jako czynnik zewnętrzny i informację wejściową, priorytety przypisywane poszczególnym celom polityki społeczno-gospodarczej przez władze miasta.

Rozważania przedstawione w pracy koncentrują się na zbudowaniu systemu odzwierciedlającego zależności pomiędzy polityką społeczno-gospodarczą i polityką przestrzenną miasta oraz wewnętrzne związki pomiędzy przedsięwzięciami w polityce przestrzennej. U ich podstaw leży teza, że uwzględnienie i sprawna realizacja tych zależności i związków decyduje o dynamice rozwojowej miasta.Opracowane zasady i metoda zostały częściowo próbnie zastosowane we Wrocławiu do wyboru przedsięwzięć do wdrożenia w okresie średnioterminowym na podstawie przyjętych ustaleń określających politykę społeczno-gospodarczą w okresie długoterminowym i stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Spis treści:
Wstęp      
Cel pracy i ogólne założenia 
Struktura polityki lokalnej     
Konstrukcja pracy 
Kolejność przedsięwzięć w warunkach gospodarki rynkowej  
Ogólna koncepcja metody ustalania kolejności wdrażania kierunków i przedsięwzięć polityki przestrzennej   
Podejścia metodologiczne do procesu wyboru

Przesiew  
Koszty i korzyści   
Związki pomiędzy kryteriami 
Symulacja zależności między kierunkami i przedsięwzięciami   
Optymalizacja uwzględniająca zależności między przedsięwzięciami

Symulacja decyzji  
Krok I Cele główne i priorytety w polityce
Natura celów głównych polityki lokalnej   
Wybór celów jako element planowania strategicznego 
Mechanizm rozwoju 

Zasoby miasta       
Uwarunkowania rynkowe Podejście marketingowe   
Uwarunkowania rynkowe
Zależności pomiędzy rozmiarami rozwoju różnych rodzajów działalności  

Jakość życia 
Zestawianie czynników rozwoju miasta   
Prognozowanie skutków polityki społeczno-gospodarczej  
Zasady planowania strategicznego i kreatywność   
Konstrukcja planów polityki społeczno-gospodarczej
Definicje celów głównych 

Priorytety     
Krok  Zależności pomiędzy celami głównymi polityki społeczno-gospodarczej 
Wspomaganie     
Wspomaganie a wagi przypisane celom głównym 
Wspomaganie a czynnik czasu 
Krok  Określenie kierunków i przedsięwzięć polityki przestrzennej służących do osiągnięcia celów głównych polityki społeczno-gospodarczej  
Krok  Zależności w zbiorze kierunków i przedsięwzięć polityki przestrzennej  
Krok  Rozmieszczenie przestrzenne realizacji kierunków i przedsięwzięć polityk i przestrzennej 
Ogólny mechanizm rozlokowywania w przestrzeni 
Związki pomiędzy kierunkami i przedsięwzięciami sieciowymi i ujętymi jako aktywności 
Model rozmieszczenia kierunków i przedsięwzięć ujętych jako aktywności   
Modele alokacyjno-transportowe  l  Struktura modeli alokacyj no-transportowych  

Struktura modelu ORION 
Modelowe ujęcie kierunków i przedsięwzięć w kategoriach modelu ORION 
Interpretacja wyników symulacji   
Symulacyjne modele transportowe   
Wybór kierunków i przedsięwzięć w zakresie sieci transportowej   
Modelowe ujęcie infrastruktury technicznej 

Bariery     
Modelowanie dynamiczne 
Polityka długookresowa a średniookresowa   
Sprzeczności pomiędzy planowaniem średnio- i długookresowym   
Planowanie średniookresowe w kolejnych okresach
Krok  Koszty i korzyści 
Efektywność i wartość przedsięwzięcia netto   
Wartość przedsięwzięcia a czas jego wdrożenia  
Krok  Wybór przedsięwzięć przy ograniczonej wielkości środków

Rankingi 
Zamienność kierunków i przedsięwzięć   
Krok  Koordynacja czasowa realizacji przedsięwzięć   
Zastosowanie metody dla Wrocławia
Cel zastosowania    
Założenia   
Krok  Cele i priorytety w polityce społeczno-gospodarczej 

Lista celów  
Określenie rezultatów planowanych do osiągnięcia w ramach celów głównych
Ustalenie wag przypisanych celom głównym
Krok  Zależności pomiędzy celami głównymi polityki
społeczno-gospodarczej 
Krok  Określenie kierunków i przedsięwzięć polityki przestrzennej służących do osiągnięcia celów głównych polityki społeczno-gospodarczej   
Lista kierunków i przedsięwzięć polityki przestrzennej   
Macierze rezultatów i macierze wag kierunków i prL:edsięwzięć  
Krok  Zależności w zbiorze kierunków i przedsięwzięć polityki przestrzennej         
Krok  Rozmieszczenie przestrzenne realizacji kierunków i przedsięwzięć polityki przestrzennej  

Podziały kierunków i przedsięwzięć
Procedura rozmieszczania  
Zastosowanie modelu symulacyjno-decyzyjnego ORION 
Modele transportowe 
Metoda wąskich gardeł
Uzgadnianie sieci 

Podsumowanie    
Bibliografia