Miasto i piękno miasta

Oprawa: miękka, Format: 21x24 cm, Stron: 200 , 2011 r. 

W pracy przyjęto przedstawienia analiz i ocen na przykładach miast dobranych w selektywny i subiektywny sposób, niepowielający obiektywnych i zrównoważonych parytetowo w doborze przykładów profesjonalnych opracowań z dziedziny historii sztuki i budowania miast. Przyjęto taki zakres badań i narracji,aby uwypuklić szczególne uwarunkowania, które spowodowały zaistnienie pozytywnych przeżyć estetycznych, czyli odczuć piękna wypływających zarówno z geometrii, jak również z wywoływania przez przestrzeń miejską pozytywnej atmosfery życia publicznego, ale także dać przeświadczenie ziału w kulturze. 

Potrzeby estetyczne w odniesieniu do miast zaczęły być świadome i programowo zaniedbywane, a nawet kwestionowane, przede wszystkim w miastach i dzielnicach przemysłowych od czasu rewolucji przemysłowej. Obiegowe sformułowania głoszą, że miasto należy do najznakomitszych przejawów lzkiej cywilizacji, a być może jest w tej mierze najwżniejsze.

Spis treści:

Wprowadzenie
Problematyka 
Idea 
Metoda
Struktura
Aktualność -misyjność- czynnik lzki
Stan badań

Część pierwsza: Krajobraz
Piękno miasta wyrażone przez ział czynników przyrodniczych 
Przykłady miast starożytnych o istotnej roli czynnika przyrodniczego 
Typologia szczególnie atrakcyjnych lokalizacji miast w krajobrazie natury
Szczególne aspekty renesansowej i barokowej kompozycji miasta z przyrodą
Krajobrazowe aspekty miejskich projektów Schinkla 
Wybitne przedsięwzięcia miejsko-krajobrazowe w drugiej połowie XIX wieku
Parki publiczne w miastach USA
Most Aleksandra III w Paryżu jako przedwsięzięcie prokrajobrazowe 
Niemiecki Narożnik przy ujściu Mozeli do Renu w Koblencji
Ołtarz Ojczyzny w Rzymie kontrowersyjna zmiana krajobrazu 
Udział secesji w krajobrazie miasta
Park Gurell projektu Antonio Gaiego
Pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach
Miejskie dzieła krajobrazowe wczesnego i dojrzałego modernizmu 
Twórczość Maxa Berga dla krajobrazu miasta
Pasmo wybrzeża Algieru, wizja Corbusiera
Współczesne miejskie zespoły urbanistyczno-architektoniczne odgrywające rolę krajobrazową
Seminarium Klasztoru Zmartwychwstańców w Krakowie 
Biblioteka Uniwersytecka i Gmach Sądu w Warszawie
Muzeum Kultur Egzotycznych Branly w Paryżu 
Biomorfizm Santiego Calatravy i Renzo Piano 
Nowa miejska architektura krajobrazu - upamiętnienie - persfazja/dydaktyka - lyczność 
Pomnik Zagłady w Berlinie 
Ogród Wodny Pamięci księżnej Diany w Londynie 
Międzynarodowy Festiwal Sztuk Pięknych i Ogrodowych
Sztuka Miejska -Urban Art

Część druga: Urbanistyka
Piękno miasta wynikające z projektowanego układu przestrzennego 
Miasta prehistoryczne i antyczne
Jerozolima upięknienia w tkance staromiejskiej
Antyczna Grecja i Rzym 
Miasta wczesnego Średniowiecza
Bizancjum i miasta bizantyńskie
Miasta kultury romańskiej 
Trewir
Aachen
Munster i Soest
Miasta kultury gotyckiej
Początki miasta nowożytnego 
Odrodzenia - artystyczna kreacja miasta
Miasto barokowe 
Rzym jako wzorzec pięknej metropolii
Rzym późnego Baroku
Skutki pożaru Londynu. Pokłosie
Od miasta barokowego do klasycznego 
Turyn - miasto Antyku, Baroku i Oświecenia
Petersburg. Rosyjska interpretacja estetyki Zachodu
Tworzenie oświeceniowego wzorca miasta klasycznego
Myśl oświeceniowa -nowe centrum Lizbony -Baixa 
Kameralne klasycystyczne stolice - Nancy i Edynburg
Oświeceniowe aktywność urbanistyczna Clae'a Nicolasa Ledoux
Estetyczne zagadnienia warszawskiego Pałacu Trzech Krzyży 
Czynnik piękna w projektowaniu Waszyngtonu
Empire XIX -wieczny klasycyzm w przestrzeni śródmiejskiej 
Etapy projektowania empirowego placu rynkowego w Neapolu 
Kreowanie miejskiego piękna w XIX wieku
Elektyzm - pokłosie wielkiej historii
Upięknienie miasta w twórczości Leo von Klenze
Mistrzowski elektyzm - Lwigstrasse w Monachium 
Amerykańskie ciekawostka estetyczna -Painted Ladies
Uformowanie Sorbony w Dzielnicy Łacińskiej w Paryżu 
Secesja, Jugendstil, Art Neuveau - wobec miejskiego piękna
Rewolucja estetyczna w Wiedniu - Pawilon Secesji
Piękna twórczorczość miejska Victora Horty i Hectora Guimard
Antonio Gai a konteksty przestrzeni miejskiej
Okres Młodej Polski - Plan Wielkiego Krakowa 1910
Piękno miasta w pionierskich nurtach Ruchu Nowoczesnego
Pionierzy Ruchu Nowoczesnego
Holenderski neoplastycyzm De Stijl
Radzieccy konstruktywiści
Piękno miast w kreacjach pierwszej połowy XX wieku
Czerwony i czarny Wiedeń -synteza tradycji i nowoczesności 
Broadacre City i koniec przedwojennego optymizmu -Wright a Mumford
Corbusier i miasto, wpływy i pokłosie 
Bauhaus wobec jakości przestrzeni miejskiej
Miejska estetyka w programach totalitaryzmów
Odbudowa i rozbudowa miast po drugiej wojnie światowej -estetyka drugiego modernizmu
Rotterdam -historyczny układ wypełniony architekturą modernistyczną 
Aspekty estetyczne odbudowy miast z ruin w NRD i RFN
Brasilia -miasto od punktu zerowego
Esetetyczne aspekty nowo planowanych zespołów miejskich w latach 50 i 60 XX wieku
Modernizm inwazyjny wobec estetycznej jakości miasta
Estetyka miast w świetle przemian minionego półwiecza
Opór i odpór wobec brutalnego modernizmu amerykańskiego
Kryzys i zmierzch brutalnego i szpetnego modernizmu, Zachód i Wschód
Policentryczność miast na przełomie XX i XXI wieku. Przestrzenie publiczne, estetyka
Model New Downtown -aspekty estetyczne
"Nazajutrz po moderniźmie". Poszukiwania i optymistyczne przemiany sygnalne.
Nowe inspiracje

Część trzecia: Architektura
Estetyczna rola architektury w miastach starożytnych 
Starożytny Egipt 
Międzyrzecze (Mezopotamia)
Starożytny Izrael 
Antyczna Grecja i Rzym
Udział architektury w estetyce miast okresu średniowiecza 
Bizancjum
Architektoniczne przobrażenia Jerozolimy 
Architektura sakralna gotyku jako dominanta nad miastem
Przemiany estetyczne miast nowożytnych dzięki architekturze. Renesans i Barok
Dominata Rzymu -Bazylia i Pałac Św. Piotra. Miejski obiekt powtarzalny II Gesu

Profetyczna fasada Luwru -organizacja osi miejskiej
St. Genevieve -paryski Panteon
Piękno miast doby klasycyzmu i historyzmu dzięki architekturze 
Madeleine
Koncepcyjny wkład Friedricha Schinkla 
Miastotwórcza architektura secesyjna
Sagrada Familia na tle zagadnień kontekstu Barcelony
Miejska architektura w Krakowie i krajach Europy Wschodniej
Architetktura jako czynnik estetyki miast w okresie Ruchu Nowoczesnego
Kontruktywistyczna Wieża Babel dla Piątogrodu 
Miejska architektura Corbusiera
Jednostki mieszkaniowe Corbusiera
Architektura postfunkcjonalistyczna; późny modernizm i postmodernizm jako czynnik estetyzacji miast
Tendencje współczesne i otwarcie w przyszłość

Zakończenie
Rekapitulacja i refleksje
Piękno czystej formy i treści
Piękno niematerialnych wartości kulturowych
Piękno miast a komfort życia 
O piękno pod prąd realiów. Tryptyk polski
Wkład Włodzimierza Gruszczyńskiego (1906-1973) w problematykę i piękno miasta
Wkład Kaziemierza Wejcherta (1912-1993) w problematykę i piękno miasta 
Wkład Janusza Bogdanowskiego (1929-2003) w problematykę miasto i piękno miasta 
Miejsca i zagadnienia szczególnej troski
Przestrzenie publiczne -place śródmiejskie i perfekcyjne kreujące wartości społeczne
i estetyczne
Woda w estetyce miasta, wybrzeże -Waterfront
Nowoczesna świątynia jako element miastotwórczy 
Kwestwie otwarte 
Ład przestrzenny stan techniczny wobec estetyki miasta 
Historyzm w konsekwencji we współczesnym projektowaniu przestrzeni miasta 
Przesłania 
Rola i znaczenie piękna w kształtowaniu miasta 
Aktualne uwarunkowania estetyczne miast. Opinie medialne i społeczne. Rola elit i badań naukowych
Weryfikacja w czasie

Bibliografia cytowana
Streszczenia