Mosty dla pieszych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WKŁ
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 101,00 zł

ISBN 978-83-206-1777-1

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 753, 2011 r., liczne fotografie i rysunki  barwne i czarno-białe


Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych. Opisano w niej ogólne wymagania, architekturę i estetykę oraz przegląd materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy tych obiektów. Duży nacisk położono na zaprezentowanie bardzo wielu różnorodnych przykładów współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych zbudowanych na całym świecie. Obszernie przedstawiono również mechanikę tych budowli, ich dynamikę i aerodynamikę, kryteria komfortu ich użytkowania oraz wykorzystanie różnych rodzajów tłumików drgań do ograniczenia wahań, a także przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badania modelowe mostów dla pieszych.

Odbiorcy: projektanci (konstruktorzy i architekci) mostów dla pieszych, stenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o specjalności mostowej oraz słuchacze stiów podyplomowych o tym kierunku, jak również stenci wydziałów architektury. 

Spis treści:
Przedmowa 
1. Wstęp
2. Wymagania ogólne stawiane mostom dla pieszych 
2.1. Wstęp 
2.2. Wymagania zabezpieczenia ruchu oraz wymagania geometryczne i funkcjonalne stawiane mostom dla pieszych wg przepisów krajowych 
2.3. Wytyczne projektowania mostów dla pieszych wg BD 29/03 (2003) 
2.4. Obciążenia statyczne mostów dla pieszych spowodowane tłumem pieszych i innymi oddziaływaniami ruchomymi 

3. Architektura i estetyka współczesnych mostów dla pieszych
3.1. Wstęp 
3.2. Elementy architektury, estetyki i piękna w projektowaniu mostów dla pieszych 
3.3. Integracja z otoczeniem 
3.4. Oświetlenie i kolorystyka 
3.5. Elegancja i czytelność formy 
3.6. Proporcje i harmonia 
3.7. Dodatkowe elementy architektoniczne wpływające na estetykę mostów dla pieszych 
3.8. Uwagi dodatkowe 

4. Nowoczesne materiały konstrukcyjne i rozwiązania elementów konstrukcyjnych 
4.1. Uwagi wstępne 
4.2. Betony nowej generacji 
4.3. Kompozyty polimerowe 
4.4. Materiały metalowe 
4.4.1. Informacje wstępne 
4.4.2. Właściwości mechaniczne lin stalowych 
4.4.3. Cięgna stalowe we współczesnych, odpowiedzialnych mostach dla pieszych  
4.5. Drewno i materiały drewnopodobne 

5. Przykłady współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych 
5.1. Uwagi wstępne 
5.2. Realizacje zagraniczne 
5.3. Realizacje krajowe 
5.4. Inne ciekawe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne 
6. Mechanika mostów dla pieszych w ujęciu systemowym 

6.1. Pojęcie systemu i modelu matematycznego systemu. Schemat statyczny/dynamiczny układu 
6.2. Podstawowe założenia i metody normalizacji wielkości (parametrów) występujących w blokach wejścia WE, układu U i wyjścia WY oraz wzajemnych relacji miedzy nimi, przyjęte w eurokodach 
6.2.1. Informacje wstępne 
6.2.2. Przyjęta metoda oraz podstawowe założenia 
6.3. Blok wejścia WE - oddziaływań (obciążeń, wymuszeń) na obiekty (konstrukcje, ustroje) mostowe 
6.3.1. Uwagi wstępne 
6.3.2. Klasyfikacja ogólna (mechaniczna) oddziaływań na obiekty budowlane 
6.3.3. Obciążenia własne i użytkowe 
6.3.4. Oddziaływania stałe i zmienne 
6.3.5. Oddziaływania statyczne i dynamiczne 
6.3.6. Oddziaływania deterministyczne i losowe (przypadkowe) 
6.3.7. Modele normowe oddziaływań na obiekty budowlane 
6.3.8. Podstawowe zasady ustalania wartości oddziaływań i ich rozmieszczenia na konstrukcji 
6.4. Blok układu U - obiektów (konstrukcji, ustrojów) mostowych 
6.4.1. Modele właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów konstrukcyjnych - modele więzów wewnętrznych w materiałach konstrukcyjnych 
6.5. Blok wyjścia WY - odpowiedzi obiektów (konstrukcji, ustrojów) mostowych 
6.5.1. Charakterystyka ogólna bloku wyjścia 
6.5.2. Podstawowe przypadki statyki wybranych ustrojów płaskich 
6.6. Warunki (stany graniczne) nośności i użytkowalności 
6.6.1. Według norm krajowych PN i prac związanych 
6.6.2. Według PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (2004)
 
7. Charakterystyki dynamiczne 
7.1. Wprowadzenie 
7.2. Badania własne charakterystyk dynamicznych różnych mostów dla pieszych 
7.2.1. Informacje wstępne 
7.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne badanych mostów dla pieszych 
7.2.3. Częstotliwości i postaci drgań własnych 
7.2.4. Logarytmiczne dekrementy tłumienia drgań 
7.2.5. Wnioski z badań i obliczeń 
7.3. Porównanie charakterystyk dynamicznych różnych mostów dla pieszych  

8. Oddziaływania dynamiczne na mosty dla pieszych spowodowane przez pojedynczego człowieka 
8.1. Geometria ruchu człowieka podczas chodu i biegu oraz ogólna analiza sił i momentów spowodowanych chodem lub biegiem 
8.1.1. Przypadek nieruchomego podłoża lub zaniedbywanie małych drgań podłoża 
8.1.2. Przypadek ruchomego (drgającego) podłoża przy małych amplitach drgań 
8.2. Oddziaływania dynamiczne generowane przez człowieka w różnych warunkach jego aktywności, wynikające z podstawowych zasad mechaniki 
8.2.1. Podstawowe zasady i twierdzenia dynamiki (kinetyki) układu punktów materialnych 
8.2.2. Przypadek podłoża nieruchomego lub zaniedbywanie małych drgań konstrukcji podtrzymującej 
8.2.3. Przypadek znaczących drgań konstrukcji podtrzymującej 
8.3. Przegląd wyników badań dynamicznych podstawowych modeli dotyczących oddziaływań dynamicznych generowanych przez jedną osobę, bez uwzględnienia wpływu sprzężenia zwrotnego drgający most - poruszający się człowiek 
8.3.1. Urządzenia i stanowiska pomiarowe 
8.3.2. Modele oddziaływania dynamicznego przyjmowane zwykle w badaniach 
8.3.3. Chód i bieg 
8.3.5. Zestawienia porównawcze wartości współczynników αij 
8.3.4. Rytmiczne podskoki (skoki w miejscu) 
8.3.6. Rytmiczne przysiady 
8.3.7. Rytmiczne kołysanie się 
8.4. Wymuszenia intencjonalne, złośliwe 
8.5. Metody wyznaczania odpowiedzi mostów dla pieszych przy różnych formach aktywności pojedynczego człowieka 
8.5.1. Wyznaczanie odpowiedzi mostów dla pieszych z wykorzystaniem programów MES  
8.5.2. Przybliżone metody szacowania maksymalnych wartości amplit przyspieszeń drgań generowanych przez pojedynczego człowieka 

9. Podstawowe przypadki oddziaływania zbiorowego lzi na pomost bez uwzględnienia interakcji drgająca konstrukcja - poruszający się lzie 
9.1. Uwagi wstępne 
9.2. Współczynnik zwiększający M uwzględniający efekt dynamicznego oddziaływania więcej niż jednej osoby 

10. Oddziaływania dynamiczne generowane przez jedną lub więcej osób z uwzględnieniem interakcji drgająca konstrukcja - poruszający się człowiek lub interakcji lzi między sobą
10.1. Zjawisko synchronizacji (dostosowania się) poruszającego się człowieka po drgającej konstrukcji 
10.2. Wyniki badan´ i obserwacji zjawiska synchronizacji 
10.2.1. Badania laboratoryjne na ruchomych (drgających) platformach 
10.2.2. Badania i obserwacje na obiektach zrealizowanych 
10.3. Modele zjawiska synchronizacji (dostosowania się) opracowane przez różnych autorów 
10.3.1. Model Grundmanna i in. uwzględniający prawdopodobieństwo zaistnienia danej sytuacji 
10.3.2. Model Dallarda i in. dla mostu Millennium Bridge przy drganiach bocznych  
10.3.3. Model Nakamury dla mostu T-bridge przy drganiach bocznych 
10.3.4. Model liniowego sprzężenia zwrotnego Tadli (2004) - drgania boczne 
10.3.5. Model Newlanda - drgania boczne o małych amplitach 
10.3.6. Model Robertsa 
10.3.7. Liczba Scrutona zjawiska synchronizacji w warunkach interakcji drgający most - piesi 
10.3.8. Model Żółtowskiego – drgania pionowe 
10.3.9. Modele własne zjawiska interakcji drgający most - poruszający się człowiek 

11. Oddziaływanie wiatru na mosty dla pieszych 
11.1. Struktura wiatrów silnych w warstwie przyziemnej 
11.1.1. Wstęp 
11.1.2. Właściwości powietrza 
11.1.3. Prędkość wiatru 
11.1.4. Prędkość charakterystyczna wiatru - makrorejonizacja wiatrowa  
11.1.5. Pionowy profil wiatru i kategorie chropowatości terenu 
11.1.6. Ciśnienie prędkości wiatru i współczynnik ekspozycji 
11.1.7. Parametry fluktuacji prędkości wiatru 
11.1.8. Ustalenia Eurokodu PN-EN 1991-1-4 (2008) w zakresie struktury i parametrów charakteryzujących wiatr w warstwie przyziemnej 
11.1.9. Funkcje korelacji 
11.1.10. Funkcje gęstości widmowej mocy 
11.2. Krótka charakterystyka oddziaływania wiatru na obiekty mostowe 
11.3. Statyczne oddziaływania wiatru na smukłe elementy konstrukcyjne obiektów mostowych 
11.4. Buffeting i jego ujęcie obliczeniowe 
11.4.1. Uwagi wstępne 
11.4.2. Modelowanie oddziaływania wiatru wg teorii quasi-ustalonej 
11.4.3. Podstawowe modele ujęcia obliczeniowego oddziaływania wiatru spowodowanego turbulencją atmosferyczną spotykane najczęściej w normach i dokumentach normalizacyjnych 
11.5. Wybrane modele sprzężeń aerodynamicznych na przykładzie jednoprzęsłowych, smukłych obiektów poziomych, przy ustalonym napływie powietrza atmosferycznego 
11.5.1. Model quasi-ustalony 
11.5.2. Klasyczne zagadnienie flatteru giętego, skrętnego lub giętno-skrętnego przęsła mostu wiszącego lub podwieszonego w modelach Scanlana 
11.5.3. Wzory uproszczone na wyznaczenie prędkości krytycznej flatteru Vcf  
11.6. Wzbzenie wirowe obiektów smukłych i jego ujęcie obliczeniowe 
11.6.1. Uwagi wstępne 
11.6.2. Wybrane modele własne krytycznego wzbzenia wirowego obiektów smukłych o przekrojach poprzecznych zwartych 
11.6.3. Odpowiedź konstrukcji prostej lub złożonej z konstrukcji prostych w warunkach krytycznego wzbzenia wirowego
11.7. Inne zagadnienia związane z oddziaływaniem wiatru na obiekty mostowe 
11.7.1. Wzbzenie wiatrowo-deszczowe 
11.7.2. Interferencja aerodynamiczna 
11.7.3. Procedura postępowania w pracach stialnych, dotyczących wpływów wiatru na obiekty mostowe podatne na dynamiczne oddziaływanie wiatru 

12. Kryteria komfortu użytkowania 
12.1. Wstęp 
12.2. Problematyka oceny wpływu drgań na lzi 
12.2.1. Zakres częstotliwości drgań 1 – 80 Hz
12.2.2. Zakres częstotliwości drgań 0,063U – 1,0 Hz 
12.3. Specyfika oceny wpływu drgań na lzi w przypadku mostów i mostów dla pieszych 
12.4. Kryteria komfortu wibracyjnego dla mostów 
12.5. Kryteria komfortu wibracyjnego i statycznego w odniesieniu do mostów dla pieszych 
12.5.1. Przegląd kryteriów komfortu spotykanych w literaturze i dokumentach normalizacyjnych do 2005 roku 
12.5.2. Kryteria komfortu wibracyjnego wg innych norm i dokumentów normalizacyjnych 
12.5.3. Własne kryteria komfortu wibracyjnego dla pieszych na mostach z uwzględnieniem prawdopodobieństwa generowania drgań 
12.5.4. Przykłady oceny spełnienia kryteriów komfortu wibracyjnego różnych mostów dla pieszych przy wpływach wiatru 
12.6. Wnioski i uwagi końcowe 

13. Tłumiki drgań 
13.1. Mechaniczne i aerodynamiczne sposoby redukcji drgań budowli i konstrukcji  
13.2. Tłumiki wiskotyczne (hydrauliczne, lepkie) pasywne 
13.3. Tłumiki wiskotyczne półaktywne 
13.4. Strojone tłumiki masowe(STM) 
13.4.1. Podstawy teorii strojonego tłumika masowego 
13.4.2. Model matematyczny układu ze strojonymi tłumikami masowymi 
13.4.3. Podstawowe zależności dla pojedynczego STM przy jednej postaci drgań własnych 
13.4.4. Wielokrotne strojone tłumiki masowe (WSTM) 
13.5. Strojone tłumiki wahadłowe 
13.6. Tłumiki lepkosprężyste 
13.7. Przykłady zrealizowanych mechanicznych tłumików drgań 

14. Przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badań modelowych mostów dla pieszych 
14.1. Analiza komfortu wibracyjnego jednoprzęsłowych mostów dla pieszych o konstrukcji kratownicowej w funkcji rozpiętości przęsła 
14.1.1. Uwagi wstępne 
14.1.2. Opis techniczny i modele obliczeniowe analizowanych mostów 
14.1.3. Charakterystyki dynamiczne przedmiotowych mostów dla pieszych 
14.1.4. Wybrane wyniki odpowiedzi dynamicznych badanych konstrukcji wywołanych oddziaływaniem lzi 
14.1.5. Sprawdzenie kryteriów komfortu 
14.1.6. Wnioski dla praktyki inżynierskiej 
14.2. Analiza drgań mostu dla pieszych nad Drogową Trasą Średnicową w Katowicach, spowodowanych przez lzi w różnych warunkach ich aktywności 
14.2.1. Wstęp 
14.2.2. Krótki opis techniczny i przyjęty model obliczeniowy mostu 
14.2.3. Charakterystyki dynamiczne mostu 
14.2.4. Drgania mostu spowodowane przez lzi 
14.2.5. Ocena skuteczności działania mechanicznego tłumika drgań 
14.2.6. Wnioski 
14.3. Ocena skuteczności działania wielokrotnych strojonych tłumików masowych zainstalowanych na różnych mostach dla pieszych 
14.3.1. Wstęp 
14.3.2. Projektowany most dla pieszych w Katowicach 
14.3.3. Most dla pieszych o konstrukcji kratownicowej i długości przęsła 50 m 
14.3.4. Wnioski końcowe 
14.4. Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne projektowanego mostu dla pieszych w Katowicach 
14.4.1. Wstęp 
14.4.2. Badania aerodynamiczne modelu sekcyjnego mostu w tunelu aerodynamicznym  
14.4.3. Obliczenia aerodynamiczne 
14.4.4. Badania modelowe modelu aeroelastycznego mostu w tunelu aerodynamicznym 
14.5. Analiza podatności aerodynamicznej różnych mostów dla pieszych  
14.5.1. Wstęp 
14.5.2. Opis konstrukcji analizowanych mostów dla pieszych 
14.5.3. Charakterystyki dynamiczne analizowanych mostów 
14.5.4. Wyniki obliczeń aerodynamicznych 
14.5.5. Wnioski 
14.6. Analiza wpływu sprzężeń aerodynamicznych na odpowiedź dynamiczną dwóch wiszących mostów dla pieszych 
14.6.1. Wprowadzenie 
14.6.2. Wyniki analiz 
14.6.3. Wnioski 
14.7. Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne mostu pieszo-rowerowego Kazimierz – Podgórze przez Wisłę w Krakowie 
14.7.1. Wstęp 
14.7.2. Krótki opis techniczny mostu 
14.7.3. Stanowisko pomiarowe, czujniki pomiarowe, aparatura pomiarowa, tory pomiarowe 
14.7.4. Opis modeli do badań aerodynamicznych 
14.7.5. Współczynniki aerodynamiczne segmentów przęsła nawietrznego i zawietrznego  
14.7.6. Współczynniki aerodynamiczne globalnego, sumarycznego oddziaływania wiatru na most 
14.7.7. Model MES mostu 
14.7.8. Analiza modalna 
14.7.9. Modelowanie oddziaływania wiatru 
14.7.10. Obliczenia aerodynamiczne mostu 
14.7.11. Analiza wzbzenia wirowego 
14.7.12. Komfort pieszych 
14.8. Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne mostu pieszo-rowerowego Kazimierz – Lwinów przez rzekę Wisłę w Krakowie 
14.8.1. Wstęp 
14.8.2. Opis konstrukcji mostu 
14.8.3. Modele do badań 
14.8.4. Procedura badawcza 
14.8.5. Wyniki pomiarów 
14.8.6. Model MES konstrukcji 
14.8.7. Analiza modalna 
14.8.8. Modelowanie oddziaływania wiatru 
14.8.9. Obliczenia aerodynamiczne mostu 
14.8.10. Wnioski 
Literatura