Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Mosty zintegrowane

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: Kazimierz Furtak, Bogumił Wrana
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
50,10 zł

ISBN 83-206-1550-X

Okładka: twarda, Format: B5, Stron: 240, 2003 r., rysunki: 190, tabele: 19, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

Podręcznik omawiający projektowanie mostów zintegrowanych, czyli mostów o specyficznej konstrukcji, w której nie występują dylatacje na styku przyczółka i nasypu dojazdowego. Zawiera opis rozwiązań konstrukcyjnych mostów oraz nasypów z uwzględnieniem osiadania gruntu nasypu i połączenia nasypu z konstrukcją obiektu, analizę zjawisk meteorologicznych i klimatycznych generujących oddziaływania termiczne na most, opis parcia i odporu gruntu, przemieszczeń przyczółków, wyniki badań doświadczalnych, zasady i algorytmy obliczeń niezbędne do projektowania, jak również wskazówki dotyczące przyjmowania modeli obliczeniowych i zakresu stosowania mostów zintegrowanych.


Spis treści:

Rozdział 1.

Wprowadzenie / 9

Rozdział 2.

Rozwiązania konstrukcyjne mostów
 zintegrowanych
/ 15

2.1. Uwagi ogólne / 15

2.2. Rozwiązania konstrukcyjne przęseł / 16

2.2.1. Przęsła betonowe / 16

2.2.2. Przęsła stalowe / 28

2.2.3. Przęsła zespolone / 41

2.2.4. Stężenia mostów stalowych i zespolonych / 47

2.3. Rozwiązanie konstrukcyjne podpór / 52

Rozdział 3.

Rozwiązania konstrukcyjne nasypów / 53

3.1. Uwagi ogólne / 53

3.2. Odwodnienie nasypu / 54

3.3. Nasypy tradycyjne / 57

3.4. Nasypy z gruntu zbrojonego / 65

3.5. Nasypy specjalne / 66

3.6. Osiadanie gruntu nasypu / 68

3.7. Połączenie nasypu z konstrukcją obiektu / 69

Rozdział 4.

Dzienne i roczne zmiany temperatury / 71

4.1. Uwagi ogólne / 71

4.2. Źródła zmian temperatury / 73

4.3. Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza / 74

4.4. Dzienne i roczne zmiany temperatury mostu / 77

4.4.1. Uwagi wstępne / 77

4.4.2. Spostrzeżenia ogólne dotyczące rozkładu
temperatur w moście / 82

4.4.3. Opisy analityczne rozkładu temperatur w moście / 86

4.4.4. Ujęcia normowe / 90

4.4.5. Mapy temperatur obiektów mostowych / 93

Rozdział 5.

Parcie i odpór gruntu / 98

5.1. Uwagi ogólne / 98

5.2. Właściwości gruntu / 99

5.3. Rodzaje parcia gruntu działającego na elementy
obiektów mostowych / 101

5.4. Szerokość powierzchni parcia gruntu i głębokość
jego zasięgu / 102

5.5. Wartości graniczne parcia gruntu / 103

5.5.1. Graniczne jednostkowe parcie czynne gruntu / 103

5.5.2. Graniczny jednostkowy odpór gruntu / 105

5.5.3. Spoczynkowe jednostkowe parcie gruntu / 106

5.6. Parcie gruntu wywołane ruchomym obciążeniem
naziomu / 107

Rozdział 6.

Modele gruntu / 111

6.1. Uwagi ogólne / 111

6.2. Opis modelu / 113

6.2.1. Opis stanu naprężenia i odkształcenia / 113

6.2.2. Przestrzeń naprężeń / 114

6.2.3. Przestrzeń odkształceń / 117

6.2.4. Plaski stan odkształcenia / 118

6.2.5. Naprężenia całkowite i efektywne / 119

6.3. Podstawowe równania / 120

6.3.1. Powierzchnia plastyczności / 120

6.3.2. Prawo plastycznego wzmocnienia / 121

6.3.3. Prawo płynięcia plastycznego / 122

6.4. Modele sprężysto-plastyczne gruntu / 124

6.4.1. Powierzchnia plastyczności Mohra-Coulomba / 124

6.4.2. Powierzchnia plastyczności Druckera-Pragera / 125

6.4.3. Modelowanie gruntów spoistych / 125

6.4.4. Modelowanie gruntów niespoistych / 128

6.5. Podsumowanie / 131

Rozdział 7.

Przemieszczenia przyczółków / 132

7.1. Uwagi ogólne / 132

7.2. Osiadanie przyczółków posadowionych
bezpośrednio / 133

7.2.1. Naprężenia normalne w ośrodku gruntowym / 133

7.2.2. Stany naprężeń w podłożu fundamentu / 134

7.2.3. Osiadanie przyczółków / 135

7.3. Osiadanie przyczółków posadowionych pośrednio / 140

7.3.1. Uwagi wstępne / 140

7.3.2. Osiadanie pojedynczego pala / 141

7.3.3. Osiadanie grupy pali / 144

7.4. Wpływ zmian temperatury na przemieszczenia
przyczółków i naprężenia w gruncie / 147

7.4.1. Uwagi wstępne / 147

7.4.2. Przyczółki masywne posadowione na gruncie
niespoistym / 148

7.4.3. Przykład obliczeń. Przyczółek masywny posadowiony
na gruncie niespoistym / 152

7.4.4. Przyczółek jako ściana z pali / 160

7.5. Wpływ zmienności obciążeń na osiadanie
przyczółków / 161

7.6. Wpływ przemieszczeń poziomych
na osiadanie przyczółków / 161

Rozdział 8.

Stan przemieszczeń i naprężeń w gruncie
za przyczółkiem
/ 163

8.1. Uwagi ogólne / 163

8.2. Zachowanie się gruntu w warunkach wymuszonych
przemieszczeń / 163

8.3. Modele obliczeniowe / 165

8.3.1. Model trójelementowy gruntu za przyczółkiem / 165

8.3.2. Wpływ pasma ścinania / 166

8.3.3. Reologiczny model obliczeniowy / 167

8.4. Wpływ zmian temperatury/ 170

8.4.1. Równomierny wzrost temperatury / 170

8.4.2. Cykliczne zmiany temperatury / 173

8.5. Wpływ długości mostu / 174

8.5.1. Zmiany naprężeń w gruncie / 174

8.5.2. Osiadanie gruntu / 175

8.6. Wpływ temperatury zwarcia / 175

8.7. Wpływ rodzaju gruntu zasypowego / 177

8.7.1. Uwagi ogólne / 177

8.7.2. Wpływ rodzaju gruntu zasypowego
na reakcje ściany przyczółka / 178

8.7.3. Wpływ rodzaju gruntu zasypowego
na jego osiadanie / 179

Rozdział 9.

Badania doświadczalne (laboratoryjne) / 181

9.1. Uwagi ogólne / 181

9.2. Opis badań na modelach / 181

9.3. Wyniki badań modelowych / 183

9.3.1. Zmiany naprężeń w gruncie / 183

9.3.2. Wyniki badań modelu mostu o rozpiętości 60 m
przy obrotach d/2H = 0,125% / 184

9.3.3. Wpływ rozpiętości mostu / 185

Rozdział 10.

Zasady obliczania mostów zintegrowanych / 187

10.1. Uwagi ogólne / 187

10.2. Założenia obliczeniowe / 193

10.2.1. Uwagi wstępne / 193

10.2.2. Uwagi dotyczące efektów termicznych / 194

10.2.3. Wartość współczynnika K / 195

10.2.4. Szczegółowe zalecenia obliczeniowe / 199

10.3. Algorytm obliczeniowy / 201

10.3.1. Uwagi wstępne / 201

10.3.2. Funkcje materiałowe / 201

10.3.3. Fizyczne równanie stanu w płaskim stanie
odkształcenia / 206

10.3.4. Kolejność postępowania / 211

10.3.5. Procedura obliczeń / 212

10.4. Uwzględnienie sztywności gruntu
za przyczółkiem / 213

Rozdział 11.
Praktyczne uwagi końcowe / 219

11.1. Uwagi ogólne / 219

11.2. Wnioski z badań i analiza wartości
wskaźnika K / 219

11.2.1. Zmienność wskaźnika reakcji ściany K / 219

11.2.2. Deformacja powierzchni gruntu: osiadanie
i wypiętrzenie / 220

11.2.3. Osiadanie fundamentu ściany przyczółka / 220

11.2.4. Graniczne wartości wskaźnika reakcji ściany K / 220

11.3. Zakres stosowalności mostów zintegrowanych / 221

11.4. Zasady konstruowania nasypów za przyczółkami / 223

11.5. Przykłady obliczeń z uwzględnieniem sztywności
gruntu za przyczółkiem / 229