Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska perspektywa

Autor: Wiesław Kurdowski
Dostępność:
Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 261, 2011 r., liczne fotografie i rysunki  czarno-białe i barwne

 
W publikacji omówiono specyfikę projektowania i perspektywy rozwoju obiektów muzealnych, obejmujące zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, związane z powstawaniem muzeum jako dzieła sztuki budowlanej. Przedstawiono strategie stosowane w celu zrównoważenia rozwoju muzeów, dotyczące w szczególności: lokalizacji, planu i drogi zwiedzania, formy architektonicznej, a także oświetlenia przestrzeni muzealnej. Analizę poszczególnych strategii i dylematów projektowych oparto na szerokim zbiorze przykładów realizacyjnych i projektowych. W tym świetle przedstawiono także przykłady najnowszych realizacji i zamierzeń polskich. 

Spis treści:
Przedmowa  

A. WPROWADZENIE  

1. Przedmiot opracowania

2. Zakres pracy

3 Geneza pracy Stan badań. Cel opracowania  


B. MUZEA I ICH ROZWÓJ  

1. Definicje  

2. Klasyfikacja muzeów  

3. Geneza i rozwój muzeów  

Geneza  

Rozwój  

Sukces  

Kryzys  

Ożywienie inwestycyjne w pierwszej dekadzie XXI wieku  


C. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO USTABILIZOWANIA ROZWOJU MUZEÓW  

1. Cele obecnych strategii rozwoju muzeów

Strategia tożsamości  

Muzea narodowe  

Dydaktyka i wzruszenie w procesie kształtowania tożsamości  

Rola miejsca w strategii tożsamości  

2. Strategia podnoszenia atrakcyjności miejsca przez lokalizację muzeum  

Muzeum jako turystyczne curiosité  

Podnoszenie standardu „gorszej” części miasta  

Interakcja obiektów – zespoły muzeów, centra kultury  

Parki muzeów i parki sztuki  

3. Strategia perfekcyjnej ekspozycji  

Ewolucja kierunków ekspozycji – od prywatnej kolekcji do muzeum jako medium wizualnego  

Otwartość planu, zmienność przestrzeni jako istotne potrzeby ekspozycji  

Muzeum jako idealne narzędzie ekspozycji  

Oświetlenie naturalne: walory i zagrożenia  

Rola zaplecza muzealnego  

4. Strategia przyjemnego zwiedzania  

Wejście do muzeum, droga zwiedzania i wnętrza sal ekspozycyjnych  

Miejsca wypoczynku i rozrywki  

Muzeum – instytucja publiczna – miejsce spotkań  

5. Strategia aktywnego uczestnictwa  

Muzea i biblioteki  

Muzea i muzyka  

Mediateki  

Muzea dziecięce  

6. Strategia ograniczonych nakładów i samofi nansowania  

Konieczność oszczędności w programowaniu i projektowaniu  

Rozbudowa istniejących obiektów  

Przebudowy istniejących budynków muzealnych

Konwersja funkcji, wykorzystanie istniejących budynków o innym przeznaczeniu na cele muzealne

Samofinansowanie muzeów – dążenie do zrównoważenia budżetu przez dochodową działalność pomocniczych działów muzeów


D. DYLEMATY PROGRAMOWE I PROJEKTOWE 

1. Lokalizacja

Potrzeby miasta wobec potrzeb muzealnych  

Projektowanie muzeum w centrum miasta  

Muzeum w krajobrazie i parkach sztuki

Muzea w kompleksach muzealnych i zespołach gmachów służących kulturze  

2. Systematyka planów

Plany zwarte i rozczłonkowane

Plany zamknięte dośrodkowe i otwarte odśrodkowe

Plany stałe i zmienne

Orientacja wewnętrzna Muzeum jak miasto i elementy krystalizujące plan 

Muzeum „przenikalne” dla widza

3. Droga zwiedzania

Klasyfikacja układów zwiedzania

Układy liniowe (pojedynczy lub równoległy)

Układ obwodowy

Układy obwodowe z wewnętrzną przestrzenią centralną

Układy promieniste

Układy sieciowe

Układy halowe (jednoprzestrzenne)

4. Ramy przestrzeni ekspozycyjnej i ich formy

Muzeum jako „forma otwarta” i narzędzie do eksponowania sztuki

Dylemat: białe ściany czy zdefi niowana przestrzeń

Trwałość idei architektonicznej i wystawienniczej

5. Oświetlenie naturalne

Paradygmat Dulwich Picture Gallery

Paradygmat szklanego dachu

Świetliki dachowe

Dachy pilaste

Szklane dachy z zastosowaniem rozwiązań o wysokiej technologii 1

Światło odbite Przykłady systemu Hursta Seagera

Światło boczne

Oświetlenie naturalne z wykorzystaniem zaawansowanych technologii

Motywy rezygnacji ze światła naturalnego

6. Forma architektoniczna

Elementy sacrum w formie architektonicznej budynku muzealnego

Muzea-rzeźby, muzea-znaki, muzea-pomniki

Forma oznajmiająca funkcję

Postawa kontekstualna i forma ukryta

7. Parametry wymiarowe

8. Zagadnienia techniczne

Rola konstrukcji w kształtowaniu muzeów

Rola instalacji we współczesnych obiektach muzealnych

Problemy bezpieczeństwa pożarowego


E. WSPÓŁCZESNE MUZEA W POLSCE

1. Nowoczesne gmachy muzealne II Rzeczpospolitej

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Śląskie

2. Lata 1945–2000 – okres odbudowy i późniejszej stagnacji

Miejski Pawilon Wystawowy „Bunkier Sztuki” – Galeria Sztuki Współczesnej w Krakowie

Dom Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul Mazowieckiej 11a w Warszawie

Muzeum Plakatu w Wilanowie  

Rozbudowa Muzeum Narodowego w Poznaniu  

Konkurs na Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Śląskie w Katowicach

Narodowe Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli w Warszawie

Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

3. Muzea polskie w XXI wieku Tendencje rozwojowe

Wielokulturowe Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Konkurs na Muzeum Sztuki Współczesnej na terenach tzw Fabryki Schindlera w Krakowie

Muzeum Kantora w Krakowie

Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Konkurs na Muzeum Śląskie w Katowicach

Konkurs na Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie


F. ZAGADNIENIA PROJEKTOWE W ŚWIETLE STRATEGII ROZWOJU MUZEÓW WNIOSKI DLA POLSKI

1. Odpowiedzialność za strategie rozwoju

2. Wpływ rozstrzygnięć dylematów projektowych na powodzenie strategii rozwoju muzeów

Lokalizacja

Zwartość i stałość planu

Droga zwiedzania

Forma przestrzeni ekspozycyjnej

Oświetlenie naturalne

Forma architektoniczna muzeum

3. Ocena szans powodzenia poszczególnych strategii rozwoju muzeów

Strategia tożsamości

Strategia podniesienia atrakcyjności miejsca przez lokalizację muzeum

Strategia perfekcyjnej ekspozycji

Strategia przyjemnego zwiedzania

Strategia aktywnego uczestnictwa

Strategia ograniczonych nakładów i samofinansowania


G. SYNTEZA I WNIOSKI

H. ANEKS

Bibliografia

Źródła ilustracji