Obiekty inżynierskie z blach falistych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WKŁ
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 60,00 zł

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 427, 2007 r., liczne zdjęcia, rysunki i tablice
 

Monograficzne opracowanie zawierające opis projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów inżynierskich ze stalowych i aluminiowych blach falistych. Omówiono podstawy ekonomiki i organizacji budowy z uwzględnieniem charakterystyki konstrukcji oraz zastosowanych materiałów i wyrobów. Opisano zagadnienia związane z obciążeniem i projektowaniem konstrukcji podatnych oraz zamieszczono  podstawowe wiadomości z hydrauliki i mechaniki gruntów. Odbiorcy książki: inżynierowie projektanci i wykonawcy szeroko rozumianego budownictwa komunikacyjnego (drogi, mosty, przepusty), konstruktorzy i wykonawcy zajmujący się budową infrastruktury komunalnej (zbiorniki podziemne, osadniki nieczystości, kolektory deszczowe i sanitarne itp.), jak również stenci wyższych uczelni technicznych związanych z wymienioną problematyką.
 
Spis treści:
PRZEDMOWA


1. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI Z BLACH FALISTYCH
1.1. Historia konstrukcji podatnych
1.2. Podstawowe definicje i okreœlenia stosowane przy opisie i wymiarowaniu konstrukcji z blach falistych
1.3. Konstrukcje podatne zagłębione w gruncie a konstrukcje sztywne
1.4. Kształty konstrukcji
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Kształty przekroju poprzecznego
1.4.3. Geometria konstrukcji w przekroju podłużnym
1.5. Zasady doboru typu konstrukcji
1.6. Trwałoœć obiektów
1.6.1. Ocena trwałości
1.6.2. Projektowanie trwałości konstrukcji podatnych
1.7. Architektura obiektów
1.8. Elementy wyposażenia: odwodnienie, oświetlenie, wentylacja

2. MATERIAŁY I WYROBY DO BUDOWY KONSTRUKCJI Z BLACH FALISTYCH
2.1. Materiały konstrukcyjne
2.1.1. Stal
2.1.2. Beton
2.1.3. Stal zbrojeniowa
2.1.4. Aluminium
2.2. Grunt (zasypka inżynierska)
2.3. Wyroby
2.3.1. Blachy faliste
2.3.2. Karbudowane rury spiralne
2.3.3. Śruby
2.3.4. Wyroby pomocnicze
2.4. Technologia produkcji blach falistych i rur spiralnie zwijanych
2.4.1. Konstrukcje z blach falistych
2.4.2. Rury spiralne z blach ocynkowanych
2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
2.5.1. Korozja blach ocynkowanych
2.5.2. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji z blach falistych
2.5.3. Badanie jakości wyrobu ocynkowanego
2.5.4. Naprawa lokalnych uszkodzeń powłoki cynkowej

3. OBCIĄŻENIA KONSTRUKCJI
3.1. Ogólne zasady obciążania konstrukcji zagłębionych w gruncie. Efekt przesklepienia
3.2. Zasada obciażania konstrukcji podatnych
3.3. Rozkład obciążenia w gruncie
3.4. Obciążenia według Polskiej Normy
3.4.1. Klasyfikacja obciążeń. Kombinacje obciążeń
3.4.2. Obciążenia stałe
3.4.3. Obciążenia zmienne
3.4.4. Obciążenie zastępcze w przypadku obciążonego naziomu poza konstrukcją
3.4.5. Wpływ sił poziomych na wartość parcia gruntu
3.4.6. Wartości graniczne parcia gruntu
3.4.7. Parcie wody i wypór wody
3.5. Obciążenie technologiczne

4. WYBRANE ZAGADNIENIA HYDRAULIKI
4.1. Ogólne informacje o zasadach obliczania światła mostów i przepustów
4.2. Wymagania dotyczące obiektów inżynierskich na ciekach
4.3. Przepusty ekologiczne
4.4. Obliczanie przepływu miarodajnego Qm
4.5. Spiętrzenie wody przed mostem
4.6. Obliczanie światła małych mostów z dnem umocnionym (rozpiętości do 10 m)
4.7. Obliczanie światła przepustów
4.7.1. Ogólne zasady obliczania światła przepustu
4.7.2. Przepusty o niezatopionym wlocie i wylocie
4.7.3. Przepusty o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie, częściowo wypełnione wodą
4.7.4. Przepusty o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie, całkowicie wypełnione wodą
4.7.5. Przepusty z zatopionym wlotem i zatopionym wylotem oraz przepływem pełnym przekrojem przewodu
4.7.6. Przepusty z przewodami o przekroju kołowym
4.7.7. Filtracja wody pod przepustem

5. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z MECHANIKI GRUNTÓW
5.1. Podział gruntów
5.2. Cechy fizyczne gruntu
5.3. Parcie gruntu

6. METODY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI  PODATNYCH
6.1. Ogólne zasady projektowania konstrukcji podatnych
6.2. Przegląd wybranych metod projektowania
6.2.1. Iowa Deflection Formula (kryterium ugięcia)
6.2.2. Teoria ściskania pierścieniowego (obwodowego) - kryterium uplastycznienia ścianki i utraty nośności  złączy śrubudowych
6.2.3. Metoda Meyerhofa (kryterium wyboczeniowe)
6.2.4. Metoda AASHTO
6.2.5. Metoda Duncan'a (SCI)
6.2.6. Metoda Leonards'a
6.2.7. Metoda Vaslestad'a [165]
6.2.8. Metoda Klopel'a-Glőck'a [82]
6.3. Metoda CHBDC (2000) [124]
6.4. Metoda Sundquista-Peterssona [113]
6.4.1. Wprowadzenie
6.4.2. Zakres stosowania metody
6.4.3. Wymagania dotyczące gruntu
6.4.4. Ogólne zasady wymiarowania
6.4.5. Siły przekrojowe
6.4.6. Wymiarowanie
6.5. Projektowanie konstrukcji o kształcie skrzynkowym
6.5.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji
6.5.2. Metoda CHBDC
6.5.3. Wymiarowanie według AASHTO [159]
6.6. Konstrukcje o dużych rozpiętościach

7. BUDOWA OBIEKTÓW Z BLACH FALISTYCH
7.1. Transport i składowanie wyrobów
7.2. Wykop. Przygotowanie podłoża. Fundamenty
7.3. Budowa obiektów nad ciekami wodnymi
7.4. Montaż konstrukcji
7.4.1. Ogólne zasady montażu
7.4.2. Przebieg montażu
7.5. Zasypywanie
7.5.1. Uwagi ogólne
7.5.2. Wybór zasypki
7.5.3. Zasypywanie wykopu
7.5.4. Sprzęt do zagęszczania
7.5.5. Obciążenie ruchem technologicznym
7.5.6. Deformacje kształtu konstrukcji w czasie zasypywania. Kontrola kształtu

8. WZMACNIANIE OBIEKTÓW ZA POMOCź KONSTRUKCJI Z BLACH FALISTYCH
8.1. Ogólne zasady wzmacniania
8.2. Technologia robót

9. UTRZYMANIE I NAPRAWA OBIEKTÓW Z KONSTRUKCJI PODATNYCH

10. EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Z BLACH FALISTYCH
10.1. Wprowadzenie
10.2. Organizacja placu budowy
10.3. Metody szacowania kosztów montażu konstrukcji podatnych
10.3.1. Charakterystyka procesu montażu
10.3.2. Prognozowanie pracochłonności montażu oraz czasu jego trwania i kosztów
10.3.3. Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do podejmowania decyzji o wyborze brygad montażowych
10.3.4. Analiza wartości (inżynieria wartości)

11. PRZYKŁADY REALIZACJI OBIEKTÓW PODATNYCH
11.1. Konstrukcja typu SuperCor pełniąca rolę wiaduktu
11.2. Konstrukcja typu SuperCor jako most
11.3. Konstrukcja typu SuperCor i MultiPlate jako przejście dla zwierząt
11.4. Konstrukcja typu SuperCor jako przejœcie dla zwierząt
11.5. Konstrukcja typu MultiPlate pod linią kolejową

LITERATURA