Obliczenia cieplne budynków

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN: 978-83-249-5583-1

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 124, 2012 r.

 

W ostatnich latach, w związku z dążeniem do zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, obliczenia przepływów ciepła w strukturze i przestrzeni budynków stały się problemem pierwszorzędnej wagi.

Obliczenia cieplne wykonywane są w celu określenia obciążenia cieplnego budynku, będącego elementem projektu instalacji ogrzewczej oraz do wyznaczenia zapotrzebudowania na energię do ogrzewania w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynku. W niniejszej publikacji podano ogólną charakterystykę obliczeń cieplnych oraz szczegółowo omówiono obliczenia współczynników przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację, liniowego współczynnika przenikania ciepła, projektowanie przegród zewnętrznych ze względu na zabezpieczenie przed rozwojem grzybów pleśniowych oraz podano wybrane elementy obliczeń zapotrzebudowania na energię końcową budynku.

 

Spis treści:

Streszczenie 

Summary

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Cel i zakres obliczeń  cieplnych 

1.3. Wymagania formalne dotyczące obliczeń  cieplnych 

1.4. Terminologia

2. Ogólna charakterystyka obliczeń  cieplnych

2.1. Obliczenia wykonywane w celu określenia charakterystyki energetycznej budynku

2.2. Obliczenia wykonywane w celu określenia obciążenia cieplnego pomieszczeń  i budynków

2.3. Obliczenia strat ciepła i ilość ciepła przenoszonego 

3. Obliczenia współ czynników przenoszenia ciepła 

3.1. Współ czynnik przenoszenia ciepł a przez przenikanie 

3.2. Współ czynnik przenoszenia ciepł a przez wentylację  

4. Obliczenia współ czynnika przenikania ciepła przegród nieprzezroczystych 

4.1. Zasady obliczeń  

4.2. Obliczanie grubości warstwy ocieplenia ściany zewnę trznej mocowanego przy użyciu łą zników mechanicznych

5. Obliczenia liniowego współ czynnika przenikania ciepła

5.1. Ogólne zasady obliczeń

5.2. Orientacyjne wartoś ci liniowego współ czynnika przenikania ciepła 

6. Projektowanie przegród zewnę trznych ze względu na zabezpieczenie przed rozwojem grzybów pleśniowych 

 6.1. Warunki powstawania grzybów pleśniowych 

6.2. Wymagania dotyczą ce zabezpieczenia przed rozwojem grzybów pleśniowych 

6.3. Obliczenia wymaganej wartoś ci współ czynnika temperaturowego fRsi,wym 

6.4. Obliczanie minimalnej wartoś ci współ czynnika temperaturowego w obszarach wspólnego oddział ywania dwu lub trzech mostków cieplnych

6.5. Wnioski 

7. Obliczenia zapotrzebudowania na energię  końcową 

7.1. Zasady obliczeń 

7.2. Obliczanie sprawnoś ci wykorzystania ciepła 

7.3. Określanie sprawnoś ci kotłów na paliwa płynne 

8. Bibliografia