Odbiór robót budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Presscom
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-64512-13-1

Okładka: twarda, Format: cm, Stron: 288, 2014 r. 

Odbiór robót należy do najważniejszych czynności w trakcie realizacji inwestycji budowlanej. Praktyczne opracowanie pomoże uniknąć najczęściej popełnianych na tym etapie błędów, które mogą prowadzić do czasochłonnych i kosztownych sporów między uczestnikami procesu budowlanego.

Rodzaje odbiorów

Autorka wyjaśnia, jak odpowiednio określić w umowie o roboty budowlane sposób i termin odbierania inwestycji. Tłumaczy, na czym polegają odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe, końcowe czy pogwarancyjne i kto w nich uczestnicy. Przedstawia również korzyści płynące z wykorzystania zasad FIDIC w procesie odbioru robót.

Komisja odbiorowa

W książce opisany został skład osobudowy i zadania komisji odbiorowej. Autorka podpowiada, jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół odbioru robót i kiedy stanowi on potwierdzenie należytego wykonania umowy.

Wykrycie wad podczas odbioru

Czytelnik dowie się, w jakich sytuacjach można odmówić odbioru robót budowlanych, co należy rozumieć przez pojęcie wad istotnych i czym grozi bezpodstawna odmowa odbioru inwestycji. Pozna uprawnienia inwestora wynikające z rękojmi za wady oraz zielonej przez wykonawcę gwarancji jakości. W publikacji znajdują się wzory najważniejszych dokumentów wykorzystywanych podczas odbiorów robót i na pozostałych etapach procesu budowlanego oraz analiza najnowszego orzecznictwa.

 

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp

1. Pomysł i analizy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji budowlanej

1.1.    Pomysł i programowanie inwestycji
1.2.    Planowanie inwestycji

2. Bżet inwestycji

2.1.    Strategia rozwoju gminy
2.2.    Wieloletni Plan Inwestycyjny
2.3.    Bżet zadaniowy
2.4.    Program inwestycji
2.5.    Wartość kosztorysowa inwestycji
2.6.    Wstępne oszacowanie kosztów inwestycji
2.7.    Kosztorys inwestorski

3. Przygotowanie inwestycji

3.1.    Organy administracji określone w prawie budowlanym

3.1.1.    Relacje między organami
3.1.2.    Obowiązki organów

3.2.    Najczęściej wymagane dodatkowe decyzje, opinie i uzgodnienia istotne podczas realizacji inwestycji budowlanej

3.2.1.    Decyzje w zakresie ochrony środowiska
3.2.2.    Decyzje w zakresie ochrony zabytków
3.2.3.    Pozwolenia wodnoprawne
3.2.4.    Decyzje w zakresie wycinki drzew

3.3.    Ustawa o planowaniu przestrzennym

3.3.1.    Stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
3.3.2.    Plan zagospodarowania przestrzennego
3.3.3.    Najpierw stium, potem plan

3.3.4.    Lokalizacja inwestycji celu publicznego i decyzja o warunkach zabudowy
3.3.5.    Uzgodnienia, pozwolenia i opinie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
3.3.6.    Posiadanie prawa do terenu

3.4.    Projekty

3.4.1.    Koncepcja programowo-przestrzenna/projekt wstępny
3.4.2.    Dokumentacja projektowa w świetle przepisów pzp
3.4.3.    Projekt budowlany warunkiem uzyskania pozwolenia na bowę

3.5.    Podstawowe pojęcia w prawie budowlanym
3.6.    Pozwolenie na bowę i zgłoszenie

3.6.1.    Pozwolenie na bowę
3.6.2.    Zgłoszenie


4. Uczestnicy procesu budowlanego

4.1.    Przybliżenie pojęć
4.2.    Inwestor

4.2.1.    Inwestor zastępczy

4.3.    Inspektor nadzoru inwestorskiego

4.3.1.    Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
4.3.2.    Przygotowanie zawodowe
4.3.3.    Obowiązki inspektora nadzoru
4.3.4.    Uprawnienia inspektora nadzoru

4.4.    Projektant

4.4.1.    Uzyskanie uprawnień do projektowania
4.4.2.    Obowiązki projektanta
4.4.3.    Uprawnienia projektanta
4.4.4.    Zmiany projektu

4.5.    Kierownik budowy

4.5.1.    Przygotowanie zawodowe kierownika budowy
4.5.2.    Obowiązki kierownika budowy
4.5.3.    Prawa kierownika budowy


5. Materiały do produkcji budowlanej

5.1.    Prawo budowlane o wyrobach stosowanych w obiekcie budowlanym
5.2.    Ustawa o wyrobach budowlanych, podstawowe definicje dotyczące wyrobów budowlanych

5.2.1.    Ważne pojęcia dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

5.3.    Dopuszczenie wyrobu do stosowania
5.4.    Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 pzp 104
5.5.    Sprawdzenie poprawności realizacji zamówienia w zakresie użytych materiałów

6. Plan Zapewnienia Jakości

6.1.    Plan Zapewnienia Jakości jako niezbędny dokument do wykonywania inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną
6.2.    Przykładowy zakres PZJ

7. Próby i badania przeprowadzane przez wykonawcę i przez zamawiającego w czasie realizacji robót

7.1.    Dozór techniczny
7.2.    Dokumenty i odwołanie do wzorów protokołów prób i badań
7.3.    Warunki techniczne
7.4.    Przykładowe zapisy STWiOR dla robót instalacji c.o.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1.    Rodzaje odbiorów
8.2.    Uwarunkowania prawne
8.3.    Wykrycie wad podczas odbioru

9. Wykorzystanie zasad FIDIC w procesie realizacji i odbioru robót budowlanych

9.1.    Informacje ogólne o FIDIC
9.2.    Kolory FIDIC
9.3.    Ogólne zasady procedur FIDIC
9.4.    Rodzaje kontraktów, odbiorów i rozliczeń w procedurach FIDIC
9.5.    Stosowanie FIDIC w Polsce

10. Dziennik budowy, harmonogram robót i protokół odbioru robót budowlanych oraz tablica informacyjna, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

10.1.    Dziennik budowy i protokół odbioru robót budowlanych
10.2.    Harmonogram robót
10.3.    Tablica informacyjna
10.4.    Plan BIOZ

10.4.1.    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

10.5.    Uregulowania prawne wynikające z innych niż prawo budowlane przepisów w zakresie bezpieczeństwa na terenie budowy
10.6.    Przykładowe niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót budowlanych

11. Komisja odbiorowa – skład osobudowy i zadania

12. Kary umowne, gwarancja, rękojmia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

12.1.    Odpowiednia klasyfikacja umowy. Przedawnienie roszczeń w umowach
12.2.    Kara umowna jako element umowy
12.3.    Rękojmia za wady
12.4.    Gwarancja jakości
12.5.    Gwarancja i dokument gwarancyjny po wykonaniu robót budowlanych
12.6.    Kumulatywny zbieg uprawnień z rękojmi i gwarancji
12.7.    Prawo inwestora/zamawiającego do kształtowania warunków postanowień przyszłej umowy o roboty budowlane, także co do zakresu gwarancji i rękojmi
12.8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

13. Pozwolenie na użytkowanie

14. Obowiązki wykonawcy i zamawiającego w okresie gwarancji


14.1.    Obowiązki zamawiającego w okresie gwarancji
14.2.    Książka obiektu budowlanego
14.3.    Przechowywanie dokumentów
14.4.    Obowiązki wykonawcy w okresie gwarancji

Wzory
Orzecznictwo
Wybrane pojęcia użyte w pracy
Bibliografia

Autorka:

Danuta Domżalicka – kierownik zespołu ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, pełnomocnik prezydenta miasta ds. zamówień. Ma wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o zielanie zamówień publicznych, głównie na realizację inwestycji budowlanych. Autorka licznych artykułów publikowanych w miesięczniku „Przetargi Publiczne” i kwartalniku „Inwestycje Sektora Publicznego”. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.