Odwodnienie dróg

ISBN 978-83-206-1717-7

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 412, 2017 r., 310 rysunków, 95 tablic, wydanie IV uaktualnione


W książce przedstawiono metody projektowania odwodnienia dróg i ulic z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i najnowszych norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Opisano podstawowe zagadnienia z hydrologii, hydrogeologii, hydrauliki, kanalizacji, budownictwa drogowego i mostowego oraz mechaniki gruntów. Zawarto normy, wytyczne, wzory oraz tablice z niezbędnymi do obliczeń parametrami. Szczegółowo opisano: urządzenia powierzchniowe do odprowadzania wody deszczowej, podziemne urządzenia do odprowadzania wód opadowych, urządzenia do regulacji odpływu deszczowego, urządzenia do wchłaniania wód opadowych, zbiorniki odparowujące.

W odniesieniu do poprzednich wydań treść książki rozszerzono m.in. o tematykę odwodnienia obiektów mostowych i lotnisk. Zagadnienia przedstawione w książce obejmują kilka specjalności inżynierskich, mogą, więc stanowić pomoc dla stentów i inżynierów-projektantów o specjalności budowa dróg i lotnisk, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska oraz dla służb zajmujących się utrzymaniem budowli komunikacyjnych.

 

Spis treści:

Przedmowa 9
l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg  11
1.1 Wiadomości wstępne  11
1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13
1.3 Założenia wstępne w planowaniu 15
1.4 Prawo wodne z uwzględnieniem zagadnień prawnych odwodnień drogowych 17

2 Podstawowe wiadomości z hydrogeologii i hydrologii 23
2.1 Wiadomości wstępne 23
2.2 Pochodzenie wód podziemnych 26
2.3 Opady atmosferyczne, ich rodzaje i charakterystyka 29
2.4 Wielkość opadów 30
2.5 Natężenie opadu 30
2.6 Parowanie, sublimacja, spływ, odpływ i przepływ  33
2.7 Retencja i jej rodzaje 35
2.8 Zlewnia, jej rodzaje i charakterystyka 36
2.9 Współczynnik odpływu 36
2.10 Odbiorniki wód opadowych 37

3 Podstawy wymiarowania odwodnienia 39
3.1 Wielkość spływów z dróg i ulic 39
3.1.1 Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu 40
3.1.2 Czas trwania deszczu 41
3.1.3 Natężenie deszczu 41
3.1.4 Natężenie deszczu miarodajnego 43
3.1.5 Współczynnik spływu 44
3.2 Metody obliczania wielkości spływów  47
3.2.1 Metoda stałych natężeń deszczu 47
3.2.2 Metoda natężeń granicznych 48
3.2.3 Metoda graficzna Vicari-Hauffa 52
3.2.4 Metoda współczynnika opóźnienia odpływu i zmiennego współczynnika spływu 56

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69
4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69
4.2 Pobocze  71
4.3 Pas dzielący 72
4.4 Skarpy  72

5 Urządzenia powierzchniowe do odprowadzania wody deszczowej 73
5.1 Muldy podłużne  73
5.1.1 Mulda trawiasta 74
5.1.2 Mulda z gładkim umocnieniem dna 75
5.1.3 Mulda z porowatym umocnieniem dna  75
5.1.4 Mulda brukowana 75
5.2 Rowy odwadniające 76
5.2.1 Rowy przydrożne 76
5.2.2 Rowy stokowe  80
5.2.3 Przepusty drogowe  81
5.3 Ścieki drogowe i uliczne 82
5.3.1 Ściek przykrawężnikowy zwykły 83
5.3.2 Ściek przykrawężnikowy obniżony 85
5.3.3 Ściek pilasty 85
5.3.4 Ściek przykrawężnikowy wydzielony 87
5.3.5 Ściek płaski trójkątny 88
5.3.6 Ściek płaski obniżony 88
5.3.7 Ściek płaski trapezowy  89
5.3.8 Ściek płaski prostokątny 89
5.3.11 Ściek szczelinowy 91
5.3.12 Ściek drogowy trójkątny 93
5.3.13 Ściek drogowy trapezowy 94
5.3.14 Ściek drogowy muldowy 94
5.4 Wpusty deszczowe 94
5.4.1 Nasady żeliwne do wpustów ulicznych 96
5.4.2 Części podziemne wpustów 98
5.5 Wymiarowanie powierzchniowych urządzeń odwadniających 102
5.5.1 Wymiarowanie cieków otwartych  102
5.5.2 Wymiarowanie rynien drogowych przykrawężnikowych 104
5.5.3 Wymiarowanie muld 104
5.5.4 Wyznaczanie odstępów między wpustami deszczowymi 111

6 Podziemne urządzenia do odprowadzania wód opadowych122
6.1 Kanalizacja deszczowa 122
6.1.1 Układy sieci kanalizacji deszczowej 123
6.1.2 Przekroje poprzeczne i zagłębienia kanałów 124
6.1.3 Spadki kanałów i prędkości przepływów 127
6.1.4 Przepływ ścieków w kanałach zamkniętych 131
6.2 Drenaż 135
6.2.1 Drenaż kombinowany 139
6.2.2 Drenaż zwykły  139
6.2.3 Warstwa drenująca  140
6.2.4 Projektowanie ciągów drenarskich 141
6.2.5 Drenaż francuski 144
6.3 Stnie kanalizacyjne 156
6.3.1 Stnie rewizyjne 157
6.3.2 Stnie połączeniowe i rozgałęzieniowe 159
6.3.3 Stnie wpustowe 159
6.3.4 Stnie kaskadowe 160
6.3.5 Stnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 162
6.3.6 Stnie drenażowe z tworzyw sztucznych 167
6.4 Warstwy chłonno-drenujące 168
6.4.1 Warstwy filtracyjne 169
6.4.2 Warstwa odsączająca skarpy  175
6.4.3 Drenaż przyporowy 175
6.4.4 Wgłębna warstwa odsączająca 177
6.4.5 Rów infiltracyjny 177

7 Urządzenia do regulacji odpływu deszczowego 178
7.1 Urządzenia retencyjne 178
7.1.1 Uwagi ogólne  178
7.1.2 Wymiarowanie małych zbiorników retencyjnych 179
7.2 Ukształtowanie zbiornika retencyjnego 195
7.2.1 Zamknięte zbiorniki retencyjne 196
7.2.2 Otwarte zbiorniki retencyjne 199
7.3 Regulatory przepływu 209
7.3.1 Budowa i zastosowanie regulatorów przepływu 209
7.3.2 Zasada działania regulatorów przepływu 210
7.3.3 Rodzaje regulatorów przepływu 211

8 Urządzenia do wchłaniania wód opadowych 215
8.1 Podstawy wymiarowania urządzeń chłonnych 217
8.1.1 Usytuowanie urządzeń chłonnych 223
8.1.2 Rodzaje urządzeń chłonnych 224
8.2 Zbiornik chłonny 225
8.3 Mulda chłonna 226
8.4 Stnia chłonna 229
8.4.1 Wymiarowanie stni chłonnych metodą Maaga 230
8.4.2 Wymiarowanie stni chłonnych metodą filtracji bocznej 238
8.5 Skrzynki i komory drenażowe 244
8.5.1 Wstęp 244
8.5.2 Skrzynka rozsączająca 247
8.5.3 Komora drenażowa (filtracyjna) 249
8.5.4 Projektowanie systemu komór drenażowych 253
8.5.5 Obliczenie wielkości odpływu w systemie infiltracji do gruntu 256
8.5.6 Obliczenie wielkości odpływu w systemie zatrzymania pierwszej fali spływu 257
8.6 Ocena działania urządzeń chłonnych 257

9 Zbiorniki odparowujące 259
9.1 Teoretyczne podstawy parowania 260
9.2 Wymiarowanie zbiornika odparowującego metodą retencyjną 263
9.3 Wymiarowanie zbiornika odparowującego metodą bilansu wodnego zlewni 264
9.4 Uwagi końcowe dotyczące projektowania zbiorników odparowujących 265

10 Budowle inżynierskie 267
10.1 Przepusty 267
10.1.1 Usytuowanie i długość przepustu 269
10.1.2 Ukształtowanie przepustu w przekroju poprzecznym nasypu 269
10.1.3 Głowice przepustów 274
10.1.4 Rodzaje przepustów 276
10.1.5 Wymiarowanie parametrów hydraulicznych obiektów mostowych 282
10.1.6 Minimalne wymiary przepustów 295
10.1.7 Przepusty ekologiczne 296
10.2 Syfony 299
10.3 Filtracja wody pod przepustem 300
10.4 Stopnie, progi, kaskady, niecki i bystrza 302
10.4.1 Stopnie 302
10.4.2 Progi 303
10.4.3 Kaskady 304
10.4.4 Bystrza 304

11 Ochrona wód powierzchniowych i gruntu w drogownictwie306
11.1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich 307
11.1.1 Separatory olejowe 308
11.1.2 Wymiarowanie separatora olejowego 311
11.2 Separatory koalescencyjne 317
11.2.1 Budowa i działanie separatora koalescencyjnego 317
11.2.2 Konserwacja separatora koalescencyjnego 319
11.2.3 Inspekcja generalna separatora koalescencyjnego 319
11.3 Lamelowe separatory olejowe 320
11.3.1 Budowa i działanie lamelowego separatora olejowego 320
11.3.2 Eksploatacja lamelowych separatorów olejowych 322
11.3.3 Inspekcja generalna separatora lamelowego 323
11.4 Osadniki 323
11.5 Konstrukcja nawierzchni na powierzchniach narażonych na działanie substancji
ropopochodnych 326
11.5.1 Schemat ideowy stacji paliw 326
11.5.2 Rodzaje konstrukcji nawierzchni 328
11.5.3 Podłoże gruntowe 328
11.5.4 Warstwa mrozoochronna  331
11.5.5 Podbudowa 332
11.5.6 Warstwa jezdna 333

12 Podstawy odwodnienia obiektów mostowych 341
12.1 Odwodnienie mostów w obrębie fundamentów przyczółków i podpór 343
12.2 Odwodnienie pomostów 348
12.2.1 Nawierzchnie mostów drogowych 350
12.2.2 Drenaż nawierzchni mostów 353
12.2.3 Izolacja 354
12.2.4 Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni mostów 355
12.2.5 Urządzenia dylatacyjne na mostach drogowych 356
12.3 Przewody kanalizacji deszczowej 361
12.4 Wpusty deszczowe w obiektach mostowych 364
12.4.1 Rodzaje wpustów mostowych 367
12.4.2 Montaż wpustów w mostach betonowych 370

13 Podstawy odwodnienia lotnisk 373
13.1 Powierzchnie wchodzące w skład lotniska dla samolotów 374
13.2 Odwodnienie powierzchniowe 376
13.2.1 Spadki podłużne 377
13.2.2 Pochylenia poprzeczne 379
13.2.3 Zebranie i odprowadzenie wód opadowych 381
13.3 Lotniska śmigłowcowe na poziomie terenu 382
13.4 Parametry deszczu obliczeniowego 383

14 Odwodnienie w projekcie drogowym 385
14.1 Wyniki obliczeń hydraulicznych 385
14.2 Plan sytuacyjny 385
14.3 Przekrój podłużny 385
14.4 Przekroje poprzeczne (normalne)  386
14.5 Plany wysokościowe i warstwicowe 386
14.6 Symbole graficzne przedstawiające elementy odwodnienia 387

Dodatek 1 Obliczanie kanalizacji deszczowej metodą współczynnika opóźnienia
odpływu 390
Dodatek 2 Obliczanie kanalizacji deszczowej metodą zmiennego współczynnika
spływu  392
Dodatek 3 Tablice przepływów w kanałach kołowych dla k = 2,5 mm 394
Wykaz symboli, jednostek i oznaczeń 398
Bibliografia 402
Skorowidz 407