Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: PWN
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
 • 78,90 zł

ISBN 9788301168315

Oprawa: broszurowa, Format: 17x24 cm, Stron: 474, 2012 r.

 

Aktualne ujęcie problemu, zgodne ze wszystkimi wytycznymi do norm PN-EN!

Budowa dróg o utwardzonej nawierzchni asfaltowej powinna być realizowana zgodnie z projektem organizacji robót, aby mogły spełnić stawiane im dziś wysokie wymagania techniczne, ekonomiczne i społeczne. Liniowy charakter robót drogowych wiąże się z ich prowadzeniem na długim odcinku, ze znacznym ziałem robót przygotowawczych oraz robót ziemnych. Często, ze względu na zmienne warunki gruntowe, zwiększa się także zakres planowanych robót, w którym należy uwzględnić skomplikowany transport materiałów, technologię robót oraz zorganizowanie różnych, odpowiednich do tych warunków rodzajów maszyn.

Podręcznik obejmuje całość zagadnień związanych z organizacją budowy drogowych nawierzchni asfaltowych, w tym:

 • charakterystykę drogi jako dzieła inżynierskiego,
 • zasady projektowania konstrukcji asfaltowych nawierzchni drogowych,
 • wiadomości o mechanizacji robót drogowych,
 • technologię i organizację robót ziemnych,
 • technologię wykonywania podbów nawierzchni asfaltowych,
 • technologie budowy samej nawierzchni,
 • problemy dotyczące jej utrzymania.

Ostatni rozdział dotyczy kosztorysowania projektów inwestycji i kosztorysowania robót. Książka przeznaczona dla stentów kierunku Budownictwo – specjalności drogowej i stentów kierunku Transport. Jest również przydatna dla inżynierów praktyków, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Budowa dróg asfaltowych

1.1. Wprowadzenie do technologii i organizacji robót

1.1.1. Wybrane zagadnienia technologii

1.1.2. Wybrane zagadnienia organizacji

1.1.3. Budowa dróg z uwzglę dnieniem zasad zrównoważ onego rozwoju

1.2. Podstawowe zasady projektowania konstrukcji nawierzchni asfaltowych

1.3. Ogólne wiadomości o mechanizacji robót drogowych

1.3.1. Istota mechanizacji kompleksowej

1.3.2. Pojęcie zestawu maszyn 

1.3.3. Zasady doboru maszyn do zestawu

1.3.4. Struktury zestawów maszyn

1.3.5. Sposoby oceny mechanizacji kompleksowej

Literatura do rozdziału 1

 

2. Technologia robót ziemnych

2.1. Wprowadzenie

2.1.1. Podstawowe pojęcia

2.1.2. Właściwości gruntów istotne w technologii robót

2.2. Roboty przygotowawcze 

2.3. Roboty humusowe 

2.4. Wykonywanie nasypów i wykopów

2.4.1. Określenie objętości gruntu w nasypach i wykopach

2.4.2. Obliczanie objętości liniowych budowli ziemnych

2.4.3. Rozdział  mas ziemnych

2.4.4. Metody wykonania wykopów i nasypów

2.5. Maszyny do robót ziemnych

2.5.1. Klasyfikacja maszyn do robót ziemnych

2.5.2. Spycharki i ich zastosowanie

2.5.3. Zgarniarki i ich zastosowanie

2.5.4. Równiarki i ich zastosowanie

2.5.5. Koparki i ich zastosowanie

2.5.6. Wykonywanie robót ziemnych za pomocą ł adowarek

2.6. Zagęszczanie gruntów

2.6.1. Wprowadzenie

2.6.2. Zagę szczanie gruntów za pomocą  walców

2.6.3. Inne urzą dzenia do zagęszczania gruntów

2.6.4. Kontrola skuteczności zagę szczania

2.7. Roboty specjalne

2.7.1. Odwodnienie placu budowy

2.7.2. Bezwykopowe metody wykonywania robót

2.7.3. Obudowa wykopu z grodzie wciskanych hydraulicznie

2.7.4. Ścianka berlińska

2.7.5. Ścianka szczelinowa

2.7.6. Ścianka Larssena

2.7.7. Rozbiórka lub modernizacja istnieją cych obiektów

2.7.8. Budowa przepustów

2.7.9. Budowa zbiorników do gromadzenia wody opadowej

2.7.10. Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania podłoża

Literatura do rozdziału 2


3. Organizacja robót ziemnych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Planowanie robót ziemnych

3.3. Zasady projektowania mechanizacji robót ziemnych

3.3.1. Praca maszyn w grupach

3.3.2. Praca maszyn w zestawach

3.4. Projektowanie przebiegu realizacji robót ziemnych

3.4.1. Harmonogramy ogólne

3.4.2. Harmonogramy sprawdzają ce i szczegółowe

3.4.3. Wrażliwość  harmonogramów na dezaktualizację

3.4.4. Zakłócenia procesu realizacji robót

3.5. Optymalizacja wymiarowania robót ziemnych

Literatura do rozdziału 3

4. Organizacja wykonywania podbów nawierzchni asfaltowych

4.1. Rodzaje podbów

4.1.1. Podbudowy tradycyjne

4.1.2. Podbudowy nowe

4.2. Organizacja wykonywania podbów

4.2.1. Podbudowy z betonu asfaltowego

4.2.2. Podbudowy z kruszyw i mieszanek niezwiązanych

4.2.3. Podbudowy z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

4.2.4. Podbudowy z betonu cementowego

4.2.5. Inne rodzaje podbów

4.3. Odcinki próbne

Literatura do rozdziału 4

5. Organizacja robót nawierzchniowych

5.1. Mechanizacja kompleksowa w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

5.1.1. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

5.1.2. Przechowywanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej

5.1.3. Rodzaje produkowanych mieszanek mineralno-asfaltowych

5.1.4. Wytwarzanie specjalnych mieszanek mineralno-asfaltowych

5.1.5. Kontrolowanie procesu produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

5.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

5.2.1. Zasady realizacji zapotrzebudowania na przewóz

5.2.2. Wybór trasy przejazdu

5.2.3. Róż ne technologie wyładowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na bowie

5.3. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.3.1. Rodzaje warstw i zasady ich wykonywania

5.3.2. Połączenia technologiczne

5.3.3. Właściwości wykonanej nawierzchni

5.3.4. Maszyny do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych

5.3.5. Nowe technologie wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych

5.3.6. Wykonywanie warstw nawierzchni specjalnych

5.3.6.1. Nawierzchnie na mostach

5.3.6.2. Nawierzchnie z asfaltu porowatego

5.3.6.3. Nawierzchnie o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe i zmęczenie

5.3.6.4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych Superpave

5.3.6.5. Nawierzchnie długowieczne typu Perpetual

5.3.7. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.3.7.1. Zasady zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

5.3.7.2. Walce do zagęszczania nawierzchni drogowych

5.3.7.3. Organizacja robót podczas zagęszczania nawierzchni drogowych

5.4. Organizacja procesu wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4.1. Podział  na działki robocze

5.4.2. Koncepcja pracy równoległej na kilku działkach

5.4.3. Warianty robót dla różnych technologii wbudowywania mieszanki

5.4.4. Przewóz maszyn

5.4.5. Sterowanie dostawami mieszanki mineralno-asfaltowej na bowę

5.4.6. Wybór najlepszych technologii wykonania warstw nawierzchni

Literatura do rozdziału 5

6. Utrzymanie nawierzchni asfaltowych

6.1. Strategia utrzymania nawierzchni drogowych

6.2. Trwałość  nawierzchni

6.3. Okres gwarancji na wykonane roboty

6.4. Rodzaje uszkodzeń  nawierzchni asfaltowych

6.5. Klasyfikacja i ocena uszkodzeń  nawierzchni drogowej

6.5.1. Ocena ogólna

6.5.2. Ocena szczegółowa

6.6. Wybór technologii wykonania remontu

6.6.1. Naprawa uszkodzeń  powierzchniowych - powierzchniowe utrwalanie

6.6.2. Naprawa pęknięć

6.6.3. Cienkie warstwy na zimno

6.6.4. Technologia zabiegów remontowych

6.7. Wybór technologii wykonania przebudowy

6.7.1. Ocena stanu nawierzchni i zakres robót

6.7.2. Wymiana warstw

6.7.3. Wykonanie nakładki

6.7.4. Wzmocnienie konstrukcji

6.8. Technologia recyklingu nawierzchni asfaltowych

6.8.1. Stan prawny gospodarki odpadami

6.8.1.1. Gospodarka odpadami

6.8.1.2. Recykling

6.8.2. Recykling na gorąco

6.8.3. Recykling na zimno

6.8.4. Maszyny i urządzenia do recyklingu nawierzchni

6.8.4.1. Frezarki

6.8.4.2. Gilotyna

6.8.5. Zestawy maszyn do przetwarzania materiał ów ze starych nawierzchni

6.8.6. Organizacja punktów deponowania i przetwarzania materiałów

6.8.7. Optymalizacja procesu przetwarzania materiałów

6.8.8. Technologia MMA z wykorzystaniem destruktu

Literatura do rozdział u 6

7. Warunki planowania, projektowania i budowy drogowych urzą dzeń  ochrony ś rodowiska

7.1. Wstęp

7.2. Europejska polityka transportowa

7.3. Oddziaływanie transportu na środowisko naturalne

7.4. Ochrona zasobów naturalnych

7.4.1. Oddziaływanie robót ziemnych na środowisko przyrodnicze

7.4.2. Ochrona środowiska naturalnego podczas układania nawierzchni asfaltowych

 7.4.3. Wtórne wykorzystanie materiałów budowlanych

7.5. Ochrona środowiska pracy

7.5.1. Ochrona środowiska pracy przed drganiami

7.5.2. Ochrona środowiska pracy przed hałasem

7.6. Ochrona otoczenia dróg przed hałasem

Literatura do rozdział u 7

8. Kosztorysowanie projektów inwestycji i robót

8.1. Wiadomości ogólne

8.1.1. Pojęcie kosztorysu

8.1.2. Elementy składowe kosztorysu

8.1.3. Kosztorys w planowaniu przedsięwzięć

 8.1.4. Kosztorys w projektowaniu przedsięwzięć

 8.1.5. Kosztorys w realizacji przedsięwzięć

 8.2. Rodzaje kosztorysów

8.2.1. Wiadomości ogólne

8.2.2. Kosztorys wskaźnikowy

8.2.3. Kosztorys szczegółowy

8.2.4. Kosztorys inwestorski - podstawy i metody sporządzania

8.2.5. Kosztorys ślepy

8.2.6. Kosztorys ofertowy

8.2.7. Inne rodzaje kosztorysów

8.3. Przedmiar robót

8.3.1. Zasady przedmiarowania

8.3.2. Przedmiarowanie różnych rodzajów robót

8.3.2.1. Przedmiarowanie robót przygotowawczych

8.3.2.2. Przedmiarowanie robót ziemnych

8.3.2.3. Przedmiarowanie robót nawierzchniowych

8.3.2.4. Przedmiarowanie obiektów inżynierskich

8.3.3. Przedmiar robót odcinka drogi

8.4. Opracowywanie kosztorysów - procedura sporządzania

 8.4.1. Dane wyjściowe do kosztorysowania

8.4.2. Szczegółowa zawartość  kosztorysu inwestorskiego

8.4.3. Tabela wartości elementów scalonych

8.4.4. Wykaz robocizny, materiałów i sprzętu

8.4.5. Przykład kosztorysu dla odcinka drogi

Literatura do rozdział u 8