Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania

  • 99,00 zł 59,00 zł

ISBN 978-83-61331-26-1

Oprawa: twarda foliowana, Format: B5, Stron: 232, 2017 r.

[...] Opracowanie jest wartościowym źródłem praktycznej wiedzy z zakresu pielęgnacji betonu, przedstawionym w sposób odpowiedni dla zróżnicowanego kręgu odbiorców, podając w sposób popularny ale poparty wiedzą i doświadczeniem zalecenia, wytyczne i porady przede wszystkim dla wykonawców robót betonowych. Źródło będzie także cenne dla producentów betonu, autorów specyfikacji technicznych, a w pewnym stopniu również projektantów konstrukcji. Książka ma także walor dydaktyczny i będzie przydatna nie tylko stentom wydziałów budownictwa ale także uczniom szkół średnich kształcących kadry dla budownictwa. Podejmując po raz pierwszy w Polsce tr kompleksowego ujęcia zagadnień pielęgnacji betonu Autor tworzy punkt odniesienia dla kolejnych opracowań z tego zakresu i zapisuje się trwale w historii krajowego piśmiennictwa z zakresu technologii betonu. [...]

dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW
Politechnika  Warszawska

[...] Pielęgnacja betonu jest jednym z etapów robót monolitycznych. Jest tak samo ważna jak właściwe zaprojektowanie mieszanki betonowej, wytworzenie, transport i zabudowa na placu budowy.

Należy pamiętać – właściwa pielęgnacja betonu to pożądana wytrzymałość, szczelność i mrozoodporność stwardniałego betonu. Brak pielęgnacji to porowata lub zarysowana struktura betonu, która negatywnie wpływa na jego trwałość, a tym samym trwałość całej wznoszonej konstrukcji betonowej. O wszystkich tych problemach przypomina nam monografia autorstwa dr inż. Grzegorza Bajorka „Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania” i podaje rozwiązania jak ich uniknąć. [...]

prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
Politechnika Śląska

O AUTORZE:
Dr inż. Grzegorz Bajorek
absolwent i adiunkt Politechniki Rzeszowskiej, dyrektor ds. jakości w Centrum Technologicznym Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, rzeczoznawca budowlany. Prowadzi praktykę zawodową w zakresie technologii betonu, technologii robót budowlanych, materiałów budowlanych, badań laboratoryjnych wyrobów budowlanych, zarządzania akredytowanym i notyfikowanym laboratorium badawczym w zakresie budownictwa, systemu zakładowej kontroli produkcji. Wykonawca wielu ekspertyz i opinii z zakresu budownictwa, prowadzi doradztwo w zakresie zagadnień technologicznych budownictwa, autor lub współautor ponad stu publikacji naukowych lub naukowo-technicznych z zakresu budownictwa (zwłaszcza technologii betonu i technologii robót budowlanych), członek Komitetu Nauki PZITB, członek Komisji Normalizacji przy Stowarzyszeniu Produ centów Betonu Towarowego w Polsce, członek Komitetu Technicznego nr 274 ds. Betonu przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Przewodniczący Komisji
ds. Wyrobów Budowlanych przy Radzie Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Spis treści:

Od autora 

Podziękowania 

1. Wstęp

2. Potrzeba pielę gnacji i ochrony betonu w okresie dojrzewania 

2.1. Założenia projektowe 

2.1.1. Podejście do mrozoodporności betonu 

2.1.2. Podejście do wodoszczelności betonu 

2.2. Wady i uszkodzenia spowodowane brakiem pielęgnacji i ochrony młodego betonu

2.3. Potrzeba pielęgnacji i ochrony młodego betonu 

Literatura 

3. Sposoby pielęgnacji i ochrony betonu 

3.1. Założenia dla prawidłowej pielęgnacji i ochrony betonu 

3.2. Pielęgnacja wilgotnościowa betonu 

3.2.1. Pozostawienie betonu w deskowaniach 

3.2.2. Nawilżanie powierzchni betonu poprzez systematyczne zraszanie 

3.2.3. Nawilżanie powierzchni betonu poprzez zraszanie i zatrzymanie wody przy pomocy włóknin 

3.2.4. Zalewanie całej powierzchni betonu wodą i stałe utrzymywanie warstwy wody 

3.2.5. Pokrycie powierzchni preparatami błonotwórczymi 

3.2.6. Pokrycie lub osłona arkuszami (pasmami) folii PE 

3.2.7. Owinięcie elementów folią rozciągliwą stretch 

3.2.8. Owinięcie elementów folią bąbelkową 

3.2.9. Zalecenia dotyczące pielęgnacji wilgotnościowej prefabrykatów 

3.2.10. Pielęgnacja wewnętrzna 

3.2.11. Pielęgnacja wilgotnościowa naturalna 

3.3. Pielęgnacja i ochrona termiczna 

3.4. Ochrona dojrzewającego betonu 

4. Czas trwania pielęgnacji 

4.1. Założenia do ustalania czasu pielęgnacji betonu 

4.1.1. Ogólne założenia dotyczące pielęgnacji wilgotnościowej konstrukcji betonowych 

4.1.2. Założenia dotyczące pielęgnacji wilgotnościowej prefabrykatów 

4.2. Czas trwania pielęgnacji 

4.3. Dobór klasy pielęgnacji 

4.4. Wymogi specjalne dotyczące pielęgnacji wybranych konstrukcji 

4.4.1. Beton konstrukcyjny w drogowym obiekcie inżynierskim 

4.4.2. Nawierzchnie z betonu cementowego 

4.4.3. Nawierzchnie z betonu wałowanego 

4.4.4. Zbiorniki betonowe oczyszczalni wody i ścieków 

Literatura

5. Pielęgnacja termiczna 

5.1. Założenia dla pielęgnacji termicznej betonu 

5.1.1. Założenia ogólne 

5.1.2. Założenia dla temperatury wbudowywanego betonu w konstrukcję 

5.1.3. Założenia dla temperatury dojrzewającego betonu w konstrukcji 

5.2. Betonowanie w okresie zimowym 

5.2.1. Ogólne podejście do zapewnienia właściwych warunków dojrzewania betonu w okresie zimowym 

5.2.2. Dobór składników mieszanki betonowej i przygotowanie właściwej receptury 

5.2.3. Dobór metody zapewnienia wymaganych warunków temperaturowych w czasie dojrzewania betonu

5.3. Betonowanie i pielęgnacja w okresie upalnym 

5.4. Pielęgnacja termiczna elementów masywnych 

Literatura 

6. Funkcja dojrzałości

6.1. Dojrzałość betonu – definicja

6.2. Przydatność funkcji dojrzałości 

6.3. Wymogi normowe dotyczące rozwoju wytrzymałości betonu 

6.4. Wymogi normowe dotyczące wytrzymałości betonu w operacjach technologicznych

6.5. Szacowanie wytrzymałości dojrzewającego betonu z użyciem funkcji dojrzałości 

6.6. Ograniczenia stosowania metody funkcji dojrzałości 

Literatura

7. Pielęgnacja próbek betonu do badań 

7.1. Założenia ogólne dla pielęgnacji próbek betonu do badań 

7.2. Szczegółowe wymagania dla pielęgnacji próbek betonowych do badań 

7.2.1. Wytrzymałość betonu 

7.2.2. Gęstość betonu 

7.2.3. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

7.2.4. Mrozoodporność 

7.2.4.1. Badanie odporności betonu na działanie mrozu 

7.2.4.2. Badanie odporności betonu na cykliczne zamrażanie-odmrażanie w obecności soli odladzających 

7.2.5. Oznaczanie odporności betonu na wnikanie chlorków w warunkach jednokierunkowej dyfuzji 

7.2.6. Wyznaczanie siecznego modułu sprężystości przy ściskaniu 

7.3. Wymagania dla pielęgnacji próbek betonu do badań w ramach oceny identyczności 

7.4. Próbki do badań dojrzewające w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji 

7.5. Próbki do badań betonu prefabrykatów 

Literatura

Załączniki 

Załącznik 1. Wymogi dotyczące dokumentacji robót betonowych 219

Załącznik 2. Schemat planowania pielęgnacji

Załącznik 3. Dziennik pielęgnacji 

Załącznik 4. Arkusz kontrolny przebiegu pielęgnacji 

Streszczenie 

Abstract