Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na budowie

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 97,00 zł

ISBN 978-83-64795-56-5

Oprawa: miękka, Format: 17x24cm, Stron: 332, 2020 r., stan prawny na dzień: 1 kwietnia 2020 r.

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 4. zaktualizowane wydanie poradnika nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – „Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na bowie”.

Publikację opracowała mgr inż. Grażyna Świderska –emerytowany główny specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane, autorka wielu książek i artykułów w tym zakresie.

Poradnik ten jest przeznaczony dla:

  • wszystkich uczestników procesu budowlanego,
  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
  • inwestorów podejmujących decyzje o bowie.

Poradnik umożliwia projektantom prawidłowe sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ, zaś kierownikom budowy opracowanie niezbędnego planu BIOZ w celu zapewnienia wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy dla swojego przedsięwzięcia, realizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

W wydaniu 4. tego poradnika uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.Dostosowano książkę do zmieniającego się stanu prawnego. Rozszerzono również rozdział 6 o nowe pytania egzaminacyjne, których jest teraz aż 125. W poradniku wymienione są też wszystkie rodzaje prac, robót budowlanych, które uznane są w polskim prawie za niebezpieczne.

W poradniku znajduje się również przykładowy plan BIOZ, który może służyć jako wzór do opracowania planu dla konkretnej budowy, oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Książka zawiera również wykaz aktualnych aktów prawnych, wykaz załączników oraz słownik pojęć używanych w budownictwie.

 

Spis treści
Wprowadzenie / 8

Rozdział 1. Plan oraz informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia / 9
1.1.    Wymagania prawa budowlanego dotyczące planu BIOZ / 9
1.2.    Obowiązek sporządzania dokumentów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na bowie / 10
1.3.    Roboty budowlane, dla których sporządzenie planu BIOZ jest obowiązkowe / 10
1.4.    Zakres i forma „Informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia" / 13
1.5.    Przykładowa informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / 14
1.6.    Zakres i forma planu BIOZ / 22
1.7.    Przykładowy plan BIOZ / 24
1.8.    Komentarz do BIOZ / 71
1.9.    Kierownik budowy - profesjonalny organizator pracy na bowie / 71

Rozdział 2. Wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikające z Kodeksu pracy / 77
2.1.    Wymagania podstawowe ochrony zdrowia / 77
2.2.    Obowiązki pracodawcy/kierownika budowy / 78
2.3.    Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy / 80
2.4.    Odpowiedzialność pracodawcy / 80
2.5.    Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / 83
2.6.    Podstawowe prawa pracownika / 83
2.7.    Obowiązki pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / 84
2.8.    Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy / 85
2.9.    Prawo pracownika do asekuracji / 87
2.10.    Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy / 90
2.11.    Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi / 91

Rozdział 3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - wymagania w budownictwie / 93
3.1.    Wymagania podstawowe dla bezpieczeństwa pracy / 93
3.2.    Znaki i sygnały bezpieczeństwa / 96
3.3.    Wymagania ogólne dla warunków pracy (pomieszczenia pracy) / 103
3.4.    Wymagania oświetlenia w pomieszczeniach pracy / 107
3.5.    Wymagania ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniach pracy / 108
3.6.    Zachowanie bezpieczeństwa pracy przy organizowaniu stanowisk pracy / 110
3.7.    Zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych / 112
3.8.    Zasady bezpiecznej pracy w transporcie wewnętrznym i magazynowaniu / 116
3.9.    Ochrona przed hałasem / 127
3.10. Wymagania przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych / 129

Rozdział 4. Wymagania bezpieczeństwa pracy dla pracowników wykonujących roboty budowlane / 137
4.1.    Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych / 138
4.2.    Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebowie / 143
4.3.    Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi na bowie / 147
4.4.    Wymagania dla maszyn i urządzeń technicznych / 154
4.5.    Rusztowania i ruchome podesty robocze na bowie / 160
4.6.    Roboty na wysokości / 168
4.7.    Roboty ziemne / 169
4.8.    Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe / 173
4.9.    Roboty murarskie i tynkarskie / 175
4.10.    Roboty ciesielskie / 176
4.11.    Roboty zbrojarskie i betoniarskie / 177
4.12.    Roboty montażowe / 179
4.13.    Roboty dekarskie i izolacyjne / 180
4.14.    Roboty rozbiórkowe / 181
4.15.    Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych / 182

Rozdział 5. Wymagania bezpieczeństwa na bowie przy pracach szczególnych / 187
5.1.    Wymagania dla urządzeń transportu bliskiego (UTB) / 187
5.2.    Wymagania przy spawaniu / 207
5.3.    Wymagania bezpieczeństwa pracy pracowników zatrnionych przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych / 215
5.4.    Bezpieczeństwo i higiena prac remontowych oraz konserwacji sieci kanalizacyjnych / 227
5.5.    Bezpieczeństwo pracy przy rozbiórce obiektu budowlanego wykonywanej metodą wybuchową / 230
5.6.    Bezpieczeństwo wykonywania robót drogowych i mostowych / 236
5.7.    Bezpieczeństwo pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym / 246
5.8.    Wymagania przy bowie oczyszczalni ścieków / 254
5.9.    Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia / 262

Rozdział 6. Przykładowe pytania do egzaminu pisemnego z komentarzem dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych / 267
Rozdział 7. Przykładowe pytania i tezy do egzaminu ustnego / 289 

Komentarz do BIOZ

Słownik pojęć używanych w budownictwie 
Wykaz aktów prawnych związanych z technicznym bezpieczeństwem, służący ochronie zdrowia i bezpieczeństwu pracy 
Przykładowy francuski plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykaz załączników