Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Podstawy dynamiki budowli

Wydawnictwo: Arkady
Autor: Zbigniew Zembaty, Tadeusz Chmielewski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
45,50 zł

ISBN 83-213-4072-5

Oprawa: twarda, Format: 24x17 cm, Stron: 296, Ilustracji: 139, 1998 r.

Autorzy przedstawili podstawowe problemy dynamiki budowli, ilustrując je szeregiem przykładów. Omówiono drgania konstrukcji o jednym i skończonej liczbie stopni swobody, drgania układów ciągłych, analizę dynamiczną konstrukcji metodą elementów skończonych, a także drgania losowe i spowodowane wpływami sejsmicznymi. Książka może służyć jako podręcznik dla stentów politechnik i projektantów oraz konstruktorów.


Spis treści:
Przegląd zagadnień dynamiki budowli
Definicja i cel przedmiotu     
Ruch drgający          
Opis i klasyfikacja obciążeń zewnętrznych 
Typy analiz dynamiki konstrukcji  
Zasadnicze cechy zagadnień dynamicznych 
Modelowanie rzeczywistych konstrukcji 
Model fizyczny        
Modelobliczeniowy      
Model matematyczny i jego rozwiązanie 
Weryfikacja modeli  
Dynamiczne badania konstrukcji 
Metody dyskretyzacji   
Więzi sprężyście odształcalne
Uwagi wstępne    
Sztywność i podatność więzi sprężystych 
Charakterystyka ruchów drgających   
Deterministyczne ruchy drgajace  
Wektorowa interpretacja drgań harmonicznych 
kładanie drgań harmonicznych     
Sformułowanie równań ruchu         
Siły w ruchu drgającym Model tłumienia wiskotycznego
Sposoby zmniejszania drgań          
Redukcja przyczyn drgań        
Redukcja odpowiedzi układów dynamicznych  
Wibroizolacja maszyn, urządzeń i budowli

Drgania konstrukcji o jednym stopniu swobody
Modele obliczeniowe         
Sformułowanie równań ruchu   
Równanie równowagi dynamicznej 
Zasada prac wirtualnych 
Równania Lagrange'a  Zasada Hamiltona  
Ugięcie obrotowo-symetryczne płyt z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych    
Ugięcie obrotowo-symetryczne płyt anizotropowych                
Ugięcie obrotowo-symetryczne płyty na sprężystym podłożu przy ziale obciążeń tarczowych 
Ugięcie płyty półkolistej       
Rozwiązania osobliwe FunkcjeGreena     
Rozwiązania osobliwe płyty nieograniczonej    
Rozwiązania osobliwe pół- i ćwierćpłaszczyzny płytowej 
Funkcje Greena Powierzchnie wpływu      
Powierzchnie wpływu dla pasma i półpasma płytowego
Zastosowania podwójnych szeregówFouriera
Zastosowania podwójnych szeregów sinusowych
Zastosowania podwójnych szeregów kosinusowych i kosinusowo-sinusowych
Nietypowe zastosowania podwójnych szeregów Fouriera        
Zastosowania podwójnych szeregów Fouriera do płyt o dowolnych warunkach brzegowych
Zastosowania pojedynczych szeregów Fouriera
Pasmo i półpasmo płytowe
Płyta prostokątna       
Płyty ciągłe         
Płyty o kształcie koła lub pierścienia 
Płyty o kształcie wycinka kołowego
Płyty o nietypowych kształtach
Zastosowania całek Fouriera
Zależności ogólne    
Zastosowania podwójnych całek Fouriera
Zastosowania pojedynczych całek Fouriera
Zastosowania równań całkowychFredholma      
Płyta prostokątna o ciągłych warunkach brzegowych       
Płyta o nieciągłych warunkach brzegowych         
Sprowadzanie pewnych zagadnień do równań całkowych Fredholma drugiego rodzaju
Zastosowania metody różnic skończonych  
Uwagi ogólne                
Związki między pochodnymi a ilorazami różnicowymi
Równania różnicowe powierzchni ugięcia
Warunki brzegowe             
Układ równań różnicowych          
Równania różnicowe we współrzędnych biegunowych
Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do płyt
Wprowadzenie                  
Macierz sztywności prostokątnego elementu skończonego 
Wpływ obciążeń tarczowych na macierz sztywności elementu
Wpływ sprężystego podłoża na macierz sztywności elementu  Macierz sztywności elementu trójkątnego
Wykaz piśmiennictwa
Skorowidz rzeczowy
Wpływ siły ciężkości  
Zagadnienie własne   
Drgania swobodne   
Tłumienie krytyczne  
Tłumienie podkrytyczne  
Drgania WYIIluszone siłą harmoniczną  
Drgania nietłumione       
Drgania przy linioWYIIl tłumieniu wiskotycznym  
Wymuszenie harmoniczne w postaci wykładniczej liczby zespolonej  
Funkcja dynamiczności obciążenia i współczynnik dynamiczny  
Odpowiedź rezonansowa        
Wymuszenie bezwładnościowe        
Siły wewnętrzne w więziach konstrukcji    
Drgania WYIIluszone dowolną funkcją czasu  
Szczególne przypadki sił WYIIluszających, analityczne i numeryczne obliczanie całki Duhamela             
Siła Wymuszająca o stałej wartości    
Impuls prostokątny           
Impuls w ksztalcie jednej półfali sinusa  
Siła wzrastająca liniowo od zera do stałej wartości  
Uwagi dotyczące obliczen numerycznych całki Duhamela  
Wymuszenie kinematyczne             
Działanie Wymuszen okresowych                
Rozkład funkcji okresowych w szereg Fouriera       
Odpowiedź na działanie siły Wwymuszającej rozłożonej w szereg Fouriera  
Szereg Fouriera w postaci zespolonej             
Działanie wymuszen nieokresowych - całka Fouriera         
Relacja pomiędzy impulsową funkcją przejścia i funkcją przenoszenia  
Numeryczne określenie odpowiedzi układów liniowych i nieliniowych    Wprowadzenie                       
Dyskretyzacja siły wymuszającej i dyskretna odpowiedź układu  
Rozwiązanie numeryczne oparte na interpolacji funkcji wymuszającej  
Metoda różnic skonczonych                    
Metody numeryczne oparte na aproksymacji pochodnych, metody całkowania numerycznego krok po kroku      
Uwagi o stabilności i błędach obliczen
Analiza układów nieliniowych    

Drgania konstrukcji o skończonej liczbie stopni swobody - układy dyskretne
Uwagi wstępne                  
Równania ruchu                 
Zagadnienia własne - drgania własne nietłumione   
Wprowadzenie               
Analiza częstości własnych i wektorów własnych   
Ortogonalność wektorów własnych  
Macierz własna i macierz widmowa        
Normalizacja wektorów własnych         
Uwagi o metodach rozwiązania zagadnienia własnego  
Określenie reakcji dynamicznej układów dyskretnych     
Drgania wymuszone harmonicznie - metoda bezpośrednia  
Metoda transformacji własnej               
Macierz funkcji przenoszenia i macierz impulsowych funkcji przejścia  
Definicje macierzy funkcji przenoszenia i macierzy impulsowych funkcji przejścia
Sposoby określenia macierzy funkcji przeniesienia i macierzy funkcji przejścia                            
Numeryczne określenie odpowiedzi konstrukcji dla układów liniowych  
Wprowadzenie                       
Dyskretne metody rozwiązywania równań różniczkowych ruchu  
Analiza układów liniowych                

Drgania prętowych układów ciągłych
Uwagi wstępne                       
Równanie ruchu drgań poprzecznych nietłumionych pręta - działanie sił wymuszających                     
Równanie ruchu drgań poprzecznych nietłumionych pręta - działanie wymuszenia kinematycznego 
Zagadnienie własne       
Belka swobodnie podparta 
Belka obustronnie utwierdzona  Belka wspornikowa    
Wpływ sił tnących i sił bezwładności obrotu elementów na drgania poprzeczne pręta                  
Warunki ortogonalności                  
Analiza modalna odpowiedzi - działanie sił wymuszających 
Analiza modalna odpowiedzi - działanie wymuszenia kinematycznego 
Trności analizy konstrukcji spotykanych w praktyce inżynierskiej

Analiza dynamiczna konstrukcji metodą elementów skończonych
Uwagi wstępne                    
Równanie ruchu                   
Dyskretyzacja i aproksymacja metody elementów skończonych 
Sformułowanie równań ruchu metodą elementów skończonych
Dynamiczna analiza belek        
Element belkowy i jego funkcje kształtu 
Macierz sztywności elementu belkowego  Macierz bezwładności elementu belkowego 
Macierz tłumienia ełementu belkowego 
Wektor równoważnych obciążeń węzłowych elementu
Macierz sztywności systemu, macierz bezwładności systemu i wektor obciążeń systemu            
Geometryczna macierz sztywności elementu belkowego i geometryczna macierz sztywności systemu                
Redukcja liczby stopni swobody 
Dynamiczna analiza ram płaskich     
Uwagi wstępne           
Element ramy płaskiej i jego macierz sztywności
Macierz bezwladności elementu ramy plaskie 
Transformacja współrzędnych       
Uwagi o dynamicznej analizie złożonych konstrukcji metodą elementów skończonych               
Ogólna charakterystyka metod obliczeniowych ciał stałych 
Informacja o systemach obliczeniowych metody elementów skończonych                              

Drgania losowe
Uwagi wstępne                      
Odpowiedź układów o jednym stopniu swobody przy zastosowaniu
funkcji korelacji    
Metoda widmowa dla układów o jednym stopniu swobody, poddanych wymuszeniu stacjonarnemu                
Metoda widmowa dla układów o skończonej liczbie stopni swobody, poddanych wymuszeniu stacjonarnemu 
Metoda bezpośrednia               
Metoda superpozycji postaci drgań         
Drgania układów dyskretnych przy wymuszeniu niestacjonarnym
Metoda bezpośrednia              
Metoda superpozycji postaci drgań        
Problemy niezawodności, przewyższeń i wartości szczytowych
Sformułowanie problemu
Wzór Rice'a     
Zagadnienia stacjonarne
Zagadnienie niestacjonarne  Uwagi końcowe    

Drgania budowli przy wymuszeniu sejsmicznym
Wprowadzenie do problematyki obciążeń sejsmicznych budowli 
Równania ruchu układów dyskretnych poddanych wymuszeniu kinematycznemu                   
Metoda spektrum odpowiedzi dla układów o jednym stopniu swobody
Metoda spektrum odpowiedzi dla układów dyskretnych    
Stochastyczne modele ruchu podłoża budowli          
Problemy obliczeń sejsmicznych budowli - normatywy sejsmiczne  Siły sejsmiczne      
Spektra odpowiedzi Eurokodu             

Dodatek Elementy korelacyjnej i widmowej teorii procesów stochastycznych
Definicja procesu stochastycznego           
Funkcje korelacyjne i inne momenty procesów stochastycznyc;h 
Procesy stochastyczne stacjonarne i niestacjoname  Procesy stochastyczne wektorowe   
Procesy gaussowskie i Poissona        
Analiza widmowa procesów stacjonarnych   
Zależności dotyczące funkcji korelacji i gęstości widmowych procesu stacjonarnego i jego pochodnych 
Rozkłady widmowe procesów niestacjonarnych     

Wykaz piśmiennictwa