Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska
Autor: Edyta Plebankiewicz
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 81, 2007 r.

W 2001 roku ukazała się nowa ustawa dotycząca cen (ustawa z dnia 5.07.2001 r. o cenach (DzU Nr 97, poz. 1050), która zniosła wcześniej obowiązujące rozporządzenia odnoszące się do kosztorysowania, dając tym sposobem dużą swobodę wykonawcom. W 2004 roku nastąpiły zmiany w kosztorysowaniu inwestorskim, a także weszło w życie rozporządzenie, podające nowy zakres dokumentacji proojektowej, a w tym inne ujęcie przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wprowadzone zmiany w konsekwencji zwiększyły rolę kosztorysanta i poszerzyły zakres jego pracy.  Przemiany w kosztorysowaniu w Polsce, miały m.in. na celu dostosowanie polskich metod i zasad kosztorysowania do standardów unijnych i gospodarki wolnorynkowej.

W opracowaniu zawarto podstawowe informacje na temat kosztorysowania roobót budowlanych, szczególną uwagę zwracając na nowości wprowadzane w tej dziedzinie w latach 2001-2004. Celem opracowania jest pomoc w zrozumieniu idei zmian w zasadach kosztorysowania, a także, w praktyce, wspomaganie właściwej kalkulacji cen robót budowlanych. Zamieszczone formularze, wzorce opracowań i przykłady stanowią praktyczną pomoc dla stentów wykonujących ćwiczenia projektowe z przedmiotów związanych z kosztorysowaniem.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Analiza kosztów w budowlanym procesie inwestycyjnym
2.1. Proces inwestycyjno-budowlany
2.2. Analiza kosztów w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego
2.2.1. Analiza kosztów w fazie przedinwestycyjnej
2.2.2. Analiza kosztów w fazie inwestycyjnej
2.3. Rodzaje kosztorysów
2.4. Rola kosztorysanta
3. Podstawy prawne sporządzania kosztorysów w Polsce
3.1. Podstawy prawne dla kosztorysu inwestorskiego sporządzanego dla  inwestycji publicznych
3.2. Podstawy prawne dla pozostałych kosztorysów
4. Podstawy techniczne sporządzania kosztorysów budowlanych
4.1. Najczęściej wykorzystywane źródła podstaw technicznych
4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
4.2.1. Zasady sporządzania specyfikacji
4.2.2. Przykład fragmentów OST i SST
4.3. Przedmiar robót
4.3.1. Ogólne zasady sporządzania przedmiaru robót
4.3.2. Wspólny Słownik Zamówień (epV)
4.3.3. Ujęcie produktowe i procesowo-zasobowe robót budowlanych
4.3.4. Systematyka robót w przedmiarze
4.3.5. Przykład przedmiaru robót
5. Podstawy rzeczowe sporządzania kosztorysów budowlanych
5.1. Normy techniczne
5.2. Normowanie czasu pracy
5.3. Analiza procesu produkcyjnego
5.4. Metody normowania czasu pracy
5.5. Normowanie zużycia materiałów
5.6. Katalogowanie norm nakładów
5.7. Wykorzystanie norm katalogowych przy normowaniu robót zbliżonych
6. Podstawy finansowe sporządzania kosztorysów budowlanych
6.1. Stawka robocizny
6.2. Ceny jednostkowe materiałów
6.3. Ceny jednostkowe pracy sprzętu
6.4. Publikacje cenowe
7. Koszty pośrednie i zysk
7.1. Koszty pośrednie
7.1.1. Preliminarz kosztów pośrednich
7.2. Zysk
8. Metody kalkulacji kosztorysowej
8.1. Uproszczona metoda kalkulacji kosztorysowej
8.2. Szczegółowa metoda kalkulacji kosztorysowej
9. Kosztorys inwestorski dla zamówień publicznych
10. Dokumentacj a kosztorysowa
10.1. Metody rozliczania umów
10.2. Zawartość dokumentacji kosztorysowej
Literatura