Podstawy organizacji robót drogowych

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 280, 2007 r., liczne fotografie czarno - białe i rysunki

Książka jest pierwszym podręcznikiem zawierającym niezbędne wiadomości o organizacji procesów i przedsięwzięć budownictwa drogowego. Omówiono w nim:

- metody planowania przedsięwzięć budownictwa drogowego ze szczególnym uwzględnieniem metod sieciowych i metod optymalizacji hormonogramu,
- mechanizację kompleksową procesów budownictwa drogowego,
- problematykę zagospodarowania placu budowy,
- zasady organizowania przetargów na wykonanie robót drogowych,
- zasady optymalnego projektowania przedsięwzięć budownictwa drogowego,
- zasady optymalnego projektowania procesów technologicznych występujących przy bowie dróg.

Dodatkową zaletą książki są liczne przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia. Podręcznik  przeznaczony jest dla stentów budownictwa lądowego oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i realizacją przedsięwzięć budownictwa drogowego.

Spis treści:
Część I - Wprowadzenie do projektowania przedsięwzięć drogowych

1.Specyfika organizacji robót drogowych

2.Metody organizacji budowy
Wprowadzenie
Przedsięwzięcia typu kompleks operacji
Metoda równoległego wykonania
Metody potokowe organizacji budowy
Ogólne zasady matody pracy równomiernej
Podział obiektów na działki robocze
Wpływ rodzaju obiektów na rozwiązania organizacyjne
Projektowanie realizacji przedsięwzięć niejednorodnych

3.Mechanizacja kompleksowa
Istota mechanizacji kompleksowej
Pojęcie zestawu maszyn
Zasady doboru maszyn
Koszty pracy zestawów maszyn
Wskaźniki wykorzystania czasu pracy maszyn
Wskaźnik stopnia harmonizacji zestawów maszyn

4.Metody sieciowe
Wiadomości wstępne
Klasyfikacja metod sieciowych
Metoda CPM
Podstawowe pojęcia
Analiza czasu
Projektowanie realizacji robót liniowych z wykorzystaniem metod sieciowych
Ciagi kontrolne cyklogramów

Metoda PERT
Planowanie sieciowe przy ograniczonych środkach produkcji
Planowanie sieciowe przy zadanym poziomie niezawodności
Algorytmy rozdziału swobodnego zapasu czasu czynności
Projektowanie harmonogramów dwuosiowych z uwzględnieniem warunków losowych
Systemy informacyjne

5. Zagospodarowanie placu budowy
Główne elementy zagospodarowania placu budowy
Podłoża i nawierzchnie dróg tymczasowych
Składowanie i magazynowanie
Tymczasowe budynki administracyjno - biurowe i socjalno - sanitarne
Tymczasowe instalacje placów budowy
Elementy optymalizacji w projektowaniu zaplecza w budownictwie

6. Prawo zamówień publicznych
Wstęp
Podstawowe pojęcia
Zasady zielania zamówień
Przygotowanie postępowania
Specyfika istotnych warunków zamówienia
Tryby zielania zamówień
Wybór ofert
Specyfika zamówień na roboty budowlane
Szacowanie wartości zamówienia
Nowelizacja ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Prawo UE w dziedzinie zamówień publicznych
Proces dostosowania polskiego "Prawa zamówień publicznych" do wymogów UE
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Część II - Elementy projektowania optymalnego

7. Niezawodność maszyn
Wprowadzenie
Struktury niezawodnościowe
Rezerwa maszyn
Średnia intensywność uszkodzeń
Rezerwa obciążona
Rezerwa nieobciążona
Rezerwa częściowo obciążona

8. Programowanie liniowe
Wprowadzenie
Podstawowe postacie zadania programowania liniowego

9. Programowanie całkowitoliczbowe
Ogólne sformułowanie zagadnienia
Metody rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego
Zadanie harmonogramowania robót drogowych

10. Programowanie dynamiczne
Wprowadzenie
Jednowymiarowe procesy alokacji
Optymalne wyrównanie wykresów sprawdzających
Niezawodność maszyn

11. Zastosowania symulacji
Wprowadzenie
Liczby losowe. Generowanie rozkładów
Zegar systemowy
Etapy badań symulacyjnych

12. Wspomaganie decyzji przy wielorakości kryteriów
Wprowadzenie
Wariant sprawny
Metody oparte na rankingu wariantów
Wieloatrybutowa teoria użyteczności
Metoda Electre I
Metoda punktu idealnego

Część III - Optymalne projektowanie procesów technologicznych

13. Zastosowanie teorii masowej obsługi
Podstawowe pojęcia
Model systemu M/M/1 bez strat z nieograczonymi strumieniami zgłoszeń
Model systemu M/M/1 + N z ograczonymi strumieniami zgłoszeń

14. Zastosowanie metody CYCLONE
Wprowadzenie
Zasady modelowania

15. Sieci Petriego
Wprowadzenie
Zasady modelowania przedsięwzięć budowlanych za pomocą sieci Petriego
Własności i analiza sieci Petriego
Rozszerzenia sieci Petriego
Modelowanie hierarchiczne
Sieci Petriego z indywidualnymi znacznikami
Zastosowania sieci Petriego w budownictwie

Dodatek
Dodatek ZP - 1
Dodatek ZP - 2
Literatura