Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Presscom
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 119,00 zł

ISBN 978-83-62723-60-7

Okładka: twarda, Format: cm, Stron: 272, 2013 r.


Praktyczny przewodnik, dzięki któremu każdy inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kierownik robót pozna swoje prawa i obowiązki na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Przygotowanie inwestycji

Autorka opisuje podstawowe zadania inwestora: zorganizowanie procesu budowlanego oraz wybór projektanta i wykonawcy. Informuje, w jakich sytuacjach można odstąpić od przepisów budowlanych, i wymienia obiekty, które nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na bowę. Podkreśla konieczność przekazania terenu budowy wykonawcy i zawiadomienia właściwego organu o rozpoczęciu robót.

Realizacja robót budowlanych

Czytelnik dowie się o obowiązku prowadzenia i przechowywania dziennika budowy oraz pozostałych dokumentów. Pozna ograniczenia w zakresie wycinki drzew i krzewów z terenu inwestycji oraz wymogi związane z zajęciem pasa drogowego. Zdobędzie praktyczną wiedzę na temat nadzoru autorskiego sprawowanego przez projektanta i uprawnień inwestora wobec nierzetelnego wykonawcy.

Odbiór robót i przystąpienie do użytkowania obiektu

W książce wyjaśniono, kiedy bowę można uznać za zakończoną i w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Autorka analizuje ponadto zakres ochrony inwestora w przypadku stwierdzenia wad w odebranej bowie, regulowany przepisami o rękojmi za wady oraz zieloną przez wykonawcę gwarancją jakości.

 


Dorota Dorska-Havaris – radca prawny, specjalizuje się w obsłze prawnej budowlanego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami oraz umów zawieranych w procesie budowlanym. Jest autorką wielu publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Partner Zarządzający kancelarii Buj z Prawem w Warszawie.


Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

1. Proces budowlany i jego uczestnicy

1.1.    Proces budowlany w świetle obowiązujących regulacji
1.2.    Uczestnicy procesu budowlanego

1.2.1.    Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
1.2.2.    Inwestor jako gospodarz procesu budowlanego
1.2.3.    Inwestor zastępczy
1.2.4.    Inspektor nadzoru inwestorskiego w roli przedstawiciela inwestora
1.2.5.    Projektant
1.2.6.    Kierownik budowy i kierownik robót

1.3.    Inne podmioty biorące ział w procesie budowlanym

1.3.1.    Wykonawca i podwykonawcy robót budowlanych
1.3.2.    Rola inżyniera kontraktu w świetle ogólnych warunków kontraktowych FIDIC
1.3.3.    Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego


2. Podział praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego na etapie przygotowania inwestycji

2.1.    Zorganizowanie procesu budowlanego
2.2.    Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2.3.    Wybór wykonawców
2.4.    Projektowanie

2.4.1.    Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
2.4.2.    Projekt budowlany
2.4.3.    Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych

2.5.    Reglamentacja robót budowlanych

2.5.1.    Decyzja o pozwoleniu na bowę
2.5.2.    Zgłoszenie robót budowlanych
2.5.3.    Obiekty niewymagające pozwolenia na bowę ani zgłoszenia
2.5.4.    Rozbiórka obiektu budowlanego lub jego części

2.6.    Przekazanie terenu budowy

2.6.1.    Protokół przekazania terenu budowy
2.6.2.    Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
2.6.3.    Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za teren budowy

2.7.    Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia na terenie budowy

2.7.1.    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2.7.2.    Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2.7.3.    Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.7.4.    Koordynacja i nadzór w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2.8.    Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
2.9.    Prace przygotowawcze

2.9.1.    Geodezyjne wytyczenie obiektu
2.9.2.    Zagospodarowanie terenu budowy
2.9.3.    Utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy

2.10.    Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości
2.11.    Zajęcie pasa drogowego

2.11.1.    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
2.11.2.    Tymczasowa organizacja ruchu


3. Podział praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego na etapie realizacji robót budowlanych

3.1.    Dokumentacja budowy. Dziennik budowy
3.2.    Ochrona środowiska na terenie budowy

3.2.1.    Roboty wykonywane w pobliżu drzew
3.2.2.    Wycinka drzew i krzewów na terenie budowy
3.2.3.    Zmiana stosunków wodnych
3.2.4.    Gospodarowanie odpadami

3.3.    Wykonywanie robót przy zabytku

3.3.1.    Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
3.3.2.    Wstrzymanie robót budowlanych przy zabytku
3.3.3.    Odkrycie zabytku w trakcie robót

3.4.    Czynności geodezyjne w toku budowy
3.5.    Weryfikacja wyrobów budowlanych
3.6.    Nadzór autorski sprawowany przez projektanta

3.6.1.    Ochrona praw autorskich projektanta
3.6.2.    Nadzór autorski w zamówieniach publicznych

3.7.    Odstępstwa od projektu budowlanego
3.8.    Uprawnienia inwestora wobec nierzetelnego wykonawcy

3.8.1.    Żądanie zmiany sposobu wykonania robót
3.8.2.    Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
3.8.3.    Wykonanie zastępcze

3.9.    Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy
3.10.    Prawo wykonawcy do żądania gwarancji zapłaty za roboty budowlane

4. Podział praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego na etapie odbioru robót budowlanych i przystąpienia do użytkowania obiektu

4.1.    Obowiązek inwestora do dokonania odbioru robót

4.1.1.    Prawo inwestora do odmowy odbioru robót
4.1.2.    Protokół odbioru robót

4.2.    Obowiązek przekazania dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej
4.3.    Zawiadomienie o zakończeniu budowy
4.4.    Pozwolenie na użytkowanie

4.4.1.    Pozwolenie na użytkowanie dla obiektów o określonej kategorii
4.4.2.    Przystąpienie do użytkowania przed wykonaniem wszystkim robót

4.5.    Zawiadomienie innych organów
4.6.    Uprawnienia inwestora po odbiorze robót

4.6.1.    Rękojmia za wady
4.6.2.    Naprawienie szkody na zasadach ogólnych


5. Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego

5.1.    Rodzaje odpowiedzialności w procesie budowlanym
5.2.    Odpowiedzialność projektanta za wady projektu
5.3.    Odpowiedzialność za samowolę budowlaną
5.4.    Odpowiedzialność karna. Przestępstwa i wykroczenia w procesie budowlanym

5.4.1.    Występki w procesie budowlanym
5.4.2.    Wykroczenia w procesie budowlanym

5.5.    Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna w budownictwie

5.5.1.    Odpowiedzialność zawodowa
5.5.2.    Odpowiedzialność dyscyplinarna


Bibliografia