Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Prawo budowlane 2021 wyd. 20. Najnowsze zmiany obowiązujące od 3 stycznia 2022 r. - Dom do 70 m² bez pozwolenia i formalności

Wydawnictwo: Polcen
Autor: Agata Bienia
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
75,00 zł

ISBN 978-83-64795-69-5

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 384, 2021 r., stan prawny 2 listopada 2021 r., Zawiera najnowsze zmiany obowiązujące od 3 stycznia 2022

 

Zawiera najnowsze zmiany obowiązujące od 3 stycznia 2022 r . Dom do 70 m² bez pozwolenia i formalności

 

20. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone na dzień 2 listopada 2021 r.). Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

 

Zmienione przepisy wyróżniono pogrubioną czcionką. Z kolei przepisy, które obowiązują do 2 stycznia 2022 r., wyróżniono [kursywą oraz nawiasem kwadratowym]. Bezpośrednio pod nimi wprowadzano przepisy, które je zastąpią i wejdą w życie od 3 stycznia 2022 r.

 

Najnowsze zmiany ustawy Prawo budowlane wchodzą w życie 3 stycznia 2022 r.

Przepisy te zakładają, że każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Inne kluczowe założenia nowych przepisów są następujące:

– budynki objęte uproszczoną procedurą mają być wolno stojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane;

– budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;

– obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa;

– określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m²;

– wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m² polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia;

– inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy oraz że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna;

– by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;

– rozszerza się także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m² także do 70 m², przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m² nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m;

– w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m² wydawana będzie w ciągu 21 dni.

 

W książce wprowadzono również zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169) oraz nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686). Książka zawiera również 16 rozporządzeń (tekstów ujednoliconych) aktów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, w tym 12 nowych rozporządzeń w sprawie nowych wzorów formularzy.

 

Dodatkowo zamieszczono również 12 rozporządzeń w sprawie nowych wzorów formularza:

– wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. z 2021 r. poz. 410),

– wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz.U. z 2021 r. poz. 346),

– wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz.U. z 2021 r. poz. 440),

– zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz.U. z 2021 r. poz. 913),

– wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 356),

– wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz.U. z 2021 r. poz. 322),

– zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 304),

– zgłoszenia rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 314),

– zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 297),

– wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 296),

– zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz.U. z 2021 r. poz. 298),

– oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170).

 

Spis treści