Prawo budowlane. Komentarz

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Beck
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
 • 299,00 zł

ISBN 978-83-8198-604-5

Oprawa: twarda, Format: A5, Stron: 1011, 2020 r.

Kolejne, 10. wydanie komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) pod redakcją prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając jednocześnie najnowszy stan prawny. Przedmiotowa ustawa normuje zagadnienia dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Publikacja omawia wszystkie zmiany legislacyjne, wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym m.in.:
 • wprowadza podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny;
 • ustala nowe zasady sporządzania projektu budowlanego, związane z zatwierdzaniem decyzji o pozwoleniu, przedkładaniem projektu technicznego czy liczbą egzemplarzy projektu składanego z wnioskiem o pozwolenie na budowę;
 • zmienia zasady uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych;
 • tworzy nowe katalogi obiektów i robót budowlanych wymagających i niewymagających zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę;
 • precyzuje przepisy dot. zakończenia budowy;
 • wprowadza obowiązek dołączenia ekspertyzy rzeczoznawcy przy zmianie sposobu użytkowania budowli;
 • dodaje regulacje związane z przeprowadzaniem uproszczonego postępowania legalizacyjnego w stosunku do samowoli budowlanych powstałych ponad 20 lat temu;
 • wprowadza zmiany dot. nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, określając procedurę postępowania i kontroli organów nadzoru oraz wysokość nakładanych kar; ustawa weszła w życie 19.9.2020 r.;
 • ustawy z 16.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), która m.in. wprowadza do ustawy definicje pojęć „mapa do celów projektowych”, „geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych”; jednoznacznie określa obowiązki inwestora i kierownika budowy w kontekście zapewniania geodezyjnej obsługi inwestycji; wprowadza nowy przepis wskazujący, że mapy do celów projektowych, wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone tzw. klauzulą urzędową albo oświadczeniem wykonawcy; weszła w życie 31.7.2020 r.;
 • ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), która w ustawie – Prawo budowlane wprowadza zmianę o charakterze porządkującym, poprzez usunięcie zbędnego przepisu; weszła w życie 24.6.2020 r.;
 • ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), która m.in. wprowadza definicję przenośnego wolno stojącego masztu antenowego w celu wyeliminowania ewentualnych błędnych interpretacji przy budowlanej procedurze administracyjnej, a także umożliwia pośrednictwo środków komunikacji elektronicznej przy np. przedkładaniu projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie pozwolenia na budowę; weszła w życie 18.4.2020 r.

Ponadto w komentarzu omówiono najnowsze zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone:

 • ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Druk sejmowy Nr 534), która m.in.: wyłącza z definicji obiektu liniowego (a w konsekwencji również z pojęcia budowli i obiektu budowlanego) dowieszane kable telekomunikacyjne, co będzie miało wpływ na opodatkowanie tych elementów i docelowo wpłynie korzystnie na rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu; umożliwia dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz składanie wniosków o pozwolenie na rozbiórkę przez Internet;
 • ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 574), która tworzy Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w którym gromadzone będą informacje na temat budynku dotyczące m.in. protokołu kontroli w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 • ustawą z 7.10.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Druk sejmowy Nr 239), która wprowadza do Prawa budowlanego zmiany o charakterze wynikowym, związane z projektowanym wprowadzeniem dwóch usług komunikowania się organów władzy z obywatelem: publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej; projekt wprowadza zmiany w przepisach dotyczących doręczenia zawiadomienia o terminie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, a także wnoszenia sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych i sędziów, jak również dla pracowników organów administracji publicznej) – zarówno rządowej (urząd wojewódzki), jak i samorządowej (starostwo, miasto na prawach powiatu, okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa) – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów, w tym studentów kierunków technicznych.