Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Prawo zamówień publicznych. Orzecznictwo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Autor: Małgorzata Stręciwik
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
69,00 zł49,00 zł

Oprawa: twarda, Format: 14,8x21 cm, Stron: 412, 2008 r.

Publikacja jest zbiorem wybranych orzeczeń wydawanych przez organy orzekające w sprawach z zakresu zamówień publicznych, tj. zespołów arbitrów, sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego.

Zasadniczą część książki stanowi pogłębiona analiza najciekawszych orzeczeń rozstrzygających problemy związane z procedurą udzielenia zamówień publicznych, jak również zastosowaniem w tym procesie środków ochrony prawnej. Każde omówienie orzeczenia zawiera oprócz autorskiej analizy postanowienia, wyroku, czy też uchwały, tezę orzeczenia - by pokazać jakie są poglądy autora, a jakie stanowisko w danej sprawie zajmuje organ rozstrzygający .

Analiza orzecznictwa poprzedzona jest omówieniem obowiązujących przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w zakresie wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. W opracowaniu uwzględnione zostały szczególne zmiany dotyczące koncentracji środków ochrony prawnej, dokonane przepisami dwóch dużych nowelizacji ustawy (w 2006 r. oraz w 2007 r.).

Spis treści:  

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

CZĘŚĆ PIERWSZA

Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
str. 13

1. Omówienie poszczególnych środków ochrony prawnej
str. 13

1.1. Protest
str. 13
1.2. Odwołanie
str. 16
1.3. Skarga
str. 23

2. Podmioty uprawnione do wnoszenia danego środka ochrony prawnej
str. 25

3. Forma wnoszenia poszczególnych środków ochrony prawnej
str. 30

4. Organ wydający rozstrzygnięcie w sprawie konkretnego środka ochrony prawnej
str. 33

5. Terminy przewidziane na wniesienie środka ochrony prawnej
str. 37

6. Terminy przewidziane na podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie środków ochrony prawnej
str. 44

7. Dopuszczalne sposoby rozstrzygnięcia
str. 47

7.1. Protest
str. 47
7.2. Odwołanie
str. 51
7.3. Skarga
str. 54

8. Koszty korzystania z poszczególnych środków ochrony prawnej
str. 54

CZĘŚĆ DRUGA

Analiza wybranych orzeczeń w sprawie zamówień publicznych
str. 59

1. Warunki udziału w postępowaniu
str. 59

2. Wykluczenie wykonawcy z postępowania
str. 70

2.1. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1 ustawy, ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia
str. 72
2.2. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy, ze względu na brak uprawnień do prowadzenia określonej działalności
str. 81
2.3. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, ze względu na nieprawidłowe lub zbyt późne wniesienie wadium, w tym na przedłużony okres związania ofertą ze względu na wniesione protesty lub przedłużającą się ocenę ofert
str. 85

3. Dokumenty podmiotowe w postępowaniu o zamówienie publiczne
str. 87

4. Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie
str. 107

5. Opis przedmiotu zamówienia
str. 124

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
str. 135

7. Kryteria oceny ofert
str. 140

8. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich
str. 150

9. Postępowanie z rażąco niską ceną
str. 158

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
str. 166

11. Przesłanki do odrzucenia oferty
str. 172

11.1. Niezgodność oferty z ustawą
str. 173
11.2. Niezgodność oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
str. 175
11.3. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
str. 178
11.4. Brak zgody na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej
str. 179
11.5. Błąd w obliczeniu ceny
str. 181
11.6. Nieważność oferty na podstawie innych przepisów
str. 184

12. Szczególne regulacje w zakresie sposobów udzielania zamówień
str. 188

12.1. Dialog Konkurencyjny
str. 188
12.2. Wolna ręka
str. 190
12.3. Konkurs
str. 198

13. Unieważnienie postępowania
str. 201

14. Zastosowanie środków ochrony prawnej
str. 206

15. Wnoszenie i rozpatrywanie protestów
str. 210

16. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań
str. 223

17. Wnoszenie i rozpatrywanie skargi
str. 249

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
str. 271

Wykaz orzecznictwa
str. 397
Wykaz źródeł prawa
str. 403
Skorowidz rzeczowy
str. 407