Problemy projektowania budynków mieszkalnych a zdrowie człowieka

Oprawa: miękka,  Format: 17x24 cm, Stron: 185,  2008 r., fotografie czarno-białe i kolorowe

Praca ta jest próbą podjęcia takiej współpracy w zakresie kształtowania warunków zdrowotnych zbudowanego środowiska wewnętrznego i przeanalizowania go w ujęciu architektoniczno-budowlanym. Celem pośrednim pracy jest zebranie informacji na temat zakresu zagrożenia zdrowia człowieka, jakie mogą występować w obiektach budowlanych. Chodzi o poszerzenie naszej wiedzy na temat zjawisk, które przy ograniczonym występowaniu wywoływać mogą jedynie uczucie dyskomfortu, ale w wyniku dłuższego oddziaływania, czy też w ekstremalnych warunkach, mogą prowadzić nawet do poważnego uszkodzenia naszego organizmu i choroby. Celem bezpośrednim pracy jest ukazanie wpływu współczesnych technologii budowlanych i wybranych rozwiązań architektoniczno-budowlanych na kształtowanie warunków zdrowotnych środowiska wewnętrznego pomieszczeń mieszkalnych.

Zebranie wiedzy na ten temat wydaje się niezbędne w celu poszerzenia warsztatu projektowego architekta. Dzięki kompleksowej  analizie współczesnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych pod kątem ich wpływu na powstawanie zagrożeń zdrowia człowieka, możliwe będzie stworzenie podstaw wiedzy niezbędnej w procesie projektowania. Wiedza ta umożliwia architektowi świadomy wybór takich rozwiązań, które nie stwarzają ryzyka powstawania takich zagrożeń.

Spis treści:
Wstęp
1. Wprowadzenie
2. Założenia i cel pracy
3. Przedmiot i zakres pracy
4. Metoda i konstrukcja pracy
5. Geneza i stan badań

Część I. Aspekty zdrowotne środowiska mieszkania
1. Wprowadzenie
2. Środowisko mieszkania
3. Środowisko uwarunkowania zdrowia
4. Ergonomia i higiena środowiska mieszkania
5. Projektowanie ekologiczne i środowiskowe
6. Podsumowanie

Część II. Architektoniczno-budowlane źródło zagrożenia zdrowia człowieka w środowisku pomieszczeń mieszkalnych
1. Wprowadzenie
2. Zagrożenia fizyczne natury termicznej – mikroklimatycznej
2.1. Warunki termiczne
2.2. Warunki wilgotnościowe
2.3. Ruch powietrza
2.4. Komfort cieplny
2.4.1. Stateczność cieplna przegród zewnętrznych
2.4.2. Stateczność cieplna pomieszczeń
3. Zagrożenia fizyczne natury pozatermicznej
3.1. Zjawiska radiacyjne – promieniowanie jonizujące
3.1.1. Promieniowanie jonizujące w środowisku pomieszczeń
3.1.2. Radioaktywność materiałów budowlanych
3.1.3. Radon i jego pochodne
3.2. Zjawiska elektromagnetyczne niejonizujące
3.3. Zjawiska elektrostatyczne
3.4. Jonizacja powietrza wewnętrznego
3.4.1. Jonizacja powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
3.4.2. Materiały budowlane źródłem jonizacji powietrza
3.5. Zagrożenia natury akustycznej
3.6. Oświetlenie i nasłonecznienie 
4. Zagrożenie chemiczne – zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego
4.1. Skład podstawowy powietrza w pomieszczeniach
4.2. Budowlane źródła gazowych zanieczyszczeń chemicznych
4.3. Budowlane źródła zanieczyszczeń pyłowych
5. Zagrożenie biologiczne
5.1. Zagrożenie biologiczne w budynku a zdrowie człowieka
5.1.1. Korozja biologiczna materiałów budowlanych
5.1.2. Korozja mikrobiologiczna materiałów budowlanych
5.2. Architektoniczno-budowlane źródła zagrożeń biologicznych
5.3. Architektoniczno-budowlane przyczyny korozji mikrobiologicznej
6. Podsumowanie

Część III. Wpływ rozwiązań architektoniczno-budowlanych na kształtowanie warunków zdrowotnych środowiska mieszkania
1. Wprowadzenie
2. Położeni budynku
3. Bezpośrednie otoczenie budynku
4. Wpływ struktur budowlanej na środowisko mieszkania
4.1. Architektoniczno-budowlane kształtowanie środowiska pomieszczeń
4.2. Podziemne i przyziemne elementy budynku
4.3. Ściany zewnętrzne budynku
4.3.1. Rola ścian w kształtowaniu środowiska wewnętrznego
4.3.2. Problem zawilgocenia ścian
4.3.3. Problem kondensacji pary wodnej w ścianach
4.3.4. Konstrukcje szkieletowe
4.3.5. Ściany wentylowane i jednowarstwowe
4.3.6. Budownictwo alternatywne
4.4. Przeszklenia w ścianach zewnętrznych
4.4.1. Wpływ przeszkleń na warunki środowiska
4.4.2. Przeszklenia a ochrona ciepła pomieszczeń
4.4.3. Wymogi oświetlenia a przegrzewanie pomieszczeń
4.5. Konstrukcje dachów
4.5.1. Ochrona budynków przed odpadami atmosferycznymi
4.5.2. Problem wilgoci kondensacji
4.5.3. Wpływ dach na kształtowanie warunków termicznych
4.5.4. Przeszklenie dachu a warunki zdrowotne mieszkania
5. Znaczenie wentylacji pomieszczeń w kształtowaniu warunków zdrowotnych
5.1. Wentylacja a jakość powietrza wewnętrznego
5.2. Problem dopływu powietrza do pomieszczeń mieszkalnych
5.2.1. Rozszczelnienie stolarki okiennej
5.2.2. Nawiewniki powietrza zewnętrznego
5.2.3. Projektowanie stolarki okiennej
5.3. Zagadnienie odprowadzenia powietrza z mieszkania

6. Podsumowanie
Wnioski
Literatura
Streszczenie