Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Projektowanie obiektów motoryzacyjnych

Wydawnictwo: Politechnika Śląska
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 417,  2010 rok, fotografie i rysunki czarno-białe

Monografia stanowi bardzo kompetentnie skonstruowaną systematyzację wiedzy, dotyczącej współczesnych obiektów motoryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych i konstrukcyjnych. Istota podejścia metodycznego do analizowania problemów polega na traktowaniu obiektów motoryzacyjnych jako systemu, którego elementami jest człowiek, pojazd i środowisko. Stworzyło to konieczność wykorzystania wiedzy z wielu dyscyplin naukowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że większość zaprezentowanych analiz oparta jest na doświadczeniach projektowych Autorów opracowania, umiejętnie podbudowanych przykładami najciekawszych realizacji krajowych i zagranicznych. Wyselekcjonowany z literatury przedmiotu materiał badawczy, wzbogacony stiami autorskimi, stanowi o wartości merytorycznej pracy i jej nowatorskim charakterze.

Spis treści:
Wprowadzenie

Rozdział I – wstęp
Rozdział II – aspekt ekologiczny w transporcie samochodowym
1. Uwagi ogólne
2. Tło historyczne
- Oddziaływania negatywne
- Oddziaływania pozytywne
3. Podmioty i przedmioty oddziaływanie motoryzacji na środowisko
4. Wpływ działalności transportowej na elementy środowiska naturalnego
- zanieczyszczenie atmosfery
- degradacja gleby
- zanieczyszczenie wód
- dewastacja roślinności i niszczenie zwierząt
- zagrożenie zdrowia człowieka
5. Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami motoryzacji
6. Działania instytucjonalne w zakresie ochrony środowiska w transporcie lądowym
- rola ONZ w ochronie środowiska
- działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska w transporcie lądowym
- główne kierunki polityki ekologicznej w Polsce
7. Zrównoważony rozwój w aspekcie rozwiązań transportowych
- istota zrównoważonego rozwoju
- zrównoważony transport
- Środowiskowe Zarządzanie Programem Drogowym

Rozdział III – projektowanie parkingów i garaży samochodowych
1. Uwagi ogólne
2. Uwarunkowania rozwoju parkingów
3. Rys historyczny
4. Uwarunkowania lokalizacyjne
- wybór i analiza miejsca
- zasady lokalizacji parkingu i garażu
- parking i garaż przyjazny dla otoczenia
5. Pojęcia związane z parkowaniem
- zróżnicowanie rozwiązań
- podstawowe podziały
6. Parkingi terenowe
- parkingi jednopoziomowe
- koncepcja parkowanie typu Woonerf
- parkingi dwupoziomowe
- system Park-a-Back
- parkowanie według zasad zrównowaparkingi jednopoziomowe
- koncepcja parkowanie typu Woonerf
- parkingi dwupoziomowe
- system Park-a-Back
- parkowanie według zasad zrównoważonego rozwoju
7. Garaże wielopoziomowe
- garaż funkcjonalny i przyjazny dla użytkownika
- podstawowe grupy rozwiązań
- garaże płytowe proste z rampą
- garaże podestowe
- rampy parkingowe ciągłe
- rampy parkingowe nieciągłe
8. Garaże mechaniczne
- garaż bardziej pojemny i bezpieczny dla użytkownika i pojazdu
- podstawowe grupy rozwiązań
- garaże mechaniczne półautomatyczne
- garaże mechaniczne automatyczne
9. Zintegrowanie parkingu i garażu z innymi funkcjami
- przydatność różnych form obiektów parkingowych
- garaż towarzyszący budynkom innych kategorii funkcjonalnych
- garaż w strukturze przestrzennej wielofunkcyjnego obiektu
10. Elementy struktury funkcjonalno – przestrzennej parkingu
- miejsce postojowe
- moduły parkingowe
- plan cyrkulacji ruchu
- wjazd i wyjazd z parkingu
- pochylnie
- dźwigi
- mechanizacja miejsc postojowych
- komunikacja piesza
- struktura przestrzenna i konstrukcja budynku
- odbudowa
- nawierzchnie parkingowe przyjazne dla środowiska
- zieleń
11. Przykłady

Rozdział IV – stacje paliw płynnych
1. Rys historyczny
2. Podział podstawowy
3. Lokalizacja
4. Kład komunikacyjny
- zewnętrzny układ komunikacyjny
- wewnętrzny układ komunikacyjny
5. Zasady kształtowania układu funkcjonalnego
- wielofunkcyjność
- układy modułowo – funkcjonalne
6. Struktura architektoniczna i założenia konstrukcyjne
7. Kod wizualny
8. Aspekty środowiskowe
9. Elementy
- obszar nadziemny
- obszar nawierzchni
- obszar podziemny
10. Przykłady realizacji
- obiekty systemowe
- obiekty indywidualne

Rozdział V – projektowanie salonów samochodowych
1. Uwagi ogólne
2. Rys historyczny
3. Lokalizacja
4. Rodzaje salonów samochodowych
- salon typu galeria
- salon mały
- salon średniej wilekości
- salon o dużych rozmiarach
5. Salon samochodowy i jego związki przestrzenne z miejscem lokalizacji
6. Zasady kształtowania układu funkcjonalnego
- przestrzeń obsługi klienta
- przestrzeń obsługi samochodu - serwis
7. Elementy salonu samochodowego
- elementy przestrzeni obsługi klienta
- elementy strefy obsługi samochodu
8. Zagadnienia konstrukcyjno – budowlane
9. Semiotyka salonu jako obiektu komercyjnego
- system identyfikacji wizualnej
10. Rozwiązania technologiczne w aspekcie ekologicznym

Rozdział VI – miejsca poboru opłat przy autostradach
1. Uwagi ogólne
2. Lokalizacja
3. Zasady kształtowania
- podział i pojęcia podstawowe
- układ funkcjonalny
4. Elementy miejsca poboru opłat
- elementy placu dojazdowego i wyjazdowego
5. Przykłady

Rozdział VII – miejsca obsługi podróżnych
1. Uwagi ogólne
2. Podział podstawowy
3. Lokalizacja
4. Zasady kształtowania
- główny układ komunikacyjny
- drogi manewrowe
- przestrzeń parkingowa
- obiekty kubaturowe MOP
5. Przykłady

Rozdział VIII – ochrona przed hałasem samochodowym
1. Zanieczyszczenia środowiska hałasem komunikacyjnym
2. Ekrany akustyczne
- ekrany w przestrzeni otwartej
- procedura projektowania ekranów akustycznych
3. Kształtowanie klimatu akustycznego
- kształtowanie wnętrz urbanistycznych
- kształtowanie klimatu akustycznego w planowaniu przestrzennym i postępowaniu decyzyjnym

Rozdział IX – podsumowanie

Literatura
Spis ilustracji i tabel
Streszczenie