Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej

Autor: Marek Adam Wołoszyn
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Stron: 224, Format: 16,5x24 cm,  rysunki, tabele fotografie kolorowe, 2005 r., Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej

W ostatnich latach buje się ok. 70 tys. nowych mieszkań rocznie, a traci się z powodu braku remontów ok. 50 tys. rocznie - obrazuje to problem tzw. luki odtworzeniowej, zwłaszcza przy braku ok. 3 mln mieszkań w naszym kraju. Konieczność budowy nowych mieszkań i sukcesywnych remontów istniejących zasobów wydaje się oczywistością, lecz ciągle jest ona nierozwiązana. W Polsce brak jest ustawy o rewitalizacji istniejących zasobów (od lat w przygotowaniu). Brak jest mechanizmów finansowych i organizacyjnych do modernizacji. Czy zostaną zmienione metody postępowania przy pracach projektodawczych i wykonawczych rewitalizacji wykonywanej według zasad zrównoważonego rozwoju? Uwarunkowania ekologiczne są jedynie częścią wszystkich aspektów występujących w projektowaniu zrównoważonym.

 Przedmiotem pracy jest optymalizacja procesu rewitalizacji zabudowy czynszowej z XIX w. realizowanego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, szczególnie uwarunkowań ekologicznych. Został poddany analizie proces rewitalizacji w celu określenia jak zasady wynikające z teońi zrównoważonego rozwoju, szczególnie ekologiczne, zmieniają i winny go zmieniać. W rozwoju zrównoważonym istnieją trzy cele podstawowe: a) sprawiedliwość społeczna między pokoleniami i wewnątrzpokoleniowa, b) rozwój ekonomiczny i c) trwałość ekologiczna. W książce dokonano analizy możliwie wszystkich uwarunkowań ekologicznych, wynikających z teorii zrównoważonego rozwoju pod kątem ich wpływu na proces rewitalizacji dziewiętnastowiecznej zabudowy mieszkaniowej. Uwarunkowania społeczne, a szczególnie ekonomiczne zostały potraktowane marginalnie. Zakres pracy jest świadomie ograniczony do skali kwartału, bloku i budynku. W ksiażce skupiono się na ostatnim ogniwie procesu projektowego: od strategii i planu ogólnego, poprzez stium i plan miejscowy do planów zagospodarowania, projektów architektonicznych i wykonawczych.

Spis treści:
WPROWADZENIE

I. Wstęp     
Przedmiot i zakres pracy
Cel pracy i podstawowe założenia
Metoda i konstrukcja pracy
Stan badań            

I. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO Z XIX I POCZĄTKU XX WIEKU
Charakterystyka zabudowy mieszkaniowej z XIX i początków XX w w Paryżu, Berlinie i w wybranych miastach Polski
Budownictwo czynszowe w Szczecinie
Charakterystyka obecnej sytuacji
Ocena śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej z XIX w i początku XX w w kontekście rewitalizacji na zasadach zrównoważonego rozwoju

II. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY - WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO I REWITALIZACJI
Zagrożenia ekosystemu Ziemi
Rozwój zrównoważony (ekorozwój) cele, zasady, uwarunkowania
Wnioski ogólne dotyczące projektowania architektonicznego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju
Paradygmat zrównoważonego rozwoju, a projektowanie architektoniczne i rewitalizacja zasobów mieszkaniowych
Aspekt filozoficzno-etyczny
Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Uwarunkowania ekologiczne
Aspekty naukowe
Wnioski        

III. PROJEKTOWANIE REWITALIZACJI ZABUDOWY CZYNSZOWEJ W ASPEKCIE ZASAD EKOLOGICZNYCH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Gospodarowanie przestrzenią i strukturami zbudowanymi w procesie rewitalizacji
Zmiany zagospodarowania kwartałów - analiza doświadczeń
Korekta układów funkcjonalnych mieszkań i rozwiązań parterów
Budownictwo nowe i plombowe w istniejącej zabowie kwartałów
Śmieci i odpady bytowe jako problem projektowy
Transport kołowy i parkowanie w obrębie kwartału
Konsultacje z mieszkańcami i badania socjologiczne przy podejmowaniu decyzji projektowych        
Wnioski 
Energia - jako jeden z podstawowych czynników w projektowaniu rewitalizacji 
Analiza pod względem cieplno-wilgotnościowym zewnętrznych przegród kamienicy i metoda ich poprawy
Nieodnawialne (konwencjonalne) źródła energii, ogrzewanie w obiektach poddanych rewitalizacji, stan obecny i propozycje rozwiązań
Wentylacja w budownictwie czynszowym, stan istniejący i propozycje rozwiązań      
Ograniczanie zużycia energii elektrycznej
Odnawialne źródła energii - możliwości wykorzystania w rewitalizacji
Wnioski

Konwersja energii promieniowania słonecznego na energię cieplną i elektryczną-możliwości zastosowania w procesie rewitalizacji
Energia promieniowania słonecznego na obszarze Polski i rodzaje jej konwersji 
Bierne systemy wykorzystania energii promieniowania słonecznego - analiza możliwości zastosowania w budownictwie poddanym rewitalizacji
System zysków bezpośrednich
System zysków pośrednich
System kompilacyjny     
Czynne systemy wykorzystania energii promieniowania słonecznego - analiza możliwości zastosowania w budownictwie poddanym rewitalizacji
Konwersja fotowoltaiczna - analiza możliwości zastosowania w budownictwie poddanym rewitalizacji
Wnioski       

Gospodarowanie surowcami, materiałami i odpadami w procesie rewitalizacji
Ograniczanie zużycia wody w rewitalizacji i eksploatacji
Zasady gospodarowania materiałami i odpadami w rozwoju zrównoważonym
Cykl życiowy materiałów w budownictwie i rewitalizacji, a projektowanie architektoniczne  
Produkcja materiałów budowlanych i ich ocena
Budowanie (łącznie z przygotowaniem procesu inwestycyjnego-projektowaniem), użytkowanie i dekonstrukcja
Recykling i segregacja odpadów powstałych w procesie budowania i rewitalizacji  
Wnioski

Stia i projekty autorskie
Demonstracyjny projekt renowacji ekologicznej budynków w Kwartale nr  -
Turzyńskim w Szczecinie - projekt badawczy
Koncepcje rewitalizacji kwartału nr  w Szczecinie znajdującego się między ulicami: Bogusława Małkowskiego, Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi  
Konkurs na dwa kwartały śródmieścia Szczecina objęte ulicami: Bogusława X, Jagiellońską, al Wojska Polskiego, Obrońców Stalingradu i Śląską
Konkurs ogólnopolski architektoniczno-urbanistyczny SARP nr  na: Rewitalizację kwartału starego miasta Szczecin Dąbia

PODSUMOWANIE
PRZYPISY KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA
SPIS ILUSTRACJI 
STRESZCZENIE
ABSTRACT
ZUSAMMENFASSUNG