Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne

  • 99,00 zł

ISBN 978-83-7814-279-9

Oprawa: twarda, Format:  A4, Stron: 296, 2014 r. 

W pracy przedstawiono współczesne zasady kształtowania przestrzeni publicznych miast europejskich, przy zastosowaniu narzędzia, którym jest projektowanie urbanistyczne, w odniesieniu do przekształceń struktury przestrzennej i obrazu miasta. Tekst opatrzono obszernym materiałem ikonograficznym i ilustracyjnym. 

 

Spis treści:

1. WPROWADZENIE 

1.1. Cel pracy 

1.2. Znaczenie pracy — uzasadnienie podjęcia problemu 

1.2.1. Główne kierunki przekształceń miast europejskich 

1.2.2. Tożsamość miast europejskich 

1.2.3. Potrzeba badań 

1.3. Metody pracy, zakres badań 

1.4. Stan wiedzy w zakresie tematu badań 

 

2. WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY I POSTULATY ROZWOJU STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIAST EUROPEJSKICH

2.1. Wstęp 

2.2. Współczesne przemiany środowiska zurbanizowanego 

2.3. Charakterystyka miast europejskich 

2.4. Postulaty rozwoju środowiska zurbanizowanego — ogólna charakterystyka  

2.5. Postulaty rozwoju miast europejskich  

2.6. Postulaty kształtowania przestrzeni 

 

3. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIAST EUROPEJSKICH 

3.1. Współczesne definicje przestrzeni publicznych 

3.2. Ogólna charakterystyka rozwoju przestrzeni publicznych w miastach europejskich  

3.3. Nowe zjawiska urbanistyczne i związane z nimi nowe przestrzenie publiczne 

3.4. Postulowane główne cechy wsp.łczesnej kulturowej przestrzeni publicznej 

3.5. Kategorie i podziały przestrzeni publicznych

3.6. Tożsamość i jakość przestrzeni publicznych — dwa główne kryteria oceny współczesnych przestrzeni publicznych  

3.7. Percepcja przestrzeni publicznych 

3.8. Projektowanie urbanistyczne jako narzędzie kształtowania przestrzeni publicznych

3.9. Kompozycja urbanistyczna jako główne kryterium urody przestrzeni publicznych 

 

4. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W MIASTACH EUROPEJSKICH — PRZYKŁADY I PROBLEMY

A. REJONY I OBSZARY

4.1. Przestrzenie publiczne na obszarach śródmieść i na peryferiach (place miejskie)  

4.1.1. Przestrzenie publiczne rewitalizowane  

4.1.2. Nowe przestrzenie publiczne 

4.2. Przestrzenie publiczne w zespołach urbanistycznych kształtowanych w dużej skali na przykładzie Berlina i Wiednia

4.2.1. Przykład Berlina 

4.2.2. Przykład Wiednia 

4.3. Przestrzenie publiczne w nowych zespołach mieszkaniowych, w tym w modelowych osiedlach ekologicznych 

4.4. Zielone przestrzenie publiczne 

4.4.1. Rola zieleni w kształtowaniu przestrzeni publicznych  

4.4.2. Zielone przestrzenie publiczne w śródmieściu 

4.4.3. Zielone przestrzenie publiczne w osiedlach mieszkaniowych 

4.4.4. Zielone przestrzenie publiczne na peryferiach 

4.4.5. Idea miasta-ogrodu a kształtowanie przestrzeni publicznych 

4.5. Przestrzenie publiczne na dawnych obszarach przemysłowych 

B. GRANICE I KRAWĘDZIE 

4.6. Przestrzenie publiczne na dawnych terenach kolejowych  

4.7. Przestrzenie publiczne związane z wodą. Kształtowanie krajobrazu dolin rzecznych  

4.7.1. Nowe koncepcje rozwoju teren.w nadwodnych w Berlinie 

4.7.2. Hamburg — miasto nad Łabą; przykład HafenCity  

4.7.3. Frankfurt nad Menem — obszar nabrzeżny Westhafen

4.7.4. Rozwój terenów nabrzeżnych w Paryżu — przykład Seine Rive-Gauche  

4.7.5. Inne przykłady kształtowania przestrzeni publicznych na terenach nadrzecznych 

C. DROGI I PRZEJŚCIA  

4.8. Systemy i elementy przestrzeni publicznych z priorytetem ruchu pieszego  

4.8.1. Systemy przestrzeni publicznych (z priorytetem ruchu pieszego)  

4.8.2. Elementy łączące w systemach przestrzeni publicznych z priorytetem ruchu pieszego (ulice, promenady, aleje, mosty piesze)

D. WĘZŁY I PUNKTY CENTRALNE 

4.9. Przestrzenie publiczne związane z transportem 

E. CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY I DOMINANTY 

4.10. Sacrum elementem tożsamości krajobrazu miasta — na przykładzie Warszawy 

4.10.1. Rola sacrum w kształtowaniu tożsamości miast okresu globalizacji 

4.10.2.Budowle sakralne jako elementy tożsamości Warszawy

4.10.3.Sacrum w rozpraszającym się mieście — na przykładzie połniowej części Warszawy 

4.11. Wsp.łczesne przestrzenie publiczne jako miejsca i krajobrazy pamięci 

F. WYBRANE PROBLEMY I ZAGADNIENIA

4.12. Architektura a wsp.łczesna przestrzeń publiczna — dominująca oryginalność, harmonijny związek dzieł sztuki czy tło dla nowego krajobrazu? 

4.12.1. Architektura i współczesna przestrzeń publiczna jako harmonijny związek dzieł sztuki 

4.12.2.Dominacja obiektu architektonicznego w przestrzeni publicznej 

4.12.3. Obiekty architektoniczne jako tło dla nowego krajobrazu miejskiego

4.13. Rola detalu urbanistycznego w kształtowaniu przestrzeni publicznych 

4.14.Materiały budowlane i nowe technologie we współczesnych przestrzeniach publicznych 

4.15. Kształtowanie przestrzeni publicznych dostępnych dla wszystkich użytkowników

4.16. Narzędzia kształtowania przestrzeni publicznych — ogólna charakterystyka

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

5.1. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych w miastach europejskich przy użyciu narzędzia, którym jest projektowanie urbanistyczne 

5.2. Wnioski ogólne

5.3. Synteza 

STRESZCZENIE — PRZESTRZENIE PUBLICZNE MIAST EUROPEJSKICH — PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

SUMMARY — PUBLIC SPACES IN EUROPEAN CITIES — URBAN DESIGN

BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI