Przetargi na roboty budowlane

Oprawa: miękka, Format: 16.5x24.0 cm, Stron: 234, 2013 r., do książki dołączona jest płyta CD


Obowiązująca od 20.2.2013 r. nowelizacja Pzp rozbudowała zasady opisywania warunków ziału w postępowaniu pod kątem kompleksowej oceny wykonawców, zwłaszcza robót budowlanych, szczególnie w zakresie kontroli, czy wcześniejsze zamówienia były wykonane należycie.

„Przetargi na roboty budowlane” to odpowiedź na pojawiające się pytania o prawidłową interpretację zmienionych przepisów. Zawarte w publikacji praktyczne wskazówki, wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania oraz wybrane przykłady z orzecznictwa wspomogą zamawiających w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania, a wykonawcom ułatwią właściwie przygotowanie ofert.

Publikacja przedstawia takie zagadnienia jak:
Zasady ziału wykonawców 
Dokumenty podmiotowe 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego 
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające 

Do książki dołączona jest płyta CD, na której umieszczono elektroniczną wersję wzorów dokumentów, przedstawionych w wersji drukowanej oraz teksty aktów prawnych, regulujących zielanie zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane obejmują zwykle złożone i kosztowne procesy inwestycyjne. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych zawierają w związku z tym wymagania skierowane nie tylko do zamawiających, którzy muszą zielać takich zamówień, ale również do wykonawców ubiegających się o zielenie zamówienia na roboty budowlane.

W niniejszej publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zielaniem zamówień publicznych na roboty budowlane z uwzględnieniem nowelizacji ustawy obowiązującej od 20.2.2013 r. Poparto je licznymi praktycznymi przykładami, orzecznictwem KIO i sądów powszechnych, a także wzorami dokumentów.

Zamawiający znajdzie tu w szczególności zagadnienia dotyczące: 
ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane, 
przygotowania w sposób prawidłowy SIWZ, 
dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunków ziału w postępowaniu na roboty budowlane, 
zasad zielania zamówień dodatkowych i uzupełniających, 
a także zawarcia umowy zabezpieczającej obustronne interesy. 

Wykonawcy robót budowlanych dowiedzą się natomiast dodatkowo: 
jak złożyć ofertę zgodną z wymogami zamawiającego i prawidłowo zabezpieczyć ją wadium, 
kiedy zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferta może zostać odrzucona, 
na jakich zasadach wnosi się zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz 
korzysta z potencjału innych podmiotów w celu skutecznego ubiegania się o publiczny kontrakt.

Spis treści:
 

 I. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane 

1. Termin ustalenia wartości zamówienia 

2. Podstawa ustalenia wartości i definicja jednego zamówienia 

3. Zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości 

4. Roboty budowlane i inne zamówienia 

II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

1. Komentarz 

1.1. Obowiązek sporządzenia, miejsce i termin zamieszczenia SIWZ 

1.2. Elementy SIWZ 

1.3. Wyjaśnianie treści SIWZ 

1.4. Zmiana treści SIWZ 

 

2. Wyjaśnienia do wzoru 

2.1. Informacje ogólne – rozdział I 

2.2. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania – rozdział II 

2.3. Warunki ziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania; oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ziału - rozdział III 

2.4. Wymagania dotyczące wadium - rozdział IV 

2.5. Termin związania ofertą - rozdział V 

2.6. Opis sposobu przygotowania oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami - rozdział VI 

2.7. Opis sposobu obliczenia ceny – rozdział VII 

2.8. Informacje o miejscu, terminie składania i otwarcia ofert - rozdział VIII

2.9. Opis kryteriów oceny ofert wraz z ich znaczeniem oraz sposób oceny ofert - rozdział IX 

2.10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - rozdział X 

2.11. Istotne postanowienia umowy (…) – rozdział XI 

2.12. Pouczenie o środkach ochrony prawnej – rozdział XII 

2.13. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – rozdział XIII 

2.14. Załączniki do SIWZ – rozdział XIV 

3. Wzór – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

III. Warunki stawiane wykonawcom 

1. Informacje ogólne 

2. Posiadanie uprawnień 

3. Doświadczenie 

4. Potencjał techniczny i kadrowy 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

6. Warunki ziału w postępowaniu w stosunku do konsorcjum 

7. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów 

IV. Poleganie wykonawcy na zasobach innego podmiotu 

1. Komentarz 

1.1. Informacje ogólne 

1.2. Poleganie na zasobach tylko na potwierdzenie warunku minimalnego 

1.3. Zasób podmiotu trzeciego a podwykonawca 

1.4. Dokumenty o braku podstaw do wykluczenia od podmiotu ostępniającego zasoby 

2. Wyjaśnienia do wzoru 

2.1. Podmiot ostępniający i wykonawca 

2.2. Treść zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy zasobów 

2.3. Forma zobowiązania podmiotu trzeciego 

2.4. Poleganie w zakresie uprawnień

2.5. Poleganie w zakresie wiedzy i doświadczenia 

2.6. Poleganie w zakresie potencjału technicznego i kadrowego 

2.7. Poleganie na zasobach finansowych 

2.8. Uzupełnianie zobowiązania innego podmiotu 

3. Wzór – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy zasobów 

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców 

1. Informacje ogólne 

2. Dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnień 

3. Dokumenty na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia 

4. Dokumenty na potwierdzenie potencjału technicznego i kadrowego

5. Dokumenty na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej 

6. Dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu 

7. Dokumenty i oświadczenia od konsorcjum 

8. Dokumenty od podmiotów, na których zasobach polega wykonawca 

9. Dokumenty przedmiotowe 

10. Uzupełnianie dokumentów 

11. Wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów 

12. Forma dokumentów 

VI. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o zielenie zamówienia na roboty budowlane 

1. Komentarz 

2. Wyjaśnienia do wzorów 

2.1. Informacje ogólne i adresat zawiadomienia 

2.2. Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia 

3. Wzory 

Wzór A. Zawiadomienie o wykonawcach wykluczonych z postępowania o zielenie zamówienia publicznego 

Wzór B. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ wykonawcach wykluczonych z postępowania o zielenie zamówienia publicznego 

VII. Kryteria oceny ofert 

1. Informacje ogólne 

2. Rodzaje kryteriów oceny ofert i ich znaczenie 

3. Zakaz ustalania kryteriów dotyczących właściwości wykonawcy 

4. Rażąco niska cena 

VIII. Oferta w postępowaniu o zielenie zamówienia na roboty budowlane 

1. Złożenie oferty i jej forma 

2. Oferta częściowa 

3. Zmiana lub wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert 

4. Termin związania ofertą 

5. Otwarcie ofert 

6. Wyjaśnianie treści oferty 

IX. Wadium 

1. Komentarz 

1.1. Charakter wadium 

1.2. Wysokość wadium 

1.3. Termin wniesienia wadium 

1.4. Termin obowiązywania wadium 

1.5. Formy wadium 

1.6. Zwrot wadium 

1.7. Utrata wadium 

1.8. Przedłużenie ważności wadium 

2. Wyjaśnienia do wzorów 

2.1. Wadialna gwarancja bankowa 

2.2. Wadialna gwarancja ubezpieczeniowa 

3. Wzory 

Wzór A. Wadialna gwarancja bankowa 

Wzór B. Wadialna gwarancja ubezpieczeniowa 

X. Odrzucenie oferty 

1. Komentarz 

2. Wyjaśnienia do wzorów 

2.1. Informacje ogólne 

2.2. Adresaci zawiadomienia 

2.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. Wzory 

Wzór A. Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

Wzór B. Zobowiązania o wyborze najkorzystniejszej oferty/o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni/o terminie zawarcia umowy 

XI. Unieważnienie postępowania o zielenie zamówienia publicznego 

1. Komentarz 

1.1. Charakter i przesłanki unieważnienia 

1.2. Unieważnienie przy ofertach częściowych 

1.3. Zawiadomienie Komisji Europejskiej 

1.4. Zwrot kosztów 

1.5. Środki ochrony prawnej 

2. Wyjaśnienia do wzorów 

2.1. Adresaci zawiadomienia 

2.2. Uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. Wzory 

Wzór A. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zielenie zamówienia  publicznego 

Wzór B. Wniosek o przekazanie zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania 

Wzór C. Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania 

XII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

1. Komentarz 

1.1. Informacje ogólne 

1.2. Stosowanie KC 

1.3. Termin zawarcia umowy 

1.4. Warunki formalne związane z podpisaniem umowy 

2. Wyjaśnienia do wzoru 

2.1. Przedmiot umowy 

2.2. Termin wykonania 

2.3. Wynagrodzenie i warunki płatności 

2.4. Obowiązki wykonawcy oraz zamawiającego 

2.5. Podwykonawcy 

2.6. Warunki odbioru robót 

2.7. Kary umowne 

2.8. Odstąpienie od umowy 

2.9. Zmiana umowy 

3. Wzór – Umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

1. Charakter zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

3. Formy zabezpieczenia i termin wniesienia 

4. Zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

5. Okres trwania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XIV. Zamówienia dodatkowe na roboty budowlane 

1. Informacje ogólne 

2. Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe 

3. Roboty dodatkowe a roboty zamienne 

4. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy oraz ogłoszenie o zieleniu zamówienia 

5. Zawiadomienie do Prezesa UZP 

XV. Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane 

1. Informacje ogólne 

2. Wartość zamówienia a zamówienia uzupełniające 

3. Przesłanki uzasadniające zamówienia uzupełniające 

4. Uproszczone zasady zielania zamówienia 

5. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy oraz ogłoszenie o zieleniu zamówienia 

6. Zawiadomienie do Prezesa UZP 

Spis treści CD 

1. Komentarze 

2. Wzory dokumentów 

2. Akty prawne