Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • 129,00 zł
  • Niedostępny

Oprawa: twarda, Format: 15x21 cm, Stron: 188, 2012 r

 

W komentarzu uwzględniono najważniejsze nowelizacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Autorzy zaproponowali rozwiązania problemów pojawiających się zarówno podczas wykonywania krajowego programu budowy dróg, jak i zmiany układu drogowego w związku z realizacją inwestycji niedrogowej. Książka zawiera analizę relacji specustawy drogowej do ustawy o drogach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego. W opracowaniu przedstawiono przepisy specustawy drogowej z uwzględnieniem szerokiej perspektywy reglamentacji procesu budowlanego. 

Komentarz wnikliwie omawia takie zagadnienia jak:
- postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych,
- nabywanie nieruchomości pod drogi,
- realizacja inwestycji drogowej.

Opracowanie zawiera wyciąg z najważniejszych aktów prawnych, do których odsyła specustawa drogowa. Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli i pracowników organów administracji publicznej (przede wszystkim zarządców dróg), właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, inwestorów, projektantów, geodetów i prawników. Autorzy są adwokatami i doktorami nauk prawnych specjalizującymi się w obsłze prawnej najważniejszych projektów inwestycyjno-budowlanych w Polsce.

 

Spis treści:

Wykaz skrótów 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
Rozdział 1
Przepisy ogólne 
Art. 1. [Przedmiot regulacji] 
Rozdział 2
Lokalizacja dróg 

Art. 2-11. (uchylone) 

Rozdział 2a
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 

Art. 11a. [Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej] 
Art. 11b. [Opinie organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego] 
Art. 11c. [Odesłanie - kodeks postępowania administracyjnego] 
Art. 11d. [Treść wniosku; skutki wszczęcia postępowania] 
Art. 11e. [Zakaz nakładania dodatkowych obowiązków] 
Art. 11f. [Treść rozstrzygnięcia; doręczenia] 
Art. 11g. [Odwołanie] 
Art. 11h. [Termin na wydanie decyzji] 
Art. 11i. [Odesłanie - ustawa - Prawo budowlane] 
Art. 11j. [Odesłanie - ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych] 

Rozdział 3
Nabywanie nieruchomości pod drogi 

Art. 12. [Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi] 
Art. 13. [Nabywanie nieruchomości przez zarządcę drogi] 
Art. 14-15. (uchylone) 
Art. 16. [Termin wydania nieruchomości; postępowanie egzekucyjne] 
Art. 17. [Rygor natychmiastowej wykonalności] 
Art. 18. [Odszkodowanie] 
Art. 18a. (uchylony) 
Art. 19. [Wpływ decyzji o wydaniu zezwolenia na stosunki zobowiązaniowe] 
Art. 20. [Ustanowienie trwałego zarządu] 
Art. 20a. [Zajęcie terenu na czas realizacji inwestycji] 
Art. 20b. [Wycinka drzew i krzewów] 
Art. 21. [Wyłączenia - ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawa o ochronie przyrody] 
Art. 22. [Koszty i zwolnienia od podatku] 
Art. 23. [Odesłanie - ustawa o gospodarce nieruchomościami] 

Rozdział 4
Realizacja inwestycji drogowej 

Art. 24-30. (uchylone) 
Art. 31. [Trwałość decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej] 
Art. 32. [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie drogi] 
Art. 32a. [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego] 
Art. 33. (uchylony) 

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 34. [Zmiana - ustawa o drogach publicznych] 
Art. 35. [Zmiana - ustawa o lasach] 
Art. 36. [Zmiana - ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa] 
Art. 37. [Zmiana - ustawa o autostradach płatnych] 
Art. 38. [Zmiana - ustawa o gospodarce nieruchomościami] 
Art. 39. [Zmiana - ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych] 
Art. 40. [Zmiana - ustawa - Prawo ochrony środowiska] 

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 41. [Przepis przejściowy - sprawy zakończone decyzją lub zieleniem wskazań] 
Art. 42. [Przepis przejściowy - sprawy niezakończone decyzją ostateczną] 
Art. 43. [Przepis przejściowy - kwestia utraty mocy] 
Art. 44. [Wyłączenie - ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym] 
Art. 45. [Wejście w życie i utrata mocy] 

Załączniki nr 1-2 (uchylone) 
Wyciąg z innych aktów prawnych 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

Bibliografia 
Indeks rzeczowy 
Noty biograficzne 

O Autorach:

Patrycja Antoniak - doktor nauk prawnych, adwokat współpracujący z kancelarią prawną Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Specjalizuje się w obsłze postępowań poprzedzających przystąpienie do wykonywania robót budowlanych oraz w aytach stanu prawnego nieruchomości. Reprezentuje dysponentów nieruchomości zabytkowych przed organami nadzoru konserwatorskiego. Jest dwukrotną laureatką stypendium Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów; współautorką opracowań: Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, Warszawa 2009, Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2010.

Maksymilian M. Cherka - Wspólnik w Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa, adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca na Wydziale Administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz na stiach podyplomowych "Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi również zajęcia w Akademii Obrony Narodowej oraz w Centrum Stiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji oraz egzaminator w Collegium Invisble. Od 2004 r. do chwili obecnej współpracownik (of counsel) Krajowej Rady Notarialnej oraz doradca izb samorządu notarialnego. W latach 2007 - 2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego (przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa) oraz Rady Nadzorczej "Wisły Płock S.A." 

Filip M. Elżanowski - Wspólnik w Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa, adwokat, doktor nauk prawnych,adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW, absolwent Centrum Europejskiego UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego UW. 
Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, arbiter w sądzie arbitrażowym Towarowej Giełdy Energii S.A. 
Członek prezydium komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki pod przewodnictwem prof. J. Buzka (Rada zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych związanych z szeroko rozumianą polityką energetyczno-klimatyczną), były ekspert Centrum Informacji o Rynku Energii, autor opinii prawnych i ekspertyz m.in. z zakresu prawa energetycznego oraz wykładni i stosowani prawa w sektorze energetycznym (m.in. PGNiG S.A., PKN Orlen S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Ministerstwa Gospodarki - we współpracy w Instytutem CASE). Ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu w zakresie procesu legislacyjnego (ział w komisjach sejmowych i senackich, konsultowanie projektów aktów prawnych), członek International Federation of Industrial Energy Consumers. 

Krzysztof A. Wąsowski - Wspólnik w Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa, adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Specjalista w zakresie prawa procesowego (kierujący Zespołem postępowań administracyjnych, sądowych i arbitrażowych); ceniony ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej i mediów elektronicznych oraz prawa ochrony środowiska; członek założyciel Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji oraz Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Grupy Roboczej ds. Prawa Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji; doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego oraz egzekucji w administracji (uzyskał tytuł Trenera Roku działu szkoleń Wolters Kluwer Polska); pełnił też funkcję Doradcy Ministra Skarbu Państwa oraz Konsultanta Naukowego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, członka Rady Służby Publicznej, eksperta zewnętrznego w kontrolach prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, eksperta Biura Analiz Sejmowych, Współprzewodniczącego Komisji Majątkowej; autor kilkziesięciu publikacji z zakresu: prawa administracyjnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, prawa wyznaniowego oraz postępowania administracyjnego.