Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa

Autor: Jan Jeż
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
19,95 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 272, 2001 r.,  liczne tablice, rysunki i zdjęcia czarno-białe

Szczegółowa analiza niekorzystnych dla budowli procesów dowodzi, że inżynier może jednak przewidzieć ich wystąpienie i nie dopuścić do oddziaływania na budowlę lub zastosować środki maksymalnie je redukujące. Praktyka inżynierska wskazuje również, że trwałość i stateczność budowli jest wynikiem łącznego oddziaływania na budowlę różnych czynników, a w tym przede wszystkim środowiska przyrodniczego. Wpływ ten, dotychczas nie dostrzegany lub bagatelizowany, a także pożytki z jego uznania wynikające są podstawową ideą tej książki. Obejmuje ona tematykę rozpoznania, prognozowania i sterowania niektórymi zjawiskami istotnymi dla budowli, a także profilaktykę i sposób wyjścia z sytuacji, w których zagrożone jest bezpieczeństwo użytkowników budowli.

Spis treści:
Przedmowa
1. Wstęp. Miejsce budownictwa w ekosystemie
2. Katastrofy i awarie budowlane
2.1. Podstawowe pojęcia i określenia
2.2. Przyczyny
2.3. Ogólna charakterystyka katastrof i awarii budowlanych
2.4. Kierunki profilaktyki oraz eliminacji awarii
3. Warunki przyrodnicze eksploatacji budowli lądowych
3.1. Warunki klimatyczne
3.1.1. Nagrzewanie budowli przez słońce
3.1.2. Działanie wiatru i wyładowania elektryczne w atmosferze
3.1.3. Inwersja temperatur powietrza
3.1.4. Sterowanie stosunkami termicznymi w terenie
3.2. Warunki wodne
3.2.1 Warunki hydrologiczne
3.2.2. Przepływy powodziowe
3.2.3. Lawiny śnieżne
3.3. Warunki biotyczne
3.3.1. Zieleń jako alergenny czynnik środowiska miejskiego
3.3.2. Rola mikroorganizmów, roztoczy i grzybów w kształtowaniu mikro środowiska mieszkalnego
3.3.3. Udział mikroflory w degradacji materiałów budowlanych
3.3.4. Tereny szkód górniczych
3.3.5. Linie wysokiego napięcia
3.3.6. Gromadzenie się pyłów przemysłowych na dachach, stropach
4. Podstawy gruntoznawstwa technicznego
4.1. Wstęp
4.2. Ogólne wiadomości o podłożach naturalnych
4.2.1. Podstawowe pojęcia i określenia
4.2.2. Geotechniczna klasyfIkacja gruntów
4.2.3. Klucz do oznaczania geotechnicznych rodzajów gruntów
4.2.4. Stan gruntu niespoistego
4.2.5. Opis gruntów budowlanych
4.3. Warunki pracy gruntów w naturalnych podłożach
4.3.1. Podstawowe prawa mechaniki gruntów
4.3.2. Osiadania
4.4. Dokumentacja geotechniczna
4.4.1. Materiały niezbędne do obliczania posadowień
4.4.2. Rozmieszczenie wierceń badawczych
4.4.3. Wnioski
5. Zjawiska ekspansywne w gruntach
5.1. Ekspansywność czy błąd człowieka?
5.2. Grunty ekspansywne
5.3. Czynniki uaktywniające zjawiska ekspansywne w gruntach
5.4. Fundamentowanie na gruntach ekspansywnych
5.4.1. Fundamenty bezpośrednie
5.4.2. Pale fundamentowe
5.4.3. Stnie fundamentowe
6. Wizja lokalna sytuacji budowlanej
6.1. Wizja lokalna jako metoda badawcza
6.2. Obserwacja
6.3. Wywiad
6.4. Rysy na konstrukcji
6.5. Wizja terenowa w badaniach geotechnicznych
7. Przewidywanie pogody na podstawie obserwacji przyrody
8. Ocena sytuacji geotechnicznej podłoża gruntowego na podstawie obserwacji szaty roślinnej
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Metoda
8.2.1. Metoda i zakres jej stosowania
8.2.2. Podstawy teoretyczne
8.3. Ogólne zasady prowadzenia obserwacji szaty roślinnej w terenie
8.3.1. Sposób prowadzenia obserwacji terenu
8.3.2. Opis szaty roślinnej
8.3.3. Interpretacja geotechniczna
8.3.4. Cechy fitointerpretacyjne niektórych pospolitych roślin wskaźnikowych
8.3.5. Cechy fitointerpretacyjne niektórych form morfologicznych
8.3.6. Cechy fitointerpretacyjne zbiorowisk roślinnych
8.4. Klucz do oznaczania roślin wskaźnikowych dla różnych rodzajów gruntów i wody gruntowej
8.4.1. Identyfikacja roślin za pomocą klucza
8.4.2. Przykłady posługiwania się kluczem
8.5. Popularne rośliny wskaźnikowe występujące na terenie Polski
9. Drzewa a stateczność budowli posadowionych na gruntach spoistych
9.1. Wstęp
9.2. Wpływ drzew na zmiany wilgotności podłoża gruntowego
9.3. Interpretacja ekologiczno-geotechniczna (mikroekologia gruntu spoistego)
9.4. Pole wpływu drzewa na podłoże gruntowe .
9.5. Bezpieczeństwo budowli ze względu na rosnące w pobliżu drzewa
9.6. Warunki ekologiczne posadowień budowli na gruntach spoistych
10. Zabudowa biologiczna
10.1. Wpływ roślin na stateczność zboczy
10.2. Badanie przyczyn osuwiska
10.3. Dobór gatunków drzew do zalesiania zboczy
10.4. Biologiczne umacnianie zwałowisk
10.5. Ochrona środowiska przyrodniczego człowieka przez rośliny
11.1. Wpływ szaty roślinnej na mikroklimat
11.2. Oczyszczanie powietrza przez roślinność
11.3. Tłumienie hałasu przez roślinność
11.4. Fitoncydy
11.5. Jonizacja powietrza
11.6. Las
Słowniczek terminów ekologicznych
Słowniczek terminów geologiczno-inżynierskich
Literatura
Atlas pospolitych roślin wskaźnikowych do określenia rodzajów gruntów i warunków wodnych w podłożu budowlanym