Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Realizacja obiektów hydrotechnicznych w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Zbigniew Kledyński Paweł Falaciński
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format: 16 x 23 cm, Stron: 192, 2008 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Preskrypt — publikacja na prawach rękopisu. W preskrypcie przedstawiono technologie wykonawstwa stosowane w budownictwie wodnym oraz podstawowe zasady organizacji procesu budowlanego. Treść ujęto w kilkunastu rozdziałach poświęconych specyficznym problemom realizacji budowli hydrotechnicznych, m.in.: etapowaniu budowy, grodziom, iniekcjom, robotom ziemnym i betonowym.

W zakresie organizacji robót podano informacje dotyczące: planowania budowy, tworzenia harmonogramów, zagospodarowania placu budowy i kosztorysowania. Uzupełniono je o zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Całość przedstawiono w formie ponad 150 pytań i towarzyszących im, bogato ilustrowanym, odpowiedziom.

Spis treści (pytania):
Wstęp
1. Etapowanie budowy
1.1. Co to jest woda budowlana w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych?
1.2. Podaj sposób przepuszczania wód budowlanych w wypadku budowy zapory w wąskiej i głęboko wciętej dolinie:
a. wypełnionej aluwiami o znacznej miąższości
b. o skalistym podłożu w dnie
1.3. Podaj sposób przepuszczania wód budowlanych w wypadku budowy stopnia wodnego w przekroju położonym na rzece nizinnej:
a. o rozczłonkowanym korycie, w szerokiej dolinie
b. o zwartym korycie, w dolinie o umiarkowanej szerokości

2. Grodze
2.1. Do czego służy grodza?
2.2. Naszkicuj przykład grodzy stawianej i scharakteryzuj warunki, w których jej użycie jest najefektywniejsze
2.3. Przedstaw typ grodzy ziemnej
2.4. Wymień warunki stateczności grodzy stawianej zlokalizowanej przy skarpie zagłębia
2.5. Podaj sposoby zabezpieczania grodzy ziemnej przed rozmywaniem i oddziaływaniem spływu lodów
2.6. Wymień typy gródz zapuszczanych

3. Roboty kafarowe
3.1. Opisz rolę szablonów, kleszczy i pali kierujących przy wbijaniu ścianek szczelnych
3.2. Naszkicuj i opisz działania zapewniające właściwe prowadzenie brusa wbijanego w zamku brusa wcześniej wbitego, gdy grunt podłoża jest:
a. zwarty
b. luźny
3.3. Wymień urządzenia stosowane w robotach kafarowych
3.4. Opisz podstawowe zasady doboru młotów do wbijania pali
3.5. Co to jest wpęd przy wbijaniu pali lub ścianek szczelnych i jak tę wielkość wykorzystujemy wrobotach kafarowych

4. Ściany i przesłony szczelinowe
4.1. Wymień etapy realizacji ściany szczelinowej monolitycznej
4.2. Wymień etapy realizacji ściany szczelinowej prefabrykowanej
4.3. Jaki tu (rysunek 4.3) pojawił się problem i jak go rozwiązać?
4.4. Jak można zapewnić dobre i bezpieczne połączenie ściany szczelinowej prefabrykowanej z gruntem?
4.5. Dlaczego w realizacji wykopów wąskoprzestrzennych rozpieranych zawiesina iłową stosujemy ścianki prowadzące?
4.6. Dlaczego realizacja wykopu wąskoprzestrzennego rozpieranego zawiesiną metodą sekcyjną jest bezpieczniejsza niż metodą szczeliny ciągłej?
4.7. Co to jest zawiesina twardniejąca?
4.8. Wymień i opisz metody realizacji przesłony przeciwfiltracyjnej z zawiesiny twardniejącej, gdy wykonywana jest w ciągłym wykopie wąskoprzestrzennym
4.9. Na czym polega wykorzystanie wgłębnego mieszania gruntu w realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych?
4.10.Opisz tzw. metodę wibracyjną stosowaną do wykonywania wąskoszczelinowych przesłon przeciwfiltracyjnych
4.11.Co to jest jet grouting?
4.12.Co to są aktywne bariery przeciwfiltracyjne?

5. Przesłony iniekcyjne
5.1. Opisz sposoby iniekcji w gruntu ziarniste
5.2. Podaj rodzaje zaczynów iniekcyjnych, ze względu na wykorzystane składniki
5.3. Naszkicuj schemat przesłony iniekcyjnej wielorzędowej pod zaporą:
a. betonową
b. ziemną
5.4. Podaj etapy iniektowania otworu strefami:

a. zstępującymi (od góry)
b. wstępującymi (od dołu)
5.5. Opisz wady i zalety iniekcji:
a. od góry
b. od dołu
5.6. Podaj schemat kolejności iniektowania otworów w przesłonie: jednorzędowej i wielorzędowej
5.7. Co to jest wodochłonność jednostkowa i do czego może służyć?
5.8. Opisz koncepcję wskaźnika Lugeona
5.9. Jakie informacje możemy uzyskać z analizy wskaźnika Lugeona? Podaj co najmniej trzy przykłady interpretacji wyników badania tej wielkości
5.10. Od czego zależy dopuszczalne ciśnienie iniekcji?
5.11.Podaj wymagania wobec zaczynów iniekcyjnych
5.12.Podaj zasady doboru zaczynów iniekcyjnych

6. Zbrojenie i deskowania
6.1. Wymień zakres niezbędnych sprawdzeń przy odbiorze zbrojenia
6.2. Wymień zakres niezbędnych sprawdzeń przy odbiorze deskowania
6.3. Wymień rodzaje deskowań i odpowiadające im najlepiej zakresy wykorzystania
6.4. Co to są dystansowniki zbrojenia i do czego służą?
6.5. Scharakteryzuj deskowania:
a. tradycyjne
b. ślizgowe
c. inwentaryzowane
6.6. Jak zorganizujesz betonowanie ubezpieczenia na skarpie nasypu hydrotechnicznego?

7. Roboty betonowe
7.1. Wymień typy betoniarek podając jednocześnie kryteria podziału
7.2. Z jakiego powodu mieszanie dwu- lub wielostopniowe składników betonu jest korzystniejsze technologicznie?
7.3. Dlaczego stosujemy silosy na kruszywa do betonu?
7.4. Wymień sposoby zagęszczania mieszanki betonowej
7.5. Wymień rodzaje wibratorów do zagęszczania mieszanek betonowych
7.6. Co to jest promień skutecznego zagęszczania wibratora i od czego wielkość ta zależy?
7.7. Naszkicuj możliwe rozmieszczenia miejsc wibrowania w planie i właściwą głębokość pogrążania wibratora na przekroju pionowym
7.8. Jakimi środkami możemy transportować mieszanki betonowe z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania?
7.9. Jak możemy podawać mieszankę betonową w deskowanie?
7.10. Opisz zasady prawidłowego układania mieszanki betonowej w deskowaniu
7.11.Na czym polega korzystne działanie deskowań aktywnych z wkładkami drenującymi lub deskowań próżniowanych. Gdzie używane są tego rodzaju deskowań w budownictwie hydrotechnicznym?
7.12.Wymień ogólne wymagania odnośnie środków transportu do przewozu mieszanek betonowych
7.13.Na czym polega pielęgnacja betonu?
7.14. Jak chronimy młody beton przed parowaniem wody zarobowej?
7.15. Jakie środki techniczne możemy wykorzystać, aby bezpiecznie betonować w obniżonych temperaturach?
7.16. Dlaczego metoda zachowania ciepła jest szczególnie przydatna w realizowaniu konstrukcji hydrotechnicznych z betonu w okresach obniżonych temperatur?
7.17. Przedstaw możliwe schematy funkcjonalne betonowni
7.18.Podaj technologiczne warunki pompowalności mieszanek betonowych

8. Norma betonowa PN-EN 206-1
8.1. Co to jest beton towarowy w rozumieniu PN-EN 206?
8.2. Wyjaśnij, w sensie użytym w PN-EN 206, pojęcia:
a. beton projektowany
b. beton recepturowy
c. normowy beton recepturowy
d. specyfikujący, specyfikacja
e. wykonawca, producent
f. zarób, ładunek, dostawa
g. całkowita zawartość wody
h. efektywna zawartość wody
i. wytrzymałość charakterystyczna
j. powietrze uwięzione
8.3. Wymień klasy ekspozycji betonu wg PN-EN 206 i polskiego uzupełnienia krajowego do tej normy
8.4. Jakie wymagania odnośnie betonu wynikają z klas ekspozycji? Co podlega ograniczeniom normowym?
8.5. Jakie czynniki można brać pod uwagę przy próbach klasyfikacji betonów hydrotechnicznych. Omów to na przykładzie BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne”
8.6. Jakie cechy lub właściwości betonów hydrotechnicznych ująłbyś w specyfikacji betonu tworzonej wg PN-EN 206-1?
8.7. Wymień funkcjonujące w praktyce kryteria oceny wodoszczelności betonu
8.8. Wśród znanych Ci sposobów oceny mrozoodporności betonu, jaka właściwość materiału jest najlepiej skorelowana z liczbą cykli zamrażania i odmrażania?
8.9. Zinterpretuj różnicę między odpornością materiału a jego trwałością

9. Roboty ziemne
9.1. Podaj zakres prac przygotowawczych przed właściwymi robotami ziemnymi
9.2. Wymień i opisz metody odwodnienia terenu
9.3. Wymień i scharakteryzuj rodzaje wykopów
9.4. Omów sposoby zabezpieczania wykopów
9.5. Opisz realizację wykopu z zastosowaniem metody stropowej
9.6. Wymień i opisz sposoby wykonywania wykopów
9.7. Wymień typy koparek
9.8. Opisz organizację pracy spycharkami
9.9. Scharakteryzuj pracę zgarniarek
9.10.Warunki techniczne przy budowaniu nasypów
9.11.Podaj sposoby zagęszczania gruntu w nasypach
9.12.Scharakteryzuj sposoby formowania nasypów:
a. podłużnymi warstwami poziomymi
b. od czoła
9.13.Co to jest filtr odwrotny? Podaj zasady układania warstw filtra. Jakimi obecnie materiałami można go zastąpić?
9.14.Co to jest namywanie gruntu? Jakie konstrukcje inżynierskie wykonuje się tą metodą?
9.15. Jakie znasz metody zbrojenia nasypów gruntowych?
9.16.Podaj wytyczne wykonywania robót ziemnych w okresie mrozów

10. Technologie remontowe i diagnostyka konstrukcji
10.1.Na czym polega technologia betonu natryskowego realizowana metodą:
a. ciągłego i nieciągłego strumienia
b. mokrą i suchą
10.2.Co to jest odskok w technologii betonu natryskowego i od czego zależy jego wielkość?

10.3.Wymień czynniki wpływające na zagrożenie trwałości:
a. ziemnych budowli hydrotechnicznych
b. betonowych budowli hydrotechnicznych
10.4.Podaj zakres jednoetapowej diagnostyki budowli
10.5.Wymień metody badań wytrzymałości betonu możliwe do wykorzystania w diagnostyce konstrukcji
10.6.Wymień metody badań zbrojenia możliwe do wykorzystania w diagnostyce konstrukcji żelbetowych
10.7.Opisz możliwe strategie remontu obiektu betonowego, gdy nie jest konieczne jegowzmacnianie
10.8.Wymień etapy reprofilacji uszkodzonej konstrukcji żelbetowej
10.9. Jakimi metodami możemy zrealizować usuwanie uszkodzonych lub zbytecznych partii konstrukcji betonowej
10.10. Wymień najważniejsze problemy technologiczne w metodzie naprawy budowli betonowej przy użyciu okładziny żelbetowej
10.11. Co to są geomembrany i do jakich celów służą?
10.12. Jakie są wady i zalety użycia geomembrany:
a. odsłoniętej
b. zakrytej
10.13. Wymień podstawowe właściwości użytkowe geomembran

11. Transport
11.1.Wymień nośniki transportu dalekiego
11.2.Wymień nośniki transportu bliskiego
11.3.Wymień urządzenia do transportu pionowo-poziomego
11.4. Opisz zasadę działania żurawia masztowego typu Derrick
11.5.Wymień pięć parametrów charakteryzujących żurawie wieżowe. Uszereguj je pod względem przydatności w projektowaniu technologii i organizacji robót od najbardziej przydatnych do mniej przydatnych
11.6.Podaj przykłady wykorzystania transportu pneumatycznego na placu budowy
11.7.Opisz różnicę między ciągnikiem balastowym i siodłowym
11.8. Jaka jest różnica między przyczepą i naczepą?

12. Organizacja budowy
12.1.Podaj i objaśnij zasady organizacji
12.2.Podaj strukturę (podział) procesu produkcyjnego
12.3.Wyjaśnij pojęcia:
a. brygada i zespół roboczy
b. działka, odcinek, stanowisko robocze
c. front pracy i front robót
12.4.Scharakteryzuj metodę wykonywania robót:
a. równomierną
b. wykonania równoległego

c. wykonania kolejnego
12.5.Co to jest rytm pracy?
12.6.Wymień i scharakteryzuj rodzaje harmonogramów stosowanych w organizacji budowy
12.7.Narysuj harmonogram finansowy powykonawczy wieloetapowego przedsięwzięcia, które firma zrealizowała po cenach dumpingowych. Pokaż wykresy kosztów, fakturowania, wpływów ze sprzedaży i środków obrotowych w czasie. Wskaż charakterystyczny fragment wykresów związanych z tą realizacją
12.8.Wymień części harmonogramu ogólnego budowy

12.9.Co to jest harmonogram dyrektywny?
12.10. Jak określisz czas niezbędny do wykonania robót o danym przedmiarze? Podaj algorytm postępowania
12.11. Naszkicuj prawidłowy harmonogram dostaw, zużycia i zapasów materiałów
12.12. Określ znaczenie pojęć: dostawa, zużycie, zapas materiału, norma zapasu
12.13. Naszkicuj harmonogram finansowy budowy, gdy fakturowanie jest jedno, po zakończeniu inwestycji. Skomentuj wykres, a szczególnie relacje między kosztami, wpływami i kapitałem obrotowym
12.14. Co to jest harmonogram sieciowy?
12.15. Co to są zdarzenia i czynności w modelu sieciowym?
12.16. Co to jest czynność zerowa i do czego służy w modelu sieciowym?
12.17. Wymień dwa ograniczenia modelu sieciowego wynikające z teorii grafów definiowanych krawędziowo
12.18. Na czym polega analiza czasu w modelu sieciowym?
12.19. Wymień zapasy czasu możliwe do określenia w modelu sieciowym. Które z nich mają znaczenie praktyczne?
12.20. Co to jest ścieżka krytyczna w modelu sieciowym?
12.21. Czy luz czasu może być wartością ujemną?
12.22. Wykonaj ograniczoną analizę czasu dla sieci pokazanej na rysunku 12.9, tzn. Oblicz najwcześniejsze (NWZ) i najpóźniejsze (NPZ) terminy zaistnienia zdarzeń. Czy potrafisz wskazać ścieżkę krytyczną?
12.23. Wykonaj ograniczoną analizę czasu dla sieci pokazanej na rysunku 12.11, tzn. Oblicz najwcześniejsze (NWZ) i najpóźniejsze (NPZ) terminy zaistnienia zdarzeń. Czy potrafisz wskazać ścieżkę krytyczną?
12.24. Wykonaj ograniczoną analizę czasu dla sieci pokazanej na rysunku 12.13, tzn. Oblicz najwcześniejsze (NWZ) i najpóźniejsze (NPZ) terminy zaistnienia zdarzeń. Czy potrafisz wskazać ścieżkę krytyczną?
12.25. Wykonaj ograniczoną analizę czasu dla sieci pokazanej na rysunku 12.15, tzn. Oblicz najwcześniejsze (NWZ) i najpóźniejsze (NPZ) terminy zaistnienia zdarzeń. Czy potrafisz wskazać ścieżkę krytyczną?

13. Zagospodarowanie placu budowy
13.1. Jakie części funkcjonalne wchodzą w skład powierzchni placu budowy?
13.2. Jaka powinna być kolejność wykonywania poszczególnych obiektów na placu budowy?
13.3.Określ wady i zalety budowy dróg wewnętrznych na placu budowy w układzie:
a. pierścieniowym
b. przelotowym
13.4. Od jakich czynników zależy projektowany standard dróg wewnętrznych np. rodzaj ich nawierzchni, szerokość, pobocza, odwodnienie itp.
13.5.Podaj kroki w algorytmie określania niezbędnej powierzchni składowania materiału
13.6.Co to jest długość frontu wyładunkowego i od czego ona zależy?
13.7.Wymień przeznaczenie różnych budynków tymczasowych na dużym placu budowy
13.8.Wymień składowe zapotrzebudowania placu budowy na wodę
13.9. Jakie będzie miarodajne zapotrzebudowanie na wodę na bowie:

a. jednoobiektowej
b. wieloobiektowej
13.10. Wymień składowe zapotrzebudowania placu budowy na energię elektryczną. Jak na tę wielkość wpływa zmianowość pracy?  

14. Zasady BHP
14.1.Wymień i scharakteryzuj czynniki zagrożeń zawodowych przy wykonywaniu robót budowlanych
14.2.Wymień roboty budowlane obarczone wysokim ryzykiem wypadku
14.3.Wymień i scharakteryzuj najczęściej występujące nieprawidłowości w trakcie realizacji prac na wysokości
14.4.Wymień i scharakteryzuj podstawowe wymagania bhp w zakresie robót ziemnych
14.5.Wymień najczęściej występujące nieprawidłowości w trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
14.6.Omów krótko cel i zakres wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

15. Kosztorysowanie robót budowlanych
15.1.Podaj definicję kosztorysu, wymień kryteria podziału kosztorysów oraz rodzaje kosztorysów
15.2. Opisz kosztorysy szczegółowe 15.3.Wymień najważniejsze części składowe kosztorysów szczegółowych
15.4.Opisz podstawy do sporządzania kosztorysu ofertowego i powykonawczego
15.5.Co to jest kalkulacja uproszczona i szczegółowa? Opisz algorytm szacowania kosztów tymi metodami
15.6.Wymień etapy sporządzania kosztorysu metodą kalkulacji szczegółowej
15.7.Wymień i scharakteryzuj normatywy nakładów rzeczowych
15.8.Co to jest przedmiar i obmiar robót?
15.9.Co to jest książka obmiarów?
15.10. Określ dokumentację potrzebną do sporządzenia przedmiaru robót
15.11. Wymień zasady przy sporządzaniu przedmiaru robót budowlanych
15.12. Opisz podstawowe kroki przy sporządzaniu przedmiarów robót budowlanych na podstawie KNR
15.13. Naszkicuj schemat działania przy sporządzaniu kosztorysu

Literatura