Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-264-4235-3

Oprawa: twarda, Format:  12,5x17,6 cm, Stron: 248, 2013  r.


Książka jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej opracowaniem, w którym kompleksowo omówiono tematykę samowoli budowlanej, pokazując złożoność badanej materii i problemy stosowania przepisów. 

W publikacji przeanalizowano różne przypadki powstawania samowoli budowlanej, takie jak:
- budowa bez wymaganego pozwolenia,
- budowa bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu,
- przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia, zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź pomimo wniesienia sprzeciwu,
- budowa obiektu z nieprawidłowościami w zakresie ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na bowę.

Omówiono także konsekwencje prawnoadministracyjne i karne samowoli budowlanej oraz sposoby jej legalizacji. Szerokiej analizie poddano również nakaz rozbiórki.  Dodatkowym atutem opracowania jest bogaty przegląd aktualnego orzecznictwa sadów administracyjnych.
 
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla inwestorów i ich profesjonalnych pełnomocników oraz pracowników administracji publicznej (zwłaszcza pracowników organów nadzoru budowlanego). Zainteresuje również projektantów, pracowników naukowych oraz stentów.
 
INFORMACJE O AUTORACH (REDAKTORACH):

Maksymilian Cherka - adwokat; doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; od 2004 r. współpracownik (of counsel) Krajowej Rady Notarialnej oraz doradca izb samorządu notarialnego; w latach 2007-2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów; autor kilkziesięciu ekspertyz i opinii prawnych dla organów władzy i administracji publicznej oraz licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego; wspólnik w kancelarii prawnej, odpowiedzialny za prawną obsługę dużych projektów deweloperskich; specjalizuje się w problematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz procedury administracyjnej.

Wojciech Grecki - członek Izby Adwokackiej w Warszawie, starszy prawnik w kancelarii prawnej; specjalizuje się w problematyce szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, w tym zwłaszcza prawa budowlanego.

 

Spis treści:
Wykaz skrótów 
Wstęp 

Rozdział I
Istota samowoli budowlanej 


1.1. Samowola budowlana jako zjawisko społeczne 

1.2. Samowola budowlana a ochrona własności i wolność budowlana 

1.3. Samowola budowlana - próba określenia istoty instytucji 

1.4. Przedmiotowe aspekty samowoli budowlanej 

1.5. Podmiotowe aspekty samowoli budowlanej 

Rozdział II
Samowola budowlana w ujęciu historycznym 


2.1. Okres dwziestolecia międzywojennego 

2.2. Okres PRL 

2.3. Okres III RP 

Rozdział III
Powstanie samowoli budowlanej i prawne konsekwencje jej stwierdzenia 

3.1. Zróżnicowanie typów samowoli budowlanych w prawie budowlanym 

3.2. Budowa bez wymaganego pozwolenia na bowę 

3.3. Budowa bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu 

3.4. Prowadzenie robót budowlanych, niebędących budowami w rozumieniu art. 3 pkt 6 pr. b. oraz inne szczególne przypadki samowoli budowlanej 

3.5. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź pomimo wniesienia sprzeciwu 

3.6. Budowa obiektu budowlanego z nieprawidłowościami w zakresie ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na bowę 

3.7. Podstawowe prawnoadministracyjne konsekwencje powstania samowoli budowlanej 

3.8. Odpowiedzialność karna za samowolę budowlaną 

Rozdział IV
Legalizacja samowoli budowlanej 


4.1. Zróżnicowanie postępowań legalizacyjnych w prawie budowlanym 

4.2. Legalizacja samowoli budowlanej dokonanej bez pozwolenia na bowę 

4.3. Legalizacja samowoli budowlanej dokonanej bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu właściwego organu 

4.4. Legalizacja samowoli budowlanej polegającej na prowadzeniu robót budowlanych, niebędących budowami w rozumieniu art. 3 pkt 6 pr. b. lub w innych szczególnych przypadkach 

4.5. Legalizacja samowoli budowlanej polegającej na przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź pomimo wniesienia sprzeciwu 

4.6. Legalizacja samowoli budowlanej polegającej na bowie obiektu budowlanego z nieprawidłowościami w zakresie ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na bowę 

4.7. Legalizacja samowoli budowlanej na podstawie prawa budowlanego z 1974 r. 

Rozdział V
Nakaz rozbiórki samowoli budowlanej jako konsekwencja braku jej legalizacji 


5.1. Zagadnienia wstępne - próba klasyfikacji 

5.2. Charakter i treść decyzji o nakazie rozbiórki 

5.3. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego w części 

5.4. Wykonanie nakazu rozbiórki w drodze postępowania egzekucyjnego 

Zakończenie 

Bibliografia 

Wykaz orzecznictwa 

Wykaz aktów prawnych 

Indeks rzeczowy