Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Spoiwa gipsowe w budownictwie

Wydawnictwo: Medium
Autor: Sławoimir Chłądzyński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
80,00 zł

Oprawa: twarda, Format: 16,5x24 cm, Stron: 372, 2008 r.

Pomysł napisania monografii poświęconej spoiwom gipsowym i wyrobom z gipsu „dojrzewał we mnie” już od dłuższego czasu. W przemyśle gipsowym zachodzą bowiem od kilku lat bardzo istotne zmiany. Związane są one z jednej strony z szybkim rozwojem produkcji suchych mieszanek gipsowych przeznaczonych do prowadzenia wewnętrznych prac wykończeniowych oraz rozwojem nowoczesnych systemów suchej zabudowy wnętrz w budownictwie. Z drugiej strony zaś, polskie normy na spoiwa i wyroby gipsowe podlegają procesowi nowelizacji w kierunku zharmonizowanych norm europejskich PN-EN. Proces ten jest w ostatnich kilku latach szczególnie intensywny.

Można przyjąć, że w 2008 roku skończy się I etap tworzenia norm na te wyroby. Wdrażanie nowych norm oraz dostosowanie krajowego prawa do regulacji europejskich w tym zakresie budzi szereg obaw i wątpliwości. Dotyczy to szczególnie prawidłowego przeprowadzenia odpowiednich procedur oceny zgodności, umożliwiających oznakowanie wyrobu znakiem CE. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać głównie w braku odpowiedniej znajomości nowych norm oraz w praktycznych trudnościach w dostosowaniu się do wymagań związanych z oznakowaniem CE. Istotnym problemem jest fakt, że normy europejskie dotyczące spoiw i wyrobów gipsowych nie są wolne od błędów i mało precyzyjnych określeń, co stwarza wątpliwości przy ich interpretacji. Treści norm europejskich nie należy zatem przyjmować bezkrytycznie, czemu dałem wyraz w niniejszej publikacji. Przyznają to zresztą przedstawiciele Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN.

Należy zatem przyjąć, że dopiero kolejne, poprawione wydania tych norm zapiszą się na trwałe w praktyce budowlanej.

Spis treści:
Od Autora

1. Wprowadzenie

2. Historia gipsu

2.1. Rys historyczny stosowania i produkcji spoiw gipsowych na świecie

2.2. Rys historyczny stosowania i produkcji spoiw gipsowych w Polsce

3. Charakterystyka krajowych zasobów gipsu i anhydrytu

3.1. Gips i anhydryt pochodzenia naturalnego

3.2. Gips z odsiarczania spalin

3.3. Inne potencjalne źródła siarczanu wapnia

3.3.1. Fosfogips

3.3.2. Inne surowce gipsowe

4. Fizykochemia spoiw gipsowych

4.1. Charakterystyka fizykochemiczna i krystalochemiczna gipsu i anhydrytu

4.2. Procesy dehydratacji

4.3. Procesy hydratacji

4.4. Dodatki regulujące wiązanie spoiw gipsowych

5. Nowelizacja norm dotyczących spoiw i wyrobów gipsowych

5.1. Polityka harmonizacji technicznej na rynku wyrobów budowlanych

5.1.1. Harmonizacja techniczna w zakresie wyrobów budowlanych

5.1.2. Dyrektywa 89/106/EWG „Wyroby Budowlane”

5.1.3. Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w Polsce

5.1.4. System krajowy – znakowanie wyrobu znakiem budowlanym

5.1.5. System europejski – znakowanie wyrobu znakiem CE

5.1.6. Zakładowa kontrola produkcji

5.1.6.1. Dokumentacja ZKP

5.1.6.2. Zakres funkcjonowania ZKP

5.1.6.3. Personel

5.1.6.4. Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych

5.1.6.5. Produkcja wyrobu

5.1.6.6. Reklamacje

5.1.6.7. Działania korygujące

5.2. System normalizacyjny

5.2.1. Europejski system normalizacyjny

5.2.2. Krajowy system normalizacyjny

5.3. Zmiany w normalizacji dotyczącej spoiw i wyrobów gipsowych

5.3.1. Dotychczasowe normy krajowe

5.3.1.1. Surowce siarczanowe

5.3.1.2. Spoiwa gipsowe i anhydrytowe

5.3.1.3. Suche mieszanki gipsowe i anhydrytowe

5.3.1.4. Zaprawy i betony gipsowe

5.3.1.5. Płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe

5.3.1.6. Prefabrykowane elementy gipsowe przeznaczone do systemów wznoszenia budynków i ścian działowych

5.3.1.7. Materiały dekoracyjne (sztukateria gipsowa)

5.3.1.8. Opaski gipsowe

5.3.1.9. Wykaz norm krajowych i Aprobat Technicznych

5.3.2. System norm europejskich

5.3.2.1. Wprowadzenie

5.3.2.2. Rodzina spoiw i wyrobów gipsowych wg CEN

5.3.2.3. Surowce gipsowe

5.3.2.4. Spoiwa gipsowe wg EN 13279-1

5.3.2.5. Tynki i zaprawy gipsowe wg EN 13279-1

5.3.2.6. Kleje gipsowe do płyt gipsowych wg EN 12860

5.3.2.7. Kleje gipsowe do płyt gipsowo-kartonowych wg EN 14496

5.3.2.8. Masy szpachlowe do płyt gipsowo-kartonowych wg EN 13963

5.3.2.9. Spoiwa i mieszanki na podkłady podłogowe wg EN 13454-1 i EN 13813

5.3.2.9.1. Terminologia według EN 13318

5.3.2.9.2. Mieszanki na podkłady podłogowe wg EN 13813

5.3.2.9.3. Spoiwa i mieszanki na podkłady podłogowe według EN 13454-1

5.3.2.9.4. Metody badań

5.3.2.10. Gipsy i masy dentystyczne wg EN ISO 6873 i EN ISO 7490

5.3.2.11. Gipsy chirurgiczne wg Farmakopei

5.3.2.12. Płyty gipsowe wg EN 12859

5.3.2.13. Płyty gipsowo-kartonowe wg EN 520

5.3.2.14. Pozostałe wyroby gipsowe 2

5.3.2.14.1. Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej wg EN 13950

5.3.2.14.2. Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych wg EN 14190

5.3.2.14.3. Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym wg EN 13915

5.3.2.14.4. Płyty gipsowe z włóknami wg prEN 15283-1 i prEN 15283-2

5.3.2.14.5. Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych wg EN 14246

5.3.2.14.6. Odlewane wyroby gipsowe z dodatkiem włókien wg EN 13815

5.3.2.15. Wyroby pomocnicze

5.3.2.16. Wymagania dotyczące substancji niebezpiecznych

5.3.2.17. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

5.3.2.18. Wykaz norm europejskich EN

5.3.3. Podsumowanie – kierunki zmian w normalizacji krajowej

6. Właściwości i zastosowanie spoiw i wyrobów gipsowych w budownictwie

6.1. Spoiwa gipsowe

6.2. Tynki i gładzie gipsowe

6.3. Gipsy i masy szpachlowe

6.4. Kleje gipsowe

6.5. Podkłady podłogowe

6.6. Składniki suchych mieszanek gipsowych

6.7. Prefabrykaty gipsowe

6.7.1. Płyty gipsowe ścienne

6.7.2. Płyty gipsowe z włóknami

6.7.3. Płyty gipsowo-kartonowe

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru prac gipsowych

7.1. Prace tynkarskie

7.1.1. Wymagania dotyczące materiałów tynkarskich

7.1.2. Zasady wykonywania tynków

7.1.3. Kontrola przy odbiorze tynków

7.1.4. Odbiór tynków

7.2. Lekkie ściany działowe

7.2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji

7.2.2. Wymagania dotyczące materiałów

7.2.3. Warunki wykonania lekkich ścian działowych

7.2.4. Odbiory robót oraz kontrola i badania przy odbiorze

7.3. Ściany z płyt gipsowych

7.3.1. Wymagania dotyczące materiałów

7.3.2. Wytyczne wykonywania ścian z płyt gipsowych

7.3.3. Kontrola przy odbiorze ścian z płyt gipsowych

7.3.4. Prace wykończeniowe

8. Literatura

 

FRAGMENT RECENZJI KSIĄŻKI:

 

Gips jest materiałem przyjaznym dla wykonawców i użytkowników. Użycie spoiw i materiałów gipsowych wymaga jednak określonej wiedzy i staranności wykonywania prac, by było sowicie nagrodzone pięknem i funkcjonalnością pomieszczeń, w których je zastosowano. Takie wnętrza nie tylko cieszą oko obserwatora i właściciela, lecz także zapewniają odpowiednie warunki zdrowotne i bezpieczeństwo użytkowników.

Współczesne spoiwa i wyroby gipsowe, będące często mieszaninami wielu składników, różnią się znacznie właściwościami i powinny być stosowane i użytkowane w sposób umiejętny, zgodnie z ich przeznaczeniem. Jest to konieczne, by w pełni wykorzystać ich walory robocze i użytkowe w zróżnicowanych i zmieniających się w czasie warunkach panujących na budowie. Racjonalne stosowanie wspomnianych materiałów nie może się jednak ograniczać tylko do przestrzegania instrukcji opracowanych przez producentów. Niezbędna jest wiedza, dotycząca także obowiązujących norm. Jednakże obecnie wprowadzane i modyfikowane normy, odmienne od norm dotychczas stosowanych, a także pewna niekompatybilność nowych norm gipsowych oraz niektórych przepisów dotyczących wykonywania i odbioru prac budowlanych mogą sprawiać użytkownikom spoiw i materiałów gipsowych znaczne trudności. Stąd potrzeba publikacji będącej przewodnikiem po świecie wyrobów gipsowych oraz zmieniających się norm i opracowujących je instytucji.

[...] Książka napisana przez Sławomira Chłądzyńskiego jest wartościowa i potrzebna. Jej ważną cechą i zarazem zaletą [...] jest aktualność zawartych w niej informacji, a także „widzenie perspektywiczne”, gdyż jej treść wybiega w pewnych obszarach również w przyszłość. Autor umiejętnie wykorzystał swoje doświadczenie i wiedzę, a będąc członkiem zespołu opracowującego i aktualizującego normy gipsowe, był w stanie wskazać, jakie będą zmiany i jaki kształt przyjmą normy w roku 2008. Stąd „przyszłościowe” odniesienia i np. obecność w spisie literatury normy PN-EN 13963:2008 „Masy szpachlowe do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”. Cenne są również podane przez Autora informacje dotyczące planowanych i obecnie budowanych instalacji odsiarczania spalin, stanowiących potencjalne źródło surowców gipsowych. Dużą zaletą publikacji są liczne porównania właściwości spoiw gipsowych oznaczanych zgodnie z wymaganiami starych i nowych norm. Analiza takich porównań umożliwia zachowanie „ciągłości informacji” przez wykonawców określonych badań i jest szczególnie cenna, gdyż Autor książki opatrzył wspomniane porównania stosowny mi komentarzami, wyjaśniającymi przyczyny różnic w wynikach oznaczeń wykonywanych starymi i nowymi metodami.

Za bardzo wartościowe należy uznać również informacje zawarte w rozdziale siódmym, poświęconym warunkom technicznym wykonywania i odbioru prac budowlanych, w których wykorzystane zostały spoiwa i wyroby gipsowe. W rozdziale tym Autor dokonał wnikliwej analizy stanu zgodności obowiązujących przepisów z obecnie wprowadzanymi normami gipsowymi [...].

W ocenie recenzenta omawiana książka może stanowić ważną pozycję w biblioteczce ambitnych wykonawców prac budowlanych wykorzystujących spoiwa i wyroby gipsowe oraz odbiorców tych prac, wytwórców spoiw gipsowych, producentów różnego typu mieszanek tynkarskich i budowlanych materiałów wykończeniowych, a także studentów budownictwa i technologii chemicznej o specjalności materiały budowlane. [...]

Kończąc swoje opracowanie, recenzent pragnie wyrazić uznanie dla wiedzy i pracowitości Autora oraz przekonanie, że publikacja Sławomira Chłądzyńskiego dobrze spełni swoją rolę i stanie się doskonałym przewodnikiem dla wszystkich, którzy wytwarzają, badają i stosują spoiwa gipsowe [...].

Dr inż. Marek Gawlicki