Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Beck
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 89,00 zł
Oprawa: miękka, Format: 14.0x22.0cm, Stron: 150, 2013 r.


W publikacji przedstawiono w sposób szczegółowy problematykę dotyczącą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to zagadnienie bardzo zawiłe, z którym wiąże się szereg problemów.

W książce omówiono m.in. takie kwestie jak:

przystąpienie do prac nad planem i pierwsze czynności związane z procedurą planistyczną; 
procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
zasady finansowania; 
uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz skutki braku dokonania uzgodnienia; 
konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym; 
uchwała przyjmująca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 
nadzór w planowaniu przestrzennym; 
znaczenie stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 
skutki i kwestionowanie rozstrzygnięcia nadzorczego; 
kierowanie skarg w sprawie planu miejscowego do sądu administracyjnego. 
Publikacja uwzględnia najważniejsze przepisy szczególne wywierające wpływ na zagospodarowanie przestrzenne dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody, zarządzania drogami, ochrony zabytków, zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, a także instytucja oceny oddziaływania planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Istotnym zagadnieniem jest również szeroko omówiona relacja pomiędzy wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i decyzjami lokalizacyjnymi.

Książka prezentuje także zagadnienia dotyczące zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i skutki jego uchwalenia. Autor szczegółowo omawia elementy obligatoryjne i fakultatywne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zakres części tekstowej i graficznej planu, ogólne zasady związane z przygotowaniem poszczególnych elementów planu miejscowego. Osobno zaś zostały omówione zagadnienia dotyczące konsekwencji uchwalenia i funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Autor prezentuje skutki prawne oraz finansowe uchwalenia przedmiotowego planu. W publikacji został poruszony również problem lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych.

W dalszych częściach Autor przedstawia problematykę związaną z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która stanowi substytut planu miejscowego. Szczegółowo omówiono kwestie dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i przesłanek jej wydania (zasada kontynuacji funkcji i dobrego sąsiedztwa), a także zagadnienia związane z zawieszeniem postępowania w zakresie ustalenia warunków zabudowy oraz wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy. Bardzo dużo miejsca Autor poświęca omówieniu relacji między decyzją lokalizacyjną a planem miejscowym. 

Niniejsze dzieło zawiera dodatkowo wzory pism, uchwał i rozstrzygnięć, takich jak:

uchwała rady gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
postanowienie odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Tę serię stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. W związku z tym Adresatem tej publikacji są profesjonaliści rynku nieruchomości, przede wszystkim prawnicy, urzędnicy, urbaniści zajmujący się tą problematyką.